Stam­cel­ler­ne

Stam­cel­ler­ne i knog­le­mar­ven kan æn­dre sig ef­ter krop­pens be­hov.

Kroppen 3 - - Indhold -

Vo­res ske­let hol­der ik­ke ale­ne vo­res krop op­rejst, det rum­mer og­så på den stør­ste sam­le­de re­ser­ve af voks­ne stam­cel­ler i vo­res krop.

Knog­le­marv er et blødt væv, som lig­ger in­den i al­le vo­res lan­ge og fla­de knog­ler som f.eks. bæk­ken, kra­ni­um og ri­b­ben. De gem­mer på en skat med det vi­den­ska­be­li­ge navn hæ­ma­topoie­ti­ske stam­cel­ler r (HSC). Dis­se cel­ler er kun del­vist knyt­tet til en n for­ud­be­stemt funk­tion, så af­hæn­gigt af hvil­ke sig­na­ler de får, kan de bli­ve til en hvil­ken ken som helst slags blod­cel­le – fra oxy­gen-trans­por­te­ren­de rø­de blod­le­ge­mer til bak­te­ri­e­spi­sen­de ma­kro­fa­ger.

De fle­ste af dis­se stam­cel­ler fin­des i den rø­de marv, som får sin far­ve fra et rigt net­værk af blodå­rer. Stam­cel­ler­ne får hjælp af en ræk­ke af knog­le­mar­vens eg­ne cel­ler, som går un­der den sam­le­de be­teg­nel­se stro­ma. Stro­ma­cel­ler­ne be­klæ­der in­der­si­den af knog­le­mar­ven og sør­ger for det rig­ti­ge mi­kro­mil­jø til ud­vik­lin­gen af stam­cel­ler til blo­det. Hos et vok­sent men­ne­ske er de fle­ste lan­ge knog­ler fyldt med gul knog­le­marv, som stort set be­står af fedt­cel­ler. Dis­se kan om­dan­nes til rød knog­le­marv for at sti­mu­le­re pro­duk­tion af blod­cel­ler, hvis der skul­le ind­træf­fe en nød­si­tu­a­tion.

Knog­le­marv in­de­hol­der og­så en an­den, min­dre stu­de­ret po­pu­la­tion af stam­cel­ler kal­det me­sen­chy­ma­le stam­cel­ler (MSC). Dis­se stam­cel­ler kan bli­ve til bå­de fedt­cel­ler, knogleceller og fi­bro­bla fi­bro­bla­ster. Fi­bro­bla­ster er de cel­ler i læ­der­hu­den, der pro­du­ce­rer pro­te­i­ner som kol­la­gen og ela­stin. ela­stin Det er de pro­te­i­ner, der hol­der hu­den ela­stisk ela­sti og fast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.