Bø­ger

Bø­ger ek­si­ste­rer i fle­re for­skel­li­ge for­mer i Mi­necraft, og de kan bru­ges på må­der, du må­ske ik­ke er klar over. Læs om alt du har brug for at vi­de!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

SKAF BØ­GER

Bø­ger duk­ker op overalt. Du kan selv­føl­ge­lig selv la­ve en fra bun­den af: Ba­re sæt tre styk­ker pa­pir og et styk­ke læ­der sam­men. Men de fin­des og­så i stak­ke på en-tre styk i ki­ster i bi­bli­o­te­ket på fæst­nin­ger.

Den nem­me­ste må­de at få fat i en bog på er dog at øde­læg­ge en bog­re­ol. Hver bog­re­ol gi­ver tre bø­ger (som du og­så kan bru­ge til at la­ve en ny bog­re­ol).

Du finder bog­re­o­ler i bi­bli­o­te­ket i lands­by­er, fæst­nin­ger og sko­v­her­re­går­de. Biblioteka­rer vil og­så me­get ger­ne sæl­ge dig en bog­re­ol for tre-fi­re sma­rag­der. Du kan bru­ge dem til at op­be­va­re di­ne bø­ger, til at ind­ret­te med el­ler til at for­stær­ke et for­tryl­lel­ses­bord.

BRUG BØ­GER

Det mest al­min­de­li­ge at bru­ge en bog til er at for­hek­se den på et for­tryl­lel­ses­bord, men der er og­så man­ge an­dre ting, du kan gø­re med di­ne bø­ger.

For ek­sem­pel har du brug for en bog for at la­ve et for­tryl­lel­ses­bord og for at craf­te en bog og en fjer­pen. Når du har skre­vet i den, kan du sig­ne­re dit værk for at und­gå, at an­dre æn­drer på det, du har la­vet.

Skrev­ne bø­ger er vær­di­ful­de byt­te­gen­stan­de, men det er og­så mu­ligt at ko­pi­e­re dem ved at craf­te dem sam­men med en ubrugt bog og fjer­pen.

SKRIV I BØ­GER

Bø­ger og fjer­pen­ne kan bru­ges til man­ge ting: Ta­ge no­ta­ter, skri­ve hu­ske­sed­ler, hu­ske ko­or­di­na­ter el­ler ba­re skri­ve dag­bog. Hver bog kan in­de­hol­de mas­ser af tekst – den kan væ­re op til 50 si­der lang, og hver si­de kan in­de­hol­de 256 tegn. Det be­ty­der, at en bog i alt kan in­de­hol­de 12.800 tegn – el­ler 2-3000 ord!

Du be­hø­ver dog ik­ke at skri­ve alt ned i Mi­necraft. Du kan skri­ve i li­ge præ­cis det pro­gram, du øn­sker, og så ko­pi­e­re det ind i spil­let.

Du kan og­så for­ma­te­re tek­sten, mens du skri­ver. Det gør du ved at bru­ge §-sym­bo­let. Kan du ik­ke fin­de det på dit ta­sta­tur, kan du og­så hol­de alt-knap­pen ne­de og ta­ste 0167. Her er de for­skel­li­ge tek­st­ef­fek­ter:

§k = Lav om til til­fæl­di­ge tegn

§l = Fed tekst

§m = Gen­nem­stre­get tekst

§n = Un­der­stre­get tekst

§o = Kur­siv tekst

§0-9 el­ler a-f = Far­vet tekst

§r = Nulstil tekst­ko­den

Du kan se, hvor­dan det fun­ge­rer i det­te skærm­bil­le­de. Hver linje, du ser her, har §r til sidst for at nulstil­le tekst­ko­den – el­lers hav­de ko­der­ne ba­re ho­bet sig op.

TIPS OG TRI­CKS

Bog­re­o­ler kan bru­ges som brænd­stof til en ovn – men bø­ger kan ik­ke bru­ges på den­ne må­de.

Du har brug for 90 træ­plan­ker, 45 styk­ker læ­der og 135 pa­pirark for at craf­te 15 bog­re­o­ler, som er nok til at la­de dig for­hek­se på det hø­je­ste ni­veau.

Skrev­ne bø­ger, som al­le­re­de er en ko­pi, kan ik­ke ko­pi­e­res igen.

Fæst­nin­ger er ful­de af bø­ger Øde­læg bog­re­o­ler for at få fat i bø­ger­ne Dræb blæks­p­rut­ter for at få po­ser med blæk Bog­re­ol

Sådan kan du skri­ve Du kan byt­te bø­ger og lig­nen­de genstande med biblioteka­rer Bog og fjer­pen For­skel­li­ge slags tekst du kan skri­ve med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.