Grav­ning

Som nav­net på spil­let an­ty­der, er gra­ve­ar­bej­det ret vig­tigt i Mi­necraft. Men hvor­dan fun­ge­rer det? Gør dig klar til et lyn­kur­sus!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

HVAD ER GRAV­NING?

Grav­ning er nav­net på pro­ces­sen, der knu­ser blok­ke og la­der dig snup­pe det, der måt­te fal­de ud. Der er dog nog­le tek­ni­ske be­gre­ber i for­bin­del­se med grav­ning, du skal ken­de, så følg med her!

At >>ud­gra­ve en blok<< be­ty­der, at du knu­ser den, hvor­på den (nor­malt) ef­ter­la­der et el­ler an­det. Det kan væ­re blok­ken selv (træb­lok­ke ef­ter­la­der træb­lok­ke) el­ler en an­den ud­ga­ve af den (kul­blok­ke ef­ter­la­der fint kul). Res­sour­cer­ne hav­ner der­ef­ter i din ryg­sæk.

En gang imel­lem ef­ter­la­der blok­ken in­gen­ting, og så for­svin­der den ba­re helt. Det gæl­der blandt an­det glas- og di­a­mantblok­ke, som for­svin­der, hvis du ik­ke bru­ger det ret­te værk­tøj.

Det mod­sat­te af at gra­ve er at pla­ce­re no­get – du sæt­ter en blok fra din ryg­sæk et sted, så den kan bru­ges af bå­de mobs og an­dre spil­le­re.

SÅDAN GRAVER DU

Du må stå tæt på, når du skal knu­se en blok, og klik­ke el­ler tryk­ke på den. Nu be­gyn­der spræk­ker at spre­de sig, før den til sidst fal­der fra hin­an­den.

Spræk­ker­ne kan duk­ke op hur­tigt el­ler lang­somt, alt ef­ter hvil­ket værk­tøj du bru­ger, hvor hård blok­ken er, og hvor­vidt du er un­der vand el­ler ej.

HVAD SKAL DU BRU­GE?

De fle­ste blok­ke re­a­ge­rer bedst med et spe­ci­fikt værk­tøj. Hvis du graver i jor­den med en hak­ke, vil det ik­ke væ­re hur­ti­ge­re end at bru­ge hæn­der­ne. Ta­ger du der­i­mod en spa­de, går det lyn­hur­tigt. Nog­le blok­ke kræ­ver end­da, at du bru­ger er spe­ci­fikt værk­tøj, el­lers går de ba­re i styk­ker.

Ge­ne­relt bør sten, og alt der er la­vet af sten, an­gri­bes med en hak­ke. Træ, og alt der er la­vet af træ, bør hug­ges med en øk­se, mens jord, sne, grus og sand ud­gra­ves med en spa­de. En saks gør sig godt, når du klip­per plan­ter og bla­de.

TIPS OG TRI­CKS

Du kan an­gri­be en blok fra op til fi­re blok­ke væk – så læn­ge du kan nå den, vil den bli­ve knust før el­ler si­den. Nog­le blok­ke knu­ses li­ge hur­tigt, uan­set hvil­ket værk­tøj du bru­ger, mens an­dre knu­ses øje­blik­ke­ligt, uan­set hvad du slår dem med.

Der fin­des og­så nog­le få blok­ke, der er umu­li­ge at knu­se som fx klip­per og sten knyt­tet til End-po­r­ta­len.

Obsi­di­an er den hår­de­ste blok i spil­let. Det ta­ger 250 se­kun­der at knu­se den med di­ne hæn­der og 21 se­kun­der med en di­a­mant­hak­ke.

Bort­set fra blok­ke, der knu­ses øje­blik­ke­ligt, er tæp­per det sva­ge­ste ma­te­ri­a­le. De knu­ses på ba­re 0,2 se­kun­der.

Du kan og­så bru­ge magi til at gra­ve hur­ti­ge­re, men det for­tæl­ler vi me­re om se­ne­re i ma­ga­si­net ...

Spræk­ker­ne vi­ser, at en blok er ved at bli­ve hak­ket i styk­ker Du ar­bej­der lang­som­me­re, når du graver un­der vand Hak kul­blok­ke i styk­ker for at få fat i kul

En øk­se er det bed­ste værk­tøj at fæl­de træ­er med Du graver hur­ti­ge­re i sand med en god spa­de Guld­værk­tøj er hur­ti­ge­re end an­det værk­tøj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.