Hvor­for får man di­a­be­tes?

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Di­a­be­tes er en til­stand, hvor en per­son har et hø­je­re blod­suk­ker­ni­veau end nor­malt. Det kan skyl­des bå­de arv og livs­stil. Di­a­be­tes skyl­des en svigt i bugs­pyt­kir­t­lens ev­ne til at pro­du­ce­re in­sulin (ty­pe 1 di­a­be­tes el­ler in­suli­naf­hæn­gig di­a­be­tes mel­li­tus), el­ler at krop­pens cel­ler er re­si­sten­te over for in­sulin, så in­suli­net vir­ker dår­ligt. En an­den år­sag er, at man pro­du­ce­rer for lidt in­sulin (ty­pe 2 di­a­be­tes el­ler ik­ke-in­suli­naf­hæn­gig di­a­be­tes mel­li­tus). Der fin­des og­så an­dre li­del­ser re­la­te­ret til bugs­pyt­kir­t­len. Be­tæn­del­se i bugs­pyt­kir­t­len (akut pank­re­a­ti­tis) gi­ver sto­re smer­ter i øv­re del af ma­ven og kræ­ver akut ind­læg­gel­se. Den­ne til­stand kan væ­re liv­stru­en­de. Ved kræft i bugs­pyt­kir­t­len vil smer­ter­ne grad­vist bli­ve for­vær­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.