Va­er­k­tøj og vå­ben

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

De genstande, du bru­ger mest i Mi­necraft, er værk­tøj og vå­ben. Værk­tø­jet hjæl­per dig med at gra­ve og ind­sam­le genstande, mens du bru­ger vå­ben til at for­år­sa­ge (el­ler for­hin­dre) ska­de. Find ud af, hvor­dan!

Værk­tøj og vå­ben har én ting til­fæl­les: De går i styk­ker før el­ler si­den. Du kan alt­så bru­ge dem et be­stemt an­tal gan­ge, før de går i styk­ker. Hel­dig­vis kan du for­hek­se dem, så de kan over­le­ve læn­ge­re el­ler få nye egen­ska­ber.

MA­TE­RI­A­LER

No­get værk­tøj kan la­ves af fle­re for­skel­li­ge ma­te­ri­a­ler, men dis­se reg­ler gæl­der uan­set, hvad du la­ver:

Træ er lang­somt og skrø­be­ligt, men for­hek­ses let.

Sten er stær­ke­re og hur­ti­ge­re end træ, men for­hek­ses ik­ke li­ge så let.

Jern er godt på fle­re må­der, det er bå­de hur­tigt og slidstærkt – og for­hek­ses næ­sten li­ge så let som træ.

Guld er min­dre slidstærkt end træ, men knu­ser blok­ke me­get hur­tigt og for­hek­ses let­te­re end no­get an­det.

Di­a­mant er det stær­ke­ste ma­te­ri­a­le, du kan la­ve red­ska­ber af. Det er hur­ti­ge­re end jern, men for­hek­ses ik­ke sær­lig let.

VÆRK­TØJ

Her er en li­ste over alt værk­tøj i spil­let, med slidstyr­ken i pa­ren­tes. Står der to tal, re­præ­sen­te­rer de to for­skel­li­ge ma­te­ri­a­ler med guld ne­derst og di­a­mant øverst.

Øk­se (60-1562): Bru­ges til at hug­ge træb­lok­ke.

Gu­lerod på pind (26): Bru­ges til at sty­re gri­se. Fi­ske­stang (65): Bru­ges til at fan­ge fisk.

Tænd­stål (65): Bru­ges til at sæt­te ild i ting.

Lu­ge­jern (60-1562): Bru­ges til dyrk­ning.

Hak­ke (60-1562): Bru­ges til at ud­gra­ve sten.

Spa­de (60-1562): Bru­ges til ud­gra­ve jord.

Saks (238): Bru­ges til at ud­gra­ve let­te blok­ke som løv, bla­de og spin­del­væv – og til at klip­pe får.

VÅ­BEN

Der fin­des tre ho­ved­vå­ben i spil­let samt det de­fen­si­ve skjold.

Sværd (60-1562): Som an­dre værk­tøj kan sværd la­ves ud af for­skel­li­ge ma­te­ri­a­ler. Di­a­mants­værd gør størst ska­de, mens træ-/gulds­værd gør mindst ska­de. Gulds­værd knæk­ker dog hur­ti­ge­re end træs­værd.

Øk­se (60-1562): En øk­se kan bru­ges som et vå­ben, men mi­ster to slidstyr­kepo­int, når den ram­mer en mob i ste­det for en træb­lok. Sam­ti­dig er øk­ser stær­ke­re end sværd – de kan end­da til­in­tet­gø­re et skjold! Træ- og gul­døk­ser for­år­sa­ger li­ge me­get ska­de, mens en gul­døk­se går hur­ti­ge­re i styk­ker.

Bue (385): En bue sky­der med pi­le og kan for­år­sa­ge ska­de, der sva­rer til 10 hel­bredspo­int, hvis bu­en har væ­ret helt spændt. Det gør den til det mest øde­læg­gen­de vå­ben i spil­let – ud over for­tryl­le­de vå­ben.

Skjold (337): Et skjold kan fuld­stæn­dig blo­ke­re ind­kom­men­de an­greb, så læn­ge an­gre­bet kom­mer for­fra, og skjol­det er hæ­vet. Når du hæ­ver dit skjold, be­væ­ger du dig lang­som­me­re. Der­u­d­over kan skjol­det og­så til­in­tet­gø­res af en øk­se.

TIPS OG TRI­CKS

Selv om gulds­værd og -øk­ser vir­ker me­nings­lø­se, kan de for­hek­ses me­get let­te­re end de­res mod­styk­ker i træ – det­te gør dem vær­di­ful­de for alle, der har ad­gang til magi.

Bu­er kan sky­de man­ge for­skel­li­ge slags pi­le. De fle­ste af dem kan du læ­re bed­re at ken­de se­ne­re i ma­ga­si­net.

Hvis du får en gris til at be­væ­ge sig hur­ti­ge­re med en gu­lerod på pind, mi­ster gen­stan­den syv slidstyr­kepo­int.

Der er al­tid nok træ­er at ta­ge af Sten er hel­ler al­drig langt væk En gu­lerod på pind kan kun bru­ges et an­tal gan­ge, før den går i styk­ker

Den­ne øk­se kan bru­ges som et vå­ben ... Du kan bæ­re to vå­ben sam­ti­dig, hvis du er en rig­tig hård ba­nan! Et skjold be­skyt­ter dig mod alle slags ska­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.