Lym­fe­sy­ste­met

Lær om lym­fe­sy­ste­mets rol­le i kam­pen for at hol­de »slem­me« bak­te­ri­er i skak.

Kroppen 3 - - Indhold -

De rø­de blod­le­ge­mer, som trans­por­te­rer oxy­gen rundt i krop­pen, rej­ser gen­nem blodå­rer­ne i en væ­ske kal­det plas­ma. Blo­det be­væ­ger sig igen­nem blodå­rer­ne med en ha­stig­hed, der ska­ber så højt tryk, at no­get af plas­ma­et læk­ker ud i væ­vet. Lym­fe­sy­ste­met hjæl­per med at fjer­ne plas­ma fra væ­vet og re­tur­ne­re det til blod­ba­nen.

Lym­fe­sy­ste­met føl­ger blod­ba­nen og be­står og­så af et net­værk af årer, som over­ve­jen­de be­fin­der sig i hu­den og rundt om de in­dre or­ga­ner. Til for­skel fra blod­ba­nen dan­ner årer­ne i lym­fe­sy­ste­met imid­ler­tid ik­ke no­get kredsløb, og der er hel­ler ik­ke no­gen pum­pe, der dri­ver det­te sy­stem. Væ­sken i lym­fe­sy­ste­met kal­des lym­fe og for­flyt­tes fremad i årer­ne ved hjælp af sam­men­træk­nin­ger i de nær­lig­gen­de mus­k­ler. Til sidst tøm­mes lym­fen ud i blod­ba­nen i halsår­er­ne nær kra­ve­be­net.

Lym­fe­sy­ste­met er og­så en trans­port­vej for im­mun­sy­ste­met. He­le vej­en langs lym­fe­kar­re­ne lig­ger der lym­feknu­der, til­sam­men mel­lem 600 og 700.

Stør­re or­ga­ner som mil­ten og bris­len (thy­mus) er og­så en del af det­te sy­stem. Det er dis­se or­ga­ner, der sør­ger for vo­res im­mun­sy­stem. Hvis en an­ti­gen­præ­sen­te­ren­de cel­le (APC) fra im­mun­sy­ste­met mø­der et smit­te­stof, vil den straks re­tur­ne­re til nær­me­ste lym­feknu­de med in­for­ma­tion om ind­træn­ge­ren. De spe­ci­a­li­se­re­de an­grebs­cel­ler i im­mun­sy­ste­met, lym­fo­cyt­ter­ne, be­væ­ger sig så igen­nem lym­fe­sy­ste­met på jagt ef­ter en ko­de, som er eg­net til at uska­de­lig­gø­re ind­træn­ge­ren. Fin­der de en sådan ko­de, vil de bru­ge den ak­tu­el­le lym­feknu­de som ba­se, imens de til­pas­ser sig og bli­ver fle­re. Re­sul­ta­tet er en hær af klo­ne­de lym­fo­cyt­ter, som er spe­ci­a­li­ster i at uska­de­lig­gø­re fjen­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.