Hvad er di­a­be­tes?

Tag et kig ind i krop­pen og se, hvad der sker, når blod­suk­ke­ret kom­mer ud af kon­trol.

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

At spi­se et læk­kert styk­ke cho­ko­la­de­ka­ge er for man­ge af os en gan­ske uskyl­dig for­nø­jel­se – men som di­a­be­tes-pa­tient skal man li­ge tæn­ke sig om en ek­stra gang, in­den man ta­ger en bid. Di­a­be­tes er en livsva­rig me­di­cinsk til­stand, hvor krop­pen ik­ke kan be­ar­bej­de suk­ke­ret i blo­det rig­tigt. Og det be­ty­der, at sø­de god­bid­der kan væ­re ska­de­li­ge for krop­pen.

Suk­ke­ret i blo­det kom­mer fra det, vi spi­ser og drik­ker, og re­gu­le­res af hor­monet in­sulin, som bli­ver pro­du­ce­ret i bugs­pyt­kir­t­len. Det­te or­gan er cir­ka 15 cen­ti­me­ter langt og lig­ger bag ved ma­ve­sæk­ken. Bugs­pyt­kir­t­len ud­skil­ler ho­ved­sa­ge­ligt for­dø­jel­ses­en­zy­mer, men en lil­le del pro­du­ce­rer hor­moner. In­sulin pro­du­ce­res af be­ta­cel­ler­ne, som er sam­let i grup­per kal­det de lan­ger­han­ske øer (opkaldt ef­ter for­ske­ren, som først be­skrev dem).

Hos di­a­be­tes-pa­tien­ter går den nor­ma­le pro­ces med at pro­du­ce­re in­sulin og re­gu­le­re blod­suk­ke­ret galt. Det kan ske på to for­skel­li­ge må­der. Ved di­a­be­tes ty­pe 1 pro­du­ce­rer bugs­pyt­kir­t­len ik­ke in­sulin, for­di krop­pens im­mun­for­svar an­gri­ber og dræ­ber be­ta­cel­ler­ne. Ved ty­pe 2 bli­ver der ik­ke pro­du­ce­ret nok in­sulin, el­ler krop­pen bli­ver mod­stands­dyg­tig over for in­suli­net og er ude af stand til at re­a­ge­re på det. Beg­ge ty­per kan fø­re til højt blod­suk­ker­ni­veau – hy­perg­lykæ­mi – og over tid kan det­te ska­de øj­ne, ny­rer, ner­ver og blodå­rer.

Symp­to­mer på beg­ge for­mer for di­a­be­tes er ek­strem tørst, hyp­pig vand­lad­ning, træthed, ufor­klar­ligt vægt­tab, tå­ge­syn og lang­som sår­he­ling. Beg­ge ty­per kan ud­vik­les uan­set al­der, men di­a­be­tes 2 er den hyp­pig­ste og er of­te for­bun­det med over­vægt.

Der fin­des (end­nu) in­gen kur mod di­a­be­tes. Per­so­ner med di­a­be­tes ty­pe 1 skal kon­trol­le­re de­res blod­suk­ker re­sten af li­vet ved at over­vå­ge ni­veau­er­ne og ind­sprøjte in­sulin. Di­a­be­tes ty­pe kræ­ver livs­stils­æn­drin­ger, sund diæt og of­te og­så me­di­cin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.