Hals og nak­ke

Ud­forsk en af de vig­tig­ste og mest kom­plek­se kro­p­s­de­le.

Kroppen 3 - - Indhold -

Nak­ken og hal­sen er den per­fek­te kom­bi­na­tion af form og funk­tion. Den­ne kon­struk­tion har fle­re spe­ci­fik­ke op­ga­ver (f.eks. mu­lig­gør den, at vi kan be­væ­ge ho­ve­d­et for at se os om­kring) , sam­ti­dig med at den er ka­nal for en lang ræk­ke an­dre vi­ta­le ak­ti­vi­te­ter (f.eks. for­bin­der den mun­den til lun­ger­ne).

Hal­sen ana­to­mi­ske de­sign vil kun­ne im­po­ne­re selv de mest nytæn­ken­de in­ge­ni­ø­rer. Flek­si­bi­li­te­ten i hals­hvirv­ler­ne gør det mu­ligt for os at dre­je ho­ve­d­et og bø­je det frem og til­ba­ge fle­re tu­sin­de gan­ge hver ene­ste dag.

Mus­k­ler og ske­let­tet sør­ger for styr­ke og flek­si­bi­li­tet, men det mest im­po­ne­ren­de de­sign fin­der vi i luft­rø­ret, spi­se­rø­ret, de livsvig­ti­ge blodå­rer og ryg­mar­vens utal­li­ge ner­ve­fi­bre. Alt det­te skal der væ­re plads til – og sam­ti­dig skal de fun­ge­re i per­fekt sam­spil, og­så når hals og nak­ke be­væ­ger sig.

Dis­se struk­tu­rer er al­le sam­men nøj­ag­tigt til­pas­set de­res spe­ci­fik­ke op­ga­ver. Luft­rø­ret be­skyt­tes af en ring af stærk brusk, så det ik­ke kol­lap­ser, sam­ti­dig med at det er til­pas flek­si­belt, når det bli­ver strakt ud. Oven over det­te sør­ger stru­be­ho­ve­det for, at luf­ten be­væ­ger sig over stem­mebån­de­ne, så vi kan la­ve lyd og snak­ke. Læn­ge­re bag­ved sid­der spi­se­rø­ret, et musku­løst rør, som mad og drik­ke pas­se­rer igen­nem på vej til ma­ven. Bag hal­sen star­ter ryg­mar­ven. Den in­de­hol­der vi­ta­le ner­ver, som fak­tisk sty­rer he­le krop­pen. Sam­ti­dig sør­ger ar­te­ri­er og ve­ner for at frag­te blod til og fra hjer­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.