Når hjer­tet svig­ter

Dif­fu­se symp­to­mer på en blod­prop er let­te at over­se.

Kroppen 3 - - Indhold -

Du får smer­ter og tryk­ken for bry­stet, er må­ske lidt sta­kån­det. Du fø­ler dig skidt til­pas og har kval­me, og det hjæl­per ik­ke at hvi­le. Selv om du ik­ke mær­ker smer­teud­strå­ling til én el­ler beg­ge ar­me, kan dis­se symp­to­mer væ­re tegn på hjer­te­in­farkt - po­pu­lært kal­det en blod­prop i hjer­tet. Nog­le fø­ler og­så smer­ter mel­lem skul­der­bla­de­ne, i ma­ven el­ler kæ­ben. Det­te skal ta­ges al­vor­ligt. Sær­ligt kvin­der over­ser så­dan­ne symp­to­mer – og lidt stik­ken i bry­stet kan selv­føl­ge­lig og­så væ­re helt ufar­lig.

Hjer­te­in­farkt op­står, når en blo­ke­ring for­hin­drer blo­det i at til­fø­re oxy­gen til hjer­temus­k­len. Og bli­ver der ik­ke hur­tigt ret­tet op på det­te, kan hjer­tets mu­skel­væv bli­ve ska­det el­ler fak­tisk dø. Om­fan­get af ska­den af­hæn­ger af, hvor læn­ge blo­ke­rin­gen bli­ver sid­den­de, hvil­ken ar­te­rie der ram­mes, og hvor­dan in­fark­tet be­hand­les. Ef­ter sel­ve an­fal­det kan du få hjer­tesvigt el­ler ryt­me­for­styr­rel­ser. Beg­ge de­le kan væ­re livs­far­li­ge. Får du be­hand­ling in­den for 12 ti­mer, er chan­cer­ne for, at du bli­ver helt frisk og kan le­ve et nor­malt liv, go­de – selv ef­ter et stort hjer­te­in­farkt.

Den hyp­pig­ste år­sag til hjer­te­in­farkt er åre­for­kal­k­ning. Det sker, når ar­te­ri­er bli­ver indsnæv­re­de på grund af op­hob­ning af plak. Ri­si­ko­en for åre­for­kal­k­nin­gen øges i takt med mæng­den af ko­leste­rol og mæt­tet fedt i ko­sten, men ar­ve­li­ge dis­po­si­tio­ner spil­ler og­så en stor rol­le. Hjer­te­in­farkt kan og­så skyl­des sam­men­træk­nin­ger af krans­pulsår­er­ne, men dis­se er 3. Plak-brud Plak hær­des, imens den byg­ger sig op, og kan spræk­ke. I det til­fæl­de vil blod­pla­der sam­le sig for at ko­agu­le­re rundt om brud­det. Det­te kan ska­be en blo­ke­ring. sjæld­ne.

For at ned­sæt­te ri­si­ko­en for in­farkt bør du hol­de væg­ten på nor­mal­ni­veau, spi­se sundt og va­ri­e­ret , und­gå ryg­ning og sør­ge for mo­tion.

Hjer­temu­skel Op­hob­ning af plak i ar­te­ri­en Blo­ke­ret blod­strøm Blod­prop blo­ke­rer ar­te­ri­en Frisk hjer­temu­skel Død hjer­temu­skel Krans­pulsår­er­ne sør­ger for oxy­gen til hjer­temus­k­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.