For­tryl­lel­se

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

For­tryl­lel­ser for­bed­rer di­ne vå­ben og rust­nin­ger og gi­ver dig ad­gang til nye og spæn­den­de egen­ska­ber. Og de er ik­ke til at und­væ­re, hvis du skal over­le­ve i de svæ­re­re de­le af Mi­necraft.

FORBEREDEL­SER

For at kun­ne for­hek­se ting, har du brug for føl­gen­de:

Et for­tryl­lel­ses­bord (4 x obsi­di­an, 2 x di­a­mant, 1 x bog)

1-3 la­sur­sten per for­tryl­lel­se

Man­ge er­fa­rings­ni­veau­er

En gen­stand, som kan for­hek­ses (værk­tøj, rust­nin­ger og bø­ger)

Valg­frit: bog­re­o­ler (6 x træ, 3 x bog)

Hvis du pla­ce­rer en ræk­ke bog­re­o­ler rundt om dit for­tryl­lel­ses­bord, vil de øge det ni­veau, din for­tryl­lel­se kan nå. Du skal dog sta­dig bru­ge end­nu fle­re er­fa­rings­ni­veau­er og la­sur­sten for at nå et hø­je­re ni­veau.

Når du bru­ger bog­re­o­ler til at gø­re di­ne for­tryl­lel­ser stær­ke­re, er der en øv­re græn­se på 15. Har du fle­re bog­re­o­ler end det­te, vil de øv­ri­ge ik­ke ha­ve no­gen som helst på­virk­ning på bor­det.

FOR­TRYL­LEL­SER

Præ­cis som nav­net si­ger, vil et for­tryl­lel­ses­bord la­de dig for­hek­se ting. Først må du pla­ce­re et værk­tøj, en rust­ning el­ler en bog på bor­det sam­men med op til tre styk­ker la­sur­sten. Der­ef­ter må du bru­ge di­ne er­fa­rings­po­int til at ak­ti­ve­re for­tryl­lel­sen.

Desvær­re kan du ik­ke vi­de, hvil­ken for­tryl­lel­se du en­der op med, før du har ak­ti­ve­ret den – og det bli­ver af­gjort ud fra nog­le me­get ind­vik­le­de be­reg­nin­ger! Som re­gel får du stær­ke­re for­tryl­lel­ser, hvis gen­stan­den er af guld og jo fle­re bog­re­o­ler, der dri­ver bor­det, de­sto bed­re.

AMBOLTFORT­RYLLELSER

Hvis du er be­kym­ret for, at du får en for­tryl­lel­se, du ik­ke vil ha­ve, kan du bru­ge en am­bolt el­ler en bog for at for­hek­se gen­stan­den ind­di­rek­te. Bø­ger kan op­be­va­re for­tryl­lel­ser i sik­ker­hed, og la­der dig tjek­ke, hvil­ken for­tryl­lel­se du får, før du bru­ger den på et dy­re­bart værk­tøj el­ler vå­ben.

Pro­ces­sen er ik­ke så an­der­le­des:

Først bru­ger du for­tryl­lel­ses­bor­det, som du ple­jer, men i ste­det for at for­hek­se en gen­stand, for­hek­ser du en bog. Så kan du se, hvil­ken for­tryl­lel­se du har få­et. På den må­de kan du la­ve et om­fat­ten­de bi­bli­o­tek af for­tryl­lel­ser, som du kan gem­me til se­ne­re.

Når du har den gen­stand, du øn­sker at for­hek­se, og bo­gen med den ak­tu­el­le for­tryl­lel­se, kan du kom­bi­ne­re de to på en am­bolt. Den­ne me­to­de la­der dig og­så for­hek­se genstande, som du ik­ke kan læg­ge på et for­tryl­lel­ses­bord som ek­sem­pel­vis sak­se, og du kan ak­ti­ve­re for­tryl­lel­ser, du nor­malt ik­ke kan ak­ti­ve­re på et for­tryl­lel­ses­bord.

Skarp­heds-for­tryl­lel­sen kan for ek­sem­pel kun bru­ges på sværd på bor­det, men kan og­så på­fø­res en øk­se, hvis du bru­ger en for­tryl­let bog og en am­bolt.

TIPS OG TRI­CKS

Bø­ger kan in­de­hol­de alle mu­li­ge for­tryl­lel­ser.

Ved at kom­bi­ne­re to for­tryl­lel­ser på en am­bolt, kan du gi­ve dem beg­ge til én gen­stand.

Men det er ik­ke kun lut­ter lag­ka­ge: Det ko­ster fle­re er­fa­rings­po­int at bru­ge en am­bolt, og de genstande, du for­hek­ser med bø­ger, vil ik­ke nå et li­ge så højt ni­veau, som hvis du hav­de for­tryl­let dem på et for­tryl­lel­ses­bord.

Du har brug for et for­tryl­lel­ses­bord for at kun­ne for­hek­se ting Pla­cer bog­re­o­ler om­kring bor­det for at gø­re det stær­ke­re For­tryl­lel­ses­bord Du kan for­hek­se bø­ger, hvis du ik­ke vil for­hek­se vå­ben di­rek­te

En am­bolt gi­ver dig ad­gang til fle­re for­tryl­lel­ser Frost Wal­ker­for­tryl­lel­sen i ak­tion For­tryl­le­de genstande ly­ser lilla Re­pa­ra­tions­for­tryl­lel­sen er kun til­gæn­ge­lig via en bog

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.