Men­ne­skets hjer­teslag

Sådan får en af di­ne mest hård­t­ar­bej­den­de mus­k­ler blo­det rundt i krop­pen.

Kroppen 3 - - Indhold -

Dit hjer­te be­gynd­te at slå, da du var et 4 uger gam­melt fo­ster in­de i din mors ma­ve. I lø­bet af et langt livs­for­løb vil det slå tre mil­li­ar­der gan­ge.

Hjer­tet be­står af fi­re kam­re for­delt på to si­der. Høj­re si­de mod­ta­ger oxy­gen­fat­tigt blod fra krop­pen og pum­per det vi­de­re til lun­ger­ne, hvor det op­ta­ger oxy­gen fra det luft, du træk­ker ind. Det oxy­gen­ri­ge blod fø­res så til ven­stre del af hjer­tet, og der­fra sen­des det ud i blo­dom­lø­bet, hvor det for­de­ler oxy­gen og næ­rings­stof­fer rundt i krop­pen.

Hjer­tets pum­pen ko­or­di­ne­res af mu­skel­sam­men­træk­nin­ger, som ska­bes af elek­trisk strøm­nin­ger. Dis­se strøm­me ud­lø­ser jæv­ne hjer­te­sam­men­træk­nin­ger, kendt som sy­sto­ler. De øv­re kam­re – el­ler atri­er­ne – som mod­ta­ger blo­det, der kom­mer til hjer­tet, træk­ker sig sam­men først. Det tvin­ger blo­det ned til de ned­re, me­re mu­skel­stær­ke kam­re – ven­trik­ler­ne – som så træk­ker sig sam­men for at pum­pe blo­det ud i krop­pen. Ef­ter en kort pau­se, hvor hjer­te­væ­vet hvi­ler, be­gyn­der cy­klus­sen for­fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.