En rej­se gen­nem tynd­tar­men

Hvor­dan vir­ker det­te or­gan, som er så af­gø­ren­de for at den mad, vi spi­ser, bli­ver til næ­ring? Un­der­søg ana­to­mi­en i det­te vig­ti­ge or­gan.

Kroppen 3 - - Indhold -

Tynd­tar­men spil­ler en uhy­re vig­tig rol­le i vo­res for­dø­jel­ses­sy­stem. Det er nem­lig den, der for­ar­bej­der ma­den og op­ta­ger næ­rings­stof­fer­ne. En nor­mal tynd­tarm er godt 5 me­ter lang og 2,5-3 cen­ti­me­ter tyk. Den be­står af tre ho­ved­dele: tolv­fin­gertar­men (duo­de­num), hungertar­men ( jejunum) og krum­tar­men (ile­um).

Tolv­fin­gertar­men for­bin­der tynd­tar­men til ma­ve­sæk­ken. Det er her, ma­den bry­des vi­de­re ned til ami­no­sy­rer ved hjælp af gal­de fra gal­de­blæ­ren og en­zy­mer fra bugs­pyt­kir­t­len. Trods dens sto­re be­tyd­ning for for­dø­jel­sen er tolv­fin­gertar­men kun om­kring 30 cen­ti­me­ter (tolv fin­ger­bred­der) lang. Og den kor­te­ste del af tynd­tar­men.

Ef­ter tolv­fin­gertar­men føl­ger hungertar­men. Her hjæl­per tarms­aft til, at kul­hy­dra­ter og pro­te­i­ner bli­ver op­ta­get i lym­fen og blo­det. Det­te kræ­ver en stor over­fla­de, og der­for er den­ne del af tynd­tar­men lang og ind­ven­digt be­klædt med fol­der og 1-2 mil­li­me­ter lan­ge tarmtot­ter (vil­li). I sid­ste del af tynd­tar­men, krum­tar­men, op­ta­ges de sid­ste næ­rings­stof­fer sam­men med B12-vi­ta­min og gal­desal­te.

Pe­ristal­tik­ken er ma­ve-tarm-ka­na­lens bøl­gen­de mu­skel­be­væ­gel­ser, som fø­rer tar­mind­hol­det mod den me­ter­lan­ge tyktarm. Her su­ges van­det ud af tar­mind­hol­det sam­men med kalk, mag­ne­si­um, jern og vis­se sal­te. De pe­ristal­ti­ske sam­men­træk­nin­ger sty­res af det au­to­no­me ner­ve­sy­stem og skyl­des en ræk­ke mus­k­ler, som ud­gør den yd­re del af tarmvæg­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.