EK­STREM TRÆTHED

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

Det kan væ­re far­ligt at le­ve med et svæk­ket im­mun­for­svar over lang tid.

Per­so­ner, som le­ver læn­ge med be­tæn­del­ses­re­ak­tio­ner i krop­pen, f.eks. au­toim­mu­ne syg­dom­me som lu­pus, led­degigt, pso­ri­a­sis og in­f­lam­ma­to­ri­ske tarm­syg­dom­me (IBD) dø­jer of­te med ek­strem ud­mat­tel­se el­ler kro­nisk træt­heds­syn­drom (fa­ti­gue).

For­ske­re ved Sta­van­ger Uni­ver­si­tets­sy­ke­hus har for ny­lig gen­nem­gå­et 28 vi­den­ska­be­li­ge stu­di­er af IBD og ud­mat­tel­se, og har fun­det ud af, at man­ge pa­tien­ter, der li­der af tarm­syg­dom­me, og­så op­le­ver ek­strem ud­mat­tel­se.

Man har og­så gen­nem­ført vel­lyk­ke­de for­søg med at gi­ve be­tæn­del­ses­dæm­pen­de mid­ler til pa­tien­ter med au­toim­mu­ne syg­dom­me. Det­te støt­ter for­sker­nes hy­po­te­se om, at det er immunforsvaret selv, der ska­ber ud­mat­tel­ses­symp­to­mer­ne. Men der skal yder­li­ge­re forsk­ning til, før vi med sik­ker­hed fin­der ud af, om der vir­ke­lig er en sådan sam­men­hæng mel­lem be­tæn­del­ses­re­ak­tio­ner og fa­ti­gue.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.