Sådan craf­ter du

At craf­te er den bed­ste må­de at la­ve værk­tøj og genstande på – det er me­get let­te­re end at skul­le le­de ef­ter det! Men først skal du vi­de det­te:

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

HVAD ER CRAF­TING?

Craf­ting be­skri­ver den pro­ces, der for­vand­ler blok­ke og genstande til an­dre blok­ke og genstande. Den ene­ste må­de, du kan craf­te på, er at bru­ge et af spillets to craf­ting-værk­tø­jer. Pla­cer di­ne genstande i git­te­ret, og se, hvad de bli­ver til, i den lil­le boks til høj­re. Klik på den nye gen­stand, og den hav­ner i din ryg­sæk, mens de ori­gi­na­le genstande for­svin­der.

Det første craf­ting-værk­tøj finder du i din ryg­sæk. Det er et git­ter, der be­står af 2 x 2 fel­ter, og la­der dig byg­ge basale ting ud fra simp­le op­skrif­ter. Du kan for ek­sem­pel for­vand­le en sten­blok til en stenk­nap el­ler la­ve et styk­ke kul og en pind om til en fak­kel.

Det an­det craf­ting-værk­tøj er på din ar­bejds­bænk (som du byg­ger ved at sæt­te fi­re træ­plan­ker sam­men). Det­te værk­tøj er stør­re – 3x3 fel­ter – og la­der dig sam­men­sæt­te me­re kom­plek­se ting.

OP­SKRIF­TER

En op­skrift er et møn­ster, du må føl­ge, for at la­ve en spe­ci­fik gen­stand. Nog­le op­skrif­ter har in­gen be­stemt form – du skal ba­re pla­ce­re de for­skel­li­ge genstande i git­te­ret. Der­i­mod kan ek­sem­pel­vis en hak­ke el­ler en seng kun la­ves, når gen­stan­de­ne er på ret­te sted i møn­ste­ret.

De fle­ste ud­ga­ver af Mi­necraft fri­gi­ver op­skrif­ter, ef­ter­hån­den som du har de ma­te­ri­a­ler, du skal bru­ge.

SMELTNING

En an­den må­de at craf­te på er at smel­te genstande. Det kræ­ver en ovn at smel­te en gen­stand om til en an­den – og ov­ne har brug for en var­mekil­de som kul el­ler træ for at fun­ge­re.

I ste­det for at kom­bi­ne­re genstande til no­get nyt, kan du smel­te én blok el­ler gen­stand til en an­den blok el­ler gen­stand. Hvis du for ek­sem­pel smel­ter en jer­n­blok, bli­ver den til en jer­n­bar­re. Smel­ter du mad, til­be­re­der du det, så en rå bøf fx bli­ver til en gril­let bøf.

Der fin­des end­nu fle­re må­der at craf­te på: bryg­ning, for­heks­ning og re­pa­ra­tion, men det er langt me­re kom­plekst – og der­for har de hver især eg­ne af­snit se­ne­re.så glæd dig!

TIPS OG TRI­CKS

Du kan craf­te hur­ti­ge­re ved at læg­ge fle­re op­skrif­ter oven på hin­an­den. For ek­sem­pel kan du læg­ge to styk­ker uld og to plan­ker i hvert felt og la­ve to sen­ge på én gang. Du kan og­så gø­re det med for­skel­li­ge genstande. Pla­cer for ek­sem­pel ek­stra træb­lok­ke og pin­de i den mid­ter­ste ræk­ke, når du la­ver en træhak­ke for at la­ve en spa­de sam­ti­dig.

Vid­ste du, at du og­så kan smel­te en svamp for at tør­re den? Hvis du der­ef­ter stil­ler en tom bøt­te der, hvor var­mekil­den var, bli­ver bøt­ten fyldt med vand.

Alle op­skrif­ter, der fun­ge­rer i 2x2-værk­tø­jet, fun­ge­rer og­så i 3x3-værk­tø­jet, men ik­ke om­vendt.

Der fin­des hund­red­vis af op­skrif­ter i spil­let – prøv dig frem!

Du vil for det me­ste craf­te på din ar­bejds­bænk Craf­ting­værk­tø­jet i din ryg­sæk er 2x2 fel­ter og la­der dig la­ve basale ting Men du kan la­ve me­get me­re på en ar­bejds­bænk, hvor craf­ting­værk­tø­jet er 3x3 fel­ter

Du kan smel­te blok­ke i en ovn Det kræ­ver en var­mekil­de som træ el­ler kul at smel­te no­get Du kan fin­de mas­ser af op­skrif­ter i op­skrifts­bo­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.