Splash-tryl­ledrik­ke

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Du har må­ske lagt mær­ke til, at der er fle­re til­sy­ne­la­den­de ubru­ge­li­ge tryl­ledrik­ke – hvad skal du for ek­sem­pel med en tryl­ledrik, der gør dig sva­ge­re? Jo, du for­vand­ler den til en splash-tryl­ledrik, som du kan ka­ste på di­ne fjen­der.

LAV EN SPLASH-TRYL­LEDRIK

For at la­ve en splash-tryl­ledrik må du først få fat i no­get kr­udt. Det gør du ved at dræbe cre­e­pe­re, ghasts og hek­se – el­ler ved at le­de i ki­ster i sko­v­her­re­går­de, ør­ken­temp­ler og jung­le­temp­ler.

Når du har kr­ud­tet, skal du ba­re fil­tre­re det ned i en ek­si­ste­ren­de tryl­ledrik ved hjælp af et bryg­ge­sæt – så har du en splash-tryl­ledrik. Husk: Du skal bru­ge bla­ze­pul­ver til at dri­ve pro­ces­sen!

KAST SPLASH-TRYL­LEDRIK­KE

Når tryl­ledrik­ken er ble­vet til en splash-tryl­ledrik, vil fla­sken øje­blik­ke­ligt bli­ve run­de­re. Nu kan du ka­ste tryl­ledrik­ken på sam­me må­de som et æg el­ler en sne­bold – og i ste­det for at på­vir­ke dig, vil dens effekt på­vir­ke en­hver spil­ler el­ler mob, der be­fin­der sig i nær­he­den af ste­det, hvor fla­sken lan­der.

På den må­de kan du for­sin­ke og svæk­ke di­ne fjen­der, mens du sam­ti­dig kan hel­bre­de og be­skyt­te di­ne al­li­e­re­de på lang af­stand.

Tryl­ledrik­ke­ne kan på­vir­ke fle­re mobs og spil­le­re på én gang, så læn­ge de er i nær­he­den af det sted, hvor fla­sken går i styk­ker.

Tryl­ledrik­ke kan bå­de ha­ve po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve ef­fek­ter – så pas på, du ik­ke gør di­ne fjen­der stær­ke­re el­ler di­ne ven­ner sva­ge­re ved en fejl­ta­gel­se!

TIPS OG TRI­CKS

Vær for­sig­tig, når du ka­ster dis­se tryl­ledrik­ke – hvis de lan­der for tæt på dig selv, kan det ske, at du selv bli­ver på­vir­ket. På sam­me må­de kan du kom­me til at hel­bre­de fjen­der i nær­he­den, hvis du for­sø­ger at hel­bre­de dig selv.

Det er mu­ligt at la­ve en al­min­de­lig og en tyk splash-tryl­ledrik, men de vil ik­ke ha­ve no­gen effekt, når du ka­ster dem.

Alle splash-tryl­ledrik­ke har en lidt an­der­le­des effekt sam­men­lig­net med de­res drik­ke­li­ge mod­par­ter. For ek­sem­pel va­rer de kun tre fjer­de­de­le så lang tid – det be­ty­der, at hvis en al­min­de­lig tryl­ledrik va­rer i et mi­nut, vil splas­hud­ga­ve kun va­re i 45 se­kun­der.

Ræk­ke­vid­den på en splash-tryl­ledrik kan og­så på­vir­ke dens kraft. Magi­en stræk­ker sig fi­re blok­ke i alle ret­nin­ger fra det punkt, hvor fla­sken bli­ver knust. Ram­mer du plet, vil den på­vir­ke den aku­el­le mob el­ler spil­ler med 100 %, mens ef­fek­ten bli­ver min­dre og min­dre, jo læn­ge­re væk, må­let be­fin­der sig.

Splash-vand­fla­sker kan bru­ges til at sluk­ke bran­de med. Og­så her vil ef­fek­ten spre­de sig fi­re blok­ke væk fra det sted, du ka­ster den. Den vil dog ik­ke kun­ne ska­de mobs, der har vand som svag­hed (blaze og en­der­men).

En af de få tryl­ledrik­ke, du kan fin­de i na­tu­ren i Mi­necraft, er en We­ak­nes­stryl­ledrik, der duk­ker op i ig­lokæl­dre.

Husk, at tryl­ledrik­ke ik­ke al­tid er li­ge selv­for­kla­ren­de. Le­ven­de dø­de som zom­bi­er og ske­let­ter ta­ger for ek­sem­pel ska­de af Po­tion of He­a­ling og bli­ver hel­bredt af Po­tion of Har­m­ing!

Få fat i kr­udt ved at dræbe cre­e­pe­re Den kan på­vir­ke fle­re mobs sam­ti­dig Kast en splash­tryl­ledrik på di­ne fjen­der

Splas­hvand­fla­sker kan sluk­ke bran­de Du kan fin­de en gra­tis splash­tryl­ledrik i halv­de­len af alle ig­lo­er Ef­fek­ten er sva­ge­re, jo læn­ge­re væk mob­sen står

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.