Det gør ske­let­tet for dig

Uden ske­let­tet vil­le du ik­ke kun­ne hol­de dig op­rejst og fun­ge­re. Der­u­d­over er dit ske­let et fa­sci­ne­ren­de for­bin­del­ses­led til al­le an­dre le­ven­de og ud­dø­de hvir­vel­dyr.

Kroppen 3 - - Indhold -

Dit ske­let har livsvig­tig be­tyd­ning for din kro­ps funk­tion. Det hol­der krop­pen op­pe, og sam­men med mus­k­ler­ne gi­ver det dig di­ne be­væ­gel­ses­mu­lig­he­der. Ja, og så be­skyt­ter ske­let­tet og­så di­ne livsvig­ti­ge or­ga­ner. Yder­me­re pro­du­ce­res der blod­cel­ler i din knog­le­marv, og ske­let­tet er la­ger for man­ge af de mi­ne­ra­ler, du har brug for. Som vok­sen har du 206 knog­ler i krop­pen, men da du blev født, hav­de du over 270, hvoraf man­ge vok­ser sam­men med ti­den. Knog­ler­ne fort­sæt­ter med at vok­se og bli­ve stær­ke­re, li­ge fra man bli­ver født til om­kring 18-20-år­sal­de­ren.

Der er in­di­vi­du­el­le for­skel­le i ske­let­tets struk­tur, sær­ligt mel­lem køn­ne­ne. Et af de mest åben­ba­re om­rå­der er bæk­ke­net. For at kvin­der skal kun­ne fø­de børn, har de kor­te­re og bre­de­re hof­ter. Og ef­ter­som mænd of­te har stør­re mu­skel­mas­se end kvin­der, vil nak­ke­be­net, hvor hals­mus­k­ler­ne er fæst­net til kra­ni­et, ger­ne hos mænd dan­ne et mar­kant frem­s­pring. Mænd har des­u­den me­re frem­træ­den­de kind­ben og øjen­bryns­bu­er. Kvin­ders ske­let­ter er ge­ne­relt let­te­re og »fi­ne­re« ens mænds.

Knog­ler er op­byg­get af for­skel­li­ge grund­stof­fer. I liv­mo­de­ren be­står foste­rets ske­let først af brusk, som ef­ter­hån­den for­kal­ker og ud­vik­ler sig i lø­bet af svan­ger­ska­bet. Den vig­tig­ste be­stand­del i knog­ler og knog­le­væv er egent­lig mi­ne­ra­li­se­ret kalci­um­fos­fat, men an­dre de­le af væ­vet som marv, brusk og blod­kar fin­des og­så i den ge­ne­rel­le struk­tur. Man­ge tror, at knog­ler­ne er hår­de og tæt­te, men i vir­ke­lig­he­den er de po­r­ø­se og ful­de af små hul­ler.

Ef­ter­hån­den som du bli­ver æl­dre, æl­des di­ne knog­ler og­så. Selv om cel­ler­ne sta­dig for­ny­es, og in­gen cel­ler i din krop er æl­dre end 20 år, bli­ver de ik­ke er­stat­tet med per­fek­te, iden­ti­ske nye cel­ler. Cel­ler­ne in­de­hol­der fejl i de­res DNA, og der­for bli­ver di­ne knog­ler svæk­ket med al­de­ren. Til­stan­de som gigt og knog­les­kør­hed kom­mer of­te med al­de­ren og fø­rer til sva­ge­re ske­let og re­du­ce­ret be­væ­gel­ses­mu­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.