Hvor­for tæl­ler vi cel­ler­ne?

Pro­ces­sen kan væ­re en stor hjælp i be­stræ­bel­ser­ne på at di­ag­no­sti­ce­re syg­dom­me.

Kroppen 3 - - Indhold -

Som du læ­ste på de fo­re­gå­en­de si­der er an­tal­let af men­ne­ske­cel­ler fuld­stæn­digt svim­len­de. Og umid­del­bart skul­le man tro, at det vil­le ta­ge mil­li­o­ner af år at fo­re­ta­ge en sådan op­tæl­ling. Så hvor­dan er det lyk­ke­des eks­per­ter­ne at nå frem det­te van­vit­ti­ge tal?

Et hold af for­ske­re fra Ita­li­en, Græken­land og Spa­ni­en brug­te en sy­ste­ma­tisk frem­gangs­må­de: De be­trag­te­de de for­skel­li­ge cel­le­ty­per in­di­vi­du­elt. Så sam­men­holdt de så man­ge op­lys­nin­ger fra vi­den ska­be­li­ge do­ku­men­ter som mu­ligt for at fin­de det to­ta­le an­tal cel­ler i de for­skel­li­ge or­ga­ner og sy­ste­mer hos en gen­nem­snits­per­son. Til sidst lag­de de al­le dis­se re­sul­ta­ter sam­men og kom frem til et tal, som al­min­de­li­ge men­ne­sker vil ha­ve svært ved at fore­hol­de sig til. At tæl­le al­le men­ne­ske­krop­pens cel­ler kan vir­ke som en me­nings­løs op­ga­ve, men den­ne in­for­ma­tion er nyt­tig for en mæng­de forsk­nings­om­rå­der. For ek­sem­pel kan nøj­ag­ti­ge cel­le­tal gi­ve en end­nu stør­re præ­ci­sion ved ud­ar­bej­del­se af com­pu­ter­model­ler af krop­pen. Det­te kan bi­dra­ge til, at for­ske­re kan kort­læg­ge syg­dom­me vir­tu­elt og te­ste mu­li­ge be­hand­lin­ger. Og når vi kan sam­men­lig­ne en pa­tients cel­le­tal for et be­stemt or­gan med et gen­nem snit, kan det væ­re en stor hjælp til at di­ag­no­sti­ce­re syg­dom­me.

»Det­te kan bi­stå for­sker­ne med at kort­læg­ge syg­dom­me vir­tu­elt og te­ste mu­li­ge be­hand­lin­ger«

Rø­de blod­le­ge­mer: 5,5% af to­tal mas­se Mus­k­ler: 44% af to­tal mas­se Fedt: 28,5% af to­tal mas­se - ud­gør 70,7% af cel­ler­ne - ud­gør 8,3% af cel­ler­ne - ud­gør 6,8% af cel­ler­ne - ud­gør 5,5% af cel­ler­ne - ud­gør 8,7% af cel­ler­ne Det er bl.a. fedt­cel­ler og...

Vi tæl­ler cel­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.