Kan man dø af skræk?

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Det er ik­ke ba­re et ud­tryk. In­di­rek­te kan man fak­tisk godt dø af angst. Adre­na­li­net, der fri­gø­res un­der »kæmp-flygt«-re­spon­sen, kan væ­re ska­de­lig i sto­re mæng­der. Kri­se­hor­monet får hjer­temus­k­len til at træk­ke sig sam­men, men hvis der bli­ver for me­get af det, kan hjer­tet ik­ke slap­pe af igen. Adre­na­lin kan og­så for­styr­re de cel­ler, der sty­rer hjer­te­ryt­men, så det slår på en for­kert må­de, og og­så det kan væ­re livs­far­ligt.

Selv om det ik­ke er di­rek­te dø­de­ligt, kan lang­va­rig angst på­vir­ke hel­bre­det me­get ne­ga­tivt. »Kæmp-flygt«-re­spon­sen svæk­ker immunforsvaret, så du let­te­re kan bli­ve syg. Og hvis krop­pen går i kri­se­mo­dus hver dag, kan du og­så få pro­ble­mer med dit for­dø­jel­ses­sy­stem, da det­te ik­ke bli­ver pri­o­ri­te­ret, når adre­na­li­net pum­per. Lang­va­rig stress på­vir­ker og­så for­bræn­din­gen, blandt an­det for­di hø­je kor­ti­sol­ni­veau­er gør, at in­suli­net fun­ge­rer dår­li­ge­re. Mus­k­ler, der kon­stant er spænd­te og klar til at tak­le næ­ste kri­se, kan gi­ve ho­ve­d­epi­ne, stiv­hed og nak­ke­pro­ble­mer. Kro­nisk angst har des­u­den en på­vist sam­men­hæng med hjer­te-kar- syg­dom­me, ast­ma og søvn­for­styr­rel­ser. Al­le dis­se fak­to­rer kan væ­re ek­stremt ska­de­li­ge. psy­ki­ske og fy­si­ske hel­bred.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.