Når krop­pen slås

Vo­res im­mun­for­svar be­står af et enormt an­tal sol­da­ter, som står vagt over for frem­me­de ind­træn­ge­re. Men hvor­for går det­te fan­ta­sti­ske for­svar­s­værk nog­le gan­ge amok og la­der de­res sol­da­ter gå i krig mod dem, de skal for­sva­re?

Kroppen 3 - - Indhold - Tekst: Siw El­len Jakob­sen

Om vin­te­r­en ar­bej­der vo­res im­mun­for­svar på høj­tryk. Dag og nat kæm­per det mod bak­te­ri­er og virus. Og jo hur­ti­ge­re krop­pens sol­da­ter dræ­ber de frem­me­de ind­træn­ge­re, de­sto fri­ske­re hol­der vi os.

Men det er ik­ke kun godt, at sol­da­ter­ne er så gla­de for at slås. Af og til bli­ver de nem­lig så ivri­ge, at de går løs på krop­pens eg­ne cel­ler.

Det er det, der sker ved blandt an­det cøli­aki, led­degigt, mul­tipel sk­lero­se, pso­ri­a­sis og be­tæn­del­se i skjold­brusk­kir­t­len. Men det er kun 5f ud af me­re end 80 syg­dom­me, som går un­der fæl­les­be­teg­nel­sen au­toim­mu­ne

syg­dom­me.

Dis­se syg­dom­me har en mas­se til­fæl­les med al­ler­gi. Al­ler­gi­ske re­ak­tio­ner op­står, for­di immunforsvaret over­re­a­ge­rer på na­tur­li­ge stof­fer i vo­res om­gi­vel­ser, fx po­l­len.

For­ske­re ar­bej­der på at fin­de lig­heds­træk mel­lem al­le dis­se syg­dom­me og en for­kla­ring på, hvor­for de op­står og ska­ber be­tæn­del­ses­re­ak­tio­ner i vo­res krop. I dag ved man kun lidt her­om. Man ved dog, at der i nog­le fa­mi­li­er op­træ­der me­re al­ler­gi og fle­re au­toim­mu­ne syg­dom­me. Alt­så må pro­ble­met væ­re del­vist ar­ve­ligt be­tin­get.

Ondt i ma­ven af mel

Cøli­aki – el­ler glu­te­nin­to­le­ran­ce – er en au­toim­mun syg­dom, som ud­lø­ses af en unor­mal re­ak­tion på pro­te­i­net glu­ten i ko­sten. Ny­e­re un­der­sø­gel­ser skøn­ner, at om­kring 0,5 % af den dan­ske be­folk­ning har cøli­aki. Pa­tien­ter- ne får di­ar­ré, ma­ve­s­mer­ter, kval­me og vægt­tab. Be­hand­lin­gen er at hol­de sig helt væk fra glu­ten, som fin­des i hve­de, spelt og rug.

Men hvor­for får nog­le men­ne­sker så ondt i ma­ven af at spi­se brød, ka­ger, pas­ta og pizza, som in­de­hol­der glu­ten?

For­ske­re har stu­de­ret pro­ble­met i man­ge år. Og sid­ste år kom en grup­pe nor­ske for­ske­re lidt nær­me­re et svar. I spid­sen for ar­bej­det står pro­fes­sor Lud­vig Sol­lid ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

For­sker­hol­det har væ­ret langt in­de i men­ne­ske­krop­pen for bed­re at kun­ne for­stå, hvor­for dis­se pla­ger op­står. Fak­tisk helt ne­de på mo­le­ky­le­ni­veau. Og her fandt de en for­vir­ret sol­dat, som kæm­per en helt for­kert krig.

Sol­da­ten er en T-cel­le, en be­stemt ty­pe hvi­de blod­le­ge­mer. Og sol­da­tens op­ga­ve er vig­tig: Han skal over­vå­ge krop­pens cel­ler og tjek­ke, om de er in­fi­ce­ret med virus el­ler bak­te­ri­er. Op­da­ger sol­da­ten så me­get som et lil­le­bit­te fod­af­tryk ef­ter fjen­den, går han hur­tigt og ef­fek­tivt til an­greb.

Pro­ble­met er ba­re, at dis­se T-cel­ler af og til ta­ger fejl. Og det er det, der sker hos pa­tien­ter med cøli­aki.

Min­der om di­a­be­tes ty­pe 1

For­sker­ne ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo har alt­så fun­det ud af, at im­mun­sy­ste­met hos cøli­a­ke­re re­a­ge­rer på glu­ten, som var det en bak­te­rie, der skal ned­kæm­pes. T-cel­ler­ne be­gyn­der de­res an­greb, og cøli­a­ke­ren op­le­vel­ser be­tæn­del­se og sto­re ma­ve­s­mer­ter.

Men hvor­for op­står den­ne mis­for­stå­el­se? For­kla­rin­gen er, at cøli­a­ke­re har en be­stemt ty­pe ar­ve­li­ge »in­for­ma­tions­mo­le­ky­ler« kal­det Hla-mo­le­ky­ler. De hol­der T-cel­ler­ne – alt­så sol­da­ter­ne – in­for­me­ret om si­tu­a­tio­nen ved fron­ten. Det er dis­se Hla-mo­le­ky­le­ne, der får sol­da­ter­ne til at re­a­ge­re så vold­somt. T-cel­ler­ne pla­ce­rer sig i stort an­tal i tar­men og ven­ter på, om der duk­ker glu­ten op.

For­sker­ne ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo ved nu med stor sik­ker­hed, at det er sådan, det fo­re­går. At glu­ten er år­sa­gen til, at der dan­nes an­ti­stof­fer, som går til an­greb på krop­pens eg­ne cel­ler. Hvis pa­tien­ten skæ­rer glu­ten helt væk, kan for­sker­ne se, at for­svar­s­vær­ket bli­ver ned­ju­ste­ret. Spi­ser hun der­i­mod glu­ten, bli­ver det byg­get op igen.

For­sker­ne kan og­så se, at im­mun­sy­ste­met hos cøli­aki­pa­tien­ter øde­læg­ger cel­ler i over­fla­den på tar­men. Og det­te min­der mistæn­ke­ligt me­get om, hvor­dan in­sulin­pro­du­ce­ren­de cel­ler bli­ver øde­lagt hos pa­tien­ter med di­a­be­tes 1.

Det­te nye fund gør og­så, at for­sker­ne nu mistæn­ker, at det må væ­re frem­me­de ind­træn­ge­re, der er år­sag til an­dre au­toim­mu­ne syg­dom­me som led­degigt, mul­tipel sk­lero­se og ty­pe 1 di­a­be­tes. Men de ved ik­ke, hvem dis­se frem­me­de ind­træn­ge­re er.

Har vi det for rent hjem­me?

Fle­re brik­ker er fal­det på plads i det­te pus­le­spil. Men der mang­ler fort­sat en god del.

Me­get pe­ger alt­så i ret­ning af, at ar­ve­li­ge fak­to­rer har be­tyd­ning for ud­vik­lin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.