Lin­ge­ring-tryl­ledrik­ke

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Når du har craf­tet en splash-tryl­ledrik, kan du bru­ge den som grund­lag for en lin­ge­ring-tryl­ledrik. De er svæ­re at la­ve på grund af de in­gre­di­en­ser, du skal fin­de, men de er det he­le værd!

IN­GRE­DI­EN­SER

Ho­ve­din­gre­di­en­sen i en lin­ge­ring-tryl­ledrik er dra­ge­ån­de, og det kan du kun få fat i fra en­der­dra­gen. Hvor­dan? Det er ret sim­pelt, fak­tisk.

Når dra­gen sky­der en sy­r­e­kug­le mod dig, lig­ger re­ster­ne i en pøl på jor­den i nog­le få se­kun­der bag­ef­ter. Det er dra­ge­ån­de! Du skal ba­re bru­ge en tom glas­fla­ske for at sam­le den op.

Hvis det lyk­kes, vil fla­sken bli­ve fuld, og du kan fort­sæt­te kam­pen. Saml ger­ne fle­re fla­sker, nu du er i gang. Når det er gjort, må du selv­føl­ge­lig be­sej­re dra­gen, så du trygt kan ven­de til­ba­ge til din ver­den og kom­me i gang med at bryg­ge.

SÅDAN GØR DU

For at bryg­ge en lin­ge­ring-tryl­ledrik, skal du pla­ce­re en splash-tryl­ledrik ne­derst i bryg­ge­sæt­tet, mens fla­sker­ne med dra­ge­ån­de skal oven­på. Og­så her skal du bru­ge blaze-pul­ver. Splash-tryl­ledrik­ken vil nu for­vand­les til en lin­ge­ring-tryl­ledrik, som kom­mer i en lidt min­dre fla­ske.

Sørg al­tid for at, alle de ne­der­ste lom­mer er ful­de, når du brygger en lin­ge­ring-tryl­ledrik – så slip­per du for at smi­de vær­di­fuld dra­ge­ån­de ud bag­ef­ter!

KAST TRYL­LEDRIK­KEN

Når du ka­ster den, vil en lin­ge­ring­tryl­ledrik bli­ve lig­gen­de i en pøl på jor­den (li­ge som dra­ge­ån­de). Det la­der dig på­vir­ke fle­re mobs el­ler spi­le­re over læn­ge­re tid end med en splash-tryl­ledrik.

Pø­len dæk­ker som ud­gangs­punkt tre blok­ke, men bli­ver lang­somt min­dre i lø­bet af de næste 30 se­kun­der. En­hver som rø­rer pø­len vil bli­ve på­vir­ket af dens effekt, mens pø­len øje­blik­ke­ligt bli­ver en halv blok min­dre, end den var.

Hvis tryl­ledrik­ken har be­græn­set va­rig­hed, vil ef­fek­ten af en lin­ge­ring-tryl­ledrik va­re halvt så læn­ge som en al­min­de­lig tryl­ledrik. Hvis tryl­ledrik­ken har en øje­blik­ke­lig effekt, vil lin­ge­ring-ud­ga­ven væ­re halvt så kraf­tig.

Lin­ge­ring-tryl­ledrik­ke er smar­te at ha­ve i tran­ge om­gi­vel­ser, hvor mobs og an­dre spil­le­re er nødt til at gå gen­nem pø­len for at nå frem til dig.

TIPS OG TRI­CKS

Lin­ge­ring-tryl­ledrik­ke er vig­ti­ge at ha­ve, når du skal la­ve dyp­pe­de pi­le (det op­da­ger du på næste si­de).

Pø­len vil ha­ve sam­me far­ve som tryl­ledrik­ke, så det er smart at kun­ne hu­ske, hvor­dan de for­skel­li­ge tryl­ledrik­ke ser ud.

Præ­cis li­ge som med splash-tryl­ledrik­ke, kan du la­ve lin­ge­ring-tryl­ledrik­ke af vand­fla­sker, al­min­de­li­ge tryl­ledrik­ke, tyk­ke tryl­ledrik­ke og mærkelige tryl­ledrik­ke, men de har in­gen effekt med min­dre du kom­bi­ne­rer dem med en an­den tryl­ledrik.

Fil­trér dra­ge­ån­de ind i splash­tryl­ledrik­ke Du må sam­le dra­ge­ån­de for at la­ve lin­ge­ring­tryl­ledrik­ke Du kan på­vir­ke fle­re mobs sam­ti­dig

Du skal tæt på for at få fat i dra­ge­ån­den Lær far­ver­ne at ken­de! Det­te er en lin­ge­ring Po­tion of Swift­ness Husk at ta­ge en glas­fla­ske med dig Lin­ge­ring­tryl­ledrik­ke fin­des i man­ge for­skel­li­ge far­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.