Bryst­kas­sen

Ri­b­be­ne­ne er me­re end et værn for di­ne in­dre or­ga­ner.

Kroppen 3 - - Indhold -

Man kan let kom­me til at be­trag­te bryst­kas­sen, el­ler ri­b­be­ne­ne, som en kon­struk­tion, der be­skyt­ter lun­ger­ne, hjer­tet og an­dre vig­ti­ge or­ga­ner. Men bryst­kas­sen har man­ge nøg­le­funk­tio­ner, som gør den til me­get me­re end det. Som del af ske­let­tet gi­ver den vig­tig støt­te til krop­pen, og det vil­le gan­ske en­kelt ik­ke væ­re mu­ligt at træk­ke vej­ret uden den.

For at lun­ger­ne skal kun­ne ud­vi­de sig, er det nød­ven­digt, at bryst­kas­sen er flek­si­bel. Den er ik­ke ba­re et stift sy­stem af knog­ler – men be­står og­så af en del brusk. Sel­ve kassen har 24 ri­b­ben, som er koblet til tolv hvirv­ler på bag­si­den, alt­så rygsøj­len. Brusk­de­len af ri­b­be­ne­ne mø­des for­an i den lan­ge, fla­de tre­be­ne­de pla­de, som kal­des for bryst­be­net. Det vil si­ge, de fle­ste mø­des for­an i bryst­pla­den. Ri­b­ben­par­re­ne 1-7 kal­des for »de æg­te ri­b­ben«, for­di fæst­ner di­rek­te til bryst­be­net. Par­re­ne 8-10 fæst­ner in­di­rek­te gen­nem brusk­struk­tu­rer og om­ta­les der­for ger­ne som »de fal­ske ri­b­ben«. De sid­ste to par – »de fly­den­de ri­b­ben«– er kun koblet til ryg­hvirv­ler­ne på bag­si­den.

Bræk­ke­de ri­b­ben er en al­min­de­lig og smer­te­fuld ska­de, og de mid­ter­ste ri­b­ben er of­te mest ud­sat­te. Et bræk­ket ri­b­ben kan i svæ­re til­fæl­de væ­re liv­stru­en­de, for­di skar­pe de­le kan ram­me hjer­te el­ler lun­ger. Til­stan­den »flail che­st«, som og­så kal­des for »usta­bil bryst­kas­se«, kan og­så væ­re dø­de­lig. Her bræk­ker fle­re af ri­b­be­ne­ne og løs­ner sig.

Der er ik­ke me­get an­det at stil­le op med et bræk­ket ri­b­ben end at gi­ve bryst­kas­sen, hvi­le så brud­det kan he­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.