Alle for­tryl­lel­ser

Der fin­des tons­vis af for­tryl­lel­ser i Mi­necraft. Her er en li­ste over alle. Hvad gør de, og hvad du kan bru­ge dem til?

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

OVERSIGT

NAVN: For­tryl­lel­sens navn

EFFEKT: Hvad gør for­tryl­lel­sen

PRIMÆR: Hvil­ke genstande kan for­hek­ses på et for­tryl­lel­ses­bord

SEKUNDÆR: Hvil­ke genstande kan kun for­hek­ses via en bog på en am­bolt

NO­TA­TER

Alle genstande, som kan mod­ta­ge en primær-for­tryl­lel­se, kan og­så for­hek­ses ved hjælp af en am­bolt, og alle for­tryl­lel­ser(und­ta­get skat­te­for­tryl­lel­ser) kan over­fø­res til en bog på et for­tryl­lel­ses­bord.

Hvis en for­tryl­lel­se er mar­ke­ret som en skat­te­for­tryl­lel­se, er den kun til­gæn­ge­lig fra for­tryl­le­de bø­ger, du kan fin­de i ki­ster, ved at fi­ske el­ler ved at byt­te.

TIPS OG TRI­CKS

Hvis en for­tryl­lel­se fun­ge­rer på en rust­ning, vil den og­så fun­ge­re på læ­der­tøj af sam­me ty­pe.

Ba­ne of Art­hro­pods, Shar­p­ness og Smi­te kan ik­ke bru­ges på sam­me gen­stand sam­ti­dig.

Pro­tection, Fi­re Pro­tection, Fe­at­her Fal­ling, Blast Pro­tection og Pro­jecti­le Pro­tection kan der­i­mod godt bru­ges på sam­me rust­ning sam­ti­dig.

Genstande, der er på­vir­ket af Cur­se of Va­nis­hing kan sta­dig slip­pes ma­nu­elt – de bli­ver ba­re lig­gen­de, til du dør.

Dep­th Stri­der og Frost Wal­ker kan ik­ke bru­ges på sam­me gen­stand sam­ti­dig.

Fe­at­her Fal­ling re­du­ce­rer og­så di­ne ska­der, når du ka­ster en­der-per­ler.

Fi­re Aspect og Fla­me fun­ge­rer ik­ke på mobs i Nether – de er im­mu­ne over for ild.

Silk Touch og Fortu­ne kan ik­ke bru­ges på sam­me gen­stand sam­ti­dig.

Men­ding og In­fi­ni­ty kan ik­ke bru­ges på sam­me bue sam­ti­dig.

Du kan ik­ke sam­le de pi­le op, du sky­der med In­fi­ni­ty.

Hvis du graver med en Silk Touch-hak­ke, vil sølvfisk-æg ik­ke gi­ve sølvfisk-æg – kun den gen­stand de lig­ner.

Du kan for­hek­se fle­re genstande sam­ti­dig The Cur­se of Bin­ding be­ty­der, at du ik­ke kan fjer­ne en del af en rust­ning Pro­tectionfor­tryl­lel­ser be­skyt­ter dig mod ska­de

Flam­me­for­tryl­lel­sen la­der dig sky­de med ild­pi­le Brug den til at gø­re mas­ser af ska­de Fi­re Aspect sæt­ter ild til mobs

Frost Wal­ker gør det let at kryd­se ha­vet Smi­te la­der dig gø­re ek­stra ska­de på le­ven­de dø­de Med fi­ske­stang­for­tryl­lel­ser får du hur­ti­ge­re bid – og­så un­der jor­den

Man­ge for­tryl­lel­ser hjæl­per dig un­der vand Ba­ne of Art­hro­pods hjæl­per dig med at dræbe ed­der­kop­per Se ef­ter skat­te som ly­ser lilla

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.