Hvad er frie radikaler? ?

De får skyl­den for led­degigt, sl­ag­til­fæl­de og kræft. De gi­ver dig ryn­ker, øde­læg­ger hjer­nen og in­dre or­ga­ner. Men hvad er egent­lig dis­se frie radikaler – og hvor­dan på­vir­ker de men­ne­ske­krop­pen?

Kroppen 3 - - Indhold -

Frie radikaler – el­ler ba­re »radikaler« – er en­kel­ta­to­mer el­ler grup­per af ato­mer med et uli­ge an­tal elek­tro­ner. Ato­mer vil ger­ne ha­ve par­re­de elek­tro­ner rundt om sig, og der­for er dis­se radikaler »usta­bi­le«. For at sta­bi­li­se­re sig prø­ver de he­le ti­den at re­a­ge­re med an­dre mo­le­ky­ler, en­ten ved at stjæ­le et elek­tron el­ler ved at gi­ve et fra sig. De kan og­så blan­de sig helt med an­dre mo­le­ky­ler – så si­ger man, at de oxi­de­rer.

Den­ne oxi­de­ring kan ska­de el­ler til­med dræ­be cel­ler­ne, hvil­ket på­vir­ker vig­ti­ge funk­tio­ner. For at be­græn­se po­ten­ti­el­le ska­de­virk­nin­ger må krop­pen for­sva­re sig mod dis­se mo­le­ky­ler. Vo­res na­tur­li­ge for­svar mod ska­der fra oxi­de­rin­gen kal­des der­for an­tioxi­dan­ter. De neut­ra­li­se­rer og fjer­ner de frie radikaler. Ty­pi­ske an­tioxi­dan­ter er A- og E-vi­ta­min og mi­ne­ra­ler som se­len, zink, ri­bo­flavin og man­gan. Det­te får vi igen­nem vo­res kost, hvil­ket er en af de vig­tig­ste grun­de til at spi­se frugt og grønt­sa­ger fle­re gan­ge om da­gen. Ur­ter, kryd­de­ri­er, blå­bær, gra­pe­frugt, grøn­kål og rød­be­der er blot nog­le få ek­semp­ler på mad, som er rigt på an­tioxi­dan­ter. In­gen kan dog und­gå frie radikaler, uan­set hvor sund en livs­stil de fø­rer, ef­ter­som ra­di­ka­ler­ne er et na­tur­ligt re­sul­tat af cel­ler­nes stof­skif­te.

En le­den­de te­o­ri går ud på, at frie radikaler er en cen­tral bi­drag­sy­der til al­dring, ved at de frie radikaler »stjæ­ler« elek­tro­ner fra an­dre cel­ler, byg­ger sig op over tid og re­du­ce­rer cel­ler­nes funk­tion. Og re­sul­ta­tet er, at he­le or­ga­net bli­ver min­dre ef­fek­tivt. Ska­der fra frie radikaler bli­ver og­så for­bun­det med me­re al­vor­li­ge syg­dom­me som sl­ag­til­fæl­de, hjer­te-kar-syg­dom­me og kræft, og det er vi­den­ska­be­lig be­vist, at kog­ni­ti­ve syg­dom­me som par­kin­sons og alzhei­mer kan for­vær­res af frie radikaler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.