Hel­bred og sult

For at over­le­ve i Mi­necraft må du ha­ve fuld kon­trol over dit hel­bred og din sult, uan­set hvad du har gang i. Her er alt, hvad du har brug for at vi­de!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

HEL­BRED

Hel­breds­b­jæl­ken be­står af 10 hjer­ter, der re­præ­sen­te­rer di­ne 20 hel­bredspo­int. Når du mi­ster ét hel­bredspo­int, bli­ver et halvt hjer­te sort – og bli­ver alle hjer­ter­ne sor­te, dør du.

Du kan mi­ste hel­bred på man­ge for­skel­li­ge må­der. Du kan fal­de fra sto­re høj­der, bli­ve ramt af en mob el­ler en an­den spil­ler, bry­de i brand, rø­re ved la­va el­ler en kak­tus, druk­ne i vand, bli­ve ud­sat for en eks­plo­sion el­ler bli­ve for­gif­tet.

Du kan og­så sul­te ihjel, hvis du ik­ke hol­der øje med din sultb­jæl­ke – men me­re om det­te li­ge om lidt.

Mobs har og­så hel­bredspo­int, selv om du ik­ke kan se dem. Ka­ni­ner er de sva­ge­ste med tre hel­bredspo­int, mens The Wit­her er den stær­ke­ste med 300 po­int.

GENVIND DIT HEL­BRED

Du kan op­tan­ke din hel­breds­b­jæl­ke på fle­re for­skel­li­ge må­der. Nog­le tryl­ledrik­ke kan for ek­sem­pel gi­ve dig fuldt hel­bred med det sam­me el­ler over tid. Hvis din sultb­jæl­ke er fuld, vil du au­to­ma­tisk gen­vin­de hel­bred, og hvis du spil­ler i svær­heds­gra­den Pea­ce­ful får du dit hel­bred til­ba­ge, uan­set hvad du gør.

Nog­le ef­fek­ter, som Ab­sor­p­tion el­ler He­alth Boost, gi­ver dig ek­stra, mid­ler­ti­di­ge hel­bredspo­int, der for­svin­der, når ef­fek­ten går af. Dis­se hel­bredspo­int duk­ker som re­gel op som en se­pa­rat hel­breds­må­ler ved si­den af den al­min­de­li­ge.

SULT

Præ­cis som med hel­bred har sultb­jæl­ken 20 po­int i alt, som er re­præ­sen­te­ret af ti iko­ner. Den­ne må­ler fal­der grad­vist i lø­bet af spil­let, uan­set hvad du la­ver (med min­dre svær­heds­gra­den er Pea­ce­ful).

Når sultb­jæl­ken er fuld, gen­vin­der du et hel­bredspo­int hvert hal­ve se­kund, mens du mi­ster et sult­po­int for hvert hel­bredspo­int, du får til­ba­ge. Fal­der sultb­jæl­ken til min­dre end seks po­int, mi­ster du ev­nen til at lø­be. Fal­der den til nul po­int, be­gyn­der du at mi­ste hel­bredspo­int.

DØD

Mi­ster du alle di­ne hel­bredspo­int, dør du. Så sker der to ting:

For det første mi­ster du alle di­ne genstande inkl. din rust­ning, og an­dre spil­le­re el­ler mobs kan sam­le dem op.

Der­ef­ter hav­ner du der, hvor du sov sidst el­ler der, hvor du be­gynd­te i den ak­tu­el­le ver­den. Hvis du er hur­tig, kan du gå ud og sam­le di­ne ting sam­men igen.

Dør du i svær­heds­gra­den Hardco­re, vil du ik­ke læn­ge­re kun­ne in­ter­a­ge­re i den sam­me spil­ver­den – du kan dog sta­dig be­sø­ge den.

MÆTHED

Dit mæt­heds­ni­veau er usyn­ligt, men det er alt­så det, der af­gør, hvor lang tid der går, før din sultb­jæl­ke be­gyn­der at for­svin­de. Kom­pleks og sjæl­den mad mæt­ter me­get, mens en­kel, dår­lig mad kun mæt­ter en smu­le. Den gyld­ne gu­lerod mæt­ter al­ler­mest ef­ter­fulgt af til­be­redt ste­ak, til­be­redt gris og ka­nin­st­u­v­ning.klov­ne- og kug­le­fisk mæt­ter mindst.

Din hel­bredsog sultb­jæl­ke Hvis du kom­mer til ska­de, mi­ster du hel­bredspo­int Nog­le dyr, som fx kug­le­fi­sken, er gif­ti­ge at spi­se

Fyld dit hel­bred op ved at hol­de dig glad og mæt! Du dør, hvis du mi­ster alle di­ne hel­bredspo­int. Alt kød, der er stegt, mæt­ter godt – men er det over­ho­ve­det sundt at spi­se kød?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.