At bryg­ge en tryl­ledrik

Tryl­ledrik­ke gør dig bed­re og stær­ke­re – nog­le gan­ge hol­der for­tryl­lel­sen kun kort tid, an­dre gan­ge er den for evigt. Find ud af, hvor­dan du la­ver dem!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

GRUND­LÆG­GEN­DE UD­STYR

For at kom­me i gang med at bryg­ge tryl­ledrik­ke har du brug for et bryg­ge­sæt. Det la­ver du ved at kom­bi­ne­re en blaze-stang og tre bro­stens­blok­ke. Du kan og­så væ­re hel­dig at fin­de et – i ig­lokæl­de­re – så be­gynd ba­re at le­de.

Ud over et bryg­ge­sæt har du og­så brug for en mas­se glas­fla­sker (dem kan du craf­te ved hjælp af glas­blok­ke), en vand­kil­de (til at fyl­de dem med vand) og lidt blaze-pul­ver (til at dri­ve pro­ces­sen). Og så har du selv­føl­ge­lig brug for di­ne in­gre­di­en­ser!

AL­MIN­DE­LI­GE TRYL­LEDRIK­KE

Først må du la­ve en grund­tryl­ledrik: Fyld glas­fla­sker­ne med vand og pla­cer dem i bryg­ge­sæt­tet. Du kan la­ve tre tryl­ledrik­ke med én in­gre­di­ens, så ud­nyt det. Pla­cer blaze-pul­ve­ret i lom­men til driv­stof – du skal bru­ge én en­hed per bryg­ge­pro­ces.

De fle­ste tryl­ledrik­ke har en mær­ke­lig tryl­ledrik som ba­se, så fil­trér nog­le Nether-vor­ter i vand­fla­sker­ne for at la­ve den­ne. Hvis du vil, kan du til­sæt­te et gæ­ret ed­der­kop­peø­je i ste­det (suk­ker + svamp + ed­der­kop­peø­je) for at la­ve en Po­tion of We­ek­ness, der re­du­ce­rer for­år­sa­get ska­de med 50 %, el­ler kr­udt for at la­ve en splash-vand­fla­ske, der kan sluk­ke bran­de.

FORVANDL DIN MÆRKELIGE TRYL­LEDRIK

Når først du har en mær­ke­lig tryl­ledrik, kan du til­sæt­te føl­gen­de in­gre­di­en­ser for at få den til at vir­ke:

Guld­gu­lerod = Po­tion of Night Vi­sion (la­der dig se i mør­ke)

Mag­ma­cre­me = Po­tion of Fi­re Re­si­stan­ce (re­du­ce­rer ildska­de)

Ka­n­in­fod = Po­tion of Le­a­ping (la­der dig hop­pe hø­je­re)

Suk­ker = Po­tion of Swift­ness (la­der dig be­væ­ge dig hur­ti­ge­re)

Kug­le­fisk = Po­tion of Wa­ter Bre­at­hing (la­der dig hol­de vej­ret læn­ge­re)

Gli­tren­de me­lon = Po­tion of He­a­ling (hel­bre­der dig øje­blik­ke­ligt)

Ed­der­kop­peø­je = Po­tion of Poi­son (for­år­sa­ger ska­de over tid)

Ghast-tå­re = Po­tion of Re­ge­ne­ra­tion (re­ge­ne­re­rer dit hel­bred over tid)

Blaze-pul­ver = Po­tion of Strength (øger ska­den du for­år­sa­ger med 130 %)

Hvis du til­sæt­ter dis­se in­gre­di­en­ser di­rek­te i en vand­fla­ske, la­ver du en ubru­ge­lig elik­sir, der ik­ke har no­gen re­el effekt. De fle­ste tryl­ledrik­ke la­vet på den­ne må­de vil kun hol­de i om­kring tre mi­nut­ter, mens nog­le af dem ik­ke vil hol­de læn­ge­re end 45 se­kun­der.

BED­RE TRYL­LEDRIK­KE

Du kan som re­gel til­sæt­te en ek­stra in­gre­di­ens for at la­ve stær­ke­re tryl­ledrik­ke, der hol­der læn­ge­re. Ved at til­sæt­te rød­sten kan du for­dob­le va­rig­he­den, og ved at til­sæt­te glø­de­stens­støv bli­ver ef­fek­ten stær­ke­re, men va­rer kor­te­re tid.

Du kan og­så bru­ge et gæ­ret ed­der­kop­peø­je til at for­an­dre en tryl­ledriks effekt:

En Po­tion of Night Vi­sion bli­ver til Po­tion of In­vi­si­bi­li­ty (kan gø­re ting usyn­li­ge).

Swift­ness- og Le­a­ping-tryl­ledrik­ke bli­ver til en Slow­ness-tryl­ledrik (som brem­ser må­let).

He­a­ling- og Poi­son-tryl­ler­drik­ke bli­ver til en Har­m­ing­tryl­ledrik (som for­år­sa­ger øje­blik­ke­lig ska­de). Du kan og­så til­sæt­te kr­udt for at for­vand­le en tryl­ledrik til en splash-va­ri­ant, el­ler dra­ge­ån­de for at la­ve en lang­va­rig elik­sir, men me­re om det lidt se­ne­re!

Du kan fin­de et gra­tis bryg­ge­sæt i ig­lokæl­de­re Sådan ser det ud, når du brygger Et gæ­ret ed­der­kop­peø­je Bryg­ge­ri­sæt

Du har brug for Nether-vor­ter for at bryg­ge mærkelige tryl­ledrik­ke In­dret en bryg­ge­rikrog til dig selv Glø­de­sten kan bru­ges til at æn­dre tryl­ledrik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.