Spe­ci­el­le pi­le

Ud over al­min­de­li­ge pi­le kan du craf­te to slags pi­le med spe­ci­a­l­ef­fek­ter: Dyp­pe­de pi­le og spø­gel­se­spi­le. Sådan gør du!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

DYP­PE­DE PI­LE

Du kan craf­te dyp­pe­de pi­le ved at om­rin­ge en dvæ­len­de tryl­ledrik (af hvil­ken som helst slags) med ot­te nor­ma­le pi­le. Tryl­ledrik­ken bli­ver brugt op, og pi­le­ne bli­ver til en stak med op til ot­te dyp­pe­de spe­ci­el­le pi­le.

Op­skrif­ten gør dem ek­stremt svæ­re at pro­du­ce­re i stort an­tal, da dra­ge­ån­de – ho­ve­din­gre­di­en­sen i dvæ­len­de tryl­ledrik­ke – er me­get sjæl­den.

Pi­le­ne er dog me­get stær­ke vå­ben, så det er helt klart for­sø­get værd. Du kan la­ve dis­se for­skel­li­ge pile­ty­pe:

Re­ge­ne­ra­tion-pil

Swift­ness-pil

Fi­re Re­si­stan­ce-pil

He­a­ling-pil

Night Vi­sion-pil

Strength-pil

Le­a­ping-pil

In­vi­si­bi­li­ty-pil

Poi­son-pil

We­ak­ness-pil

Slow­ness-pil

Har­m­ing-pil

Wa­ter Bre­at­hing-pil

Ef­fek­ten fra en dyp­pet pil va­rer kun en ot­ten­de­del så lang tid som den til­sva­ren­de tryl­ledrik og bli­ver ik­ke på­vir­ket af den kraft, den bli­ver af­fy­ret med. Pi­le­ne gør li­ge så me­get ska­de som nor­malt, når de ram­mer de­res mål, men de kan for­år­sa­ge me­get me­re ska­de end al­min­de­li­ge pi­le. Des­u­den har de læn­ge­re ræk­ke­vid­de end splash- og dvæ­len­de tryl­ledrik­ke.

SPØ­GEL­SE­SPI­LE

Hvis du pla­ce­rer fi­re styk­ker glø­de­stens­støv rundt om en al­min­de­lig pil, får du to spø­gel­se­spi­le. Dis­se pi­le vil gi­ve alle mobs el­ler spil­le­re, du ram­mer, en ly­sen­de effekt i 10 se­kun­der. Ef­fek­ten vi­ser et ly­sen­de om­rids af må­let, som gør den ak­tu­el­le skab­ning syn­lig gen­nem blok­ke. Per­fekt, hvis du skal ud på jagt!

Hvis spil­le­ren er en del af et hold i fle­re­spil­ler-mo­de, vil om­rid­set va­e­re hol­dets far­ve – el­lers er det hvidt. Pi­le­ne er ude­luk­ken­de til at spo­re spil­le­re el­ler mobs, der for­sø­ger at gem­me sig, og gør in­gen ek­stra ska­de.

Pra­e­cis som med dyp­pe­de pi­le vil spø­gel­se­spi­le­ne og­så for­svin­de, hvis du har for­tryl­let din bue med In­fi­ni­ty­for­tryl­lel­sen.

PI­LE, DU IK­KE KAN CRAF­TE

Der fin­des nog­le få dyp­pe­de pi­le, som du end­nu ik­ke kan craf­te:

Luck-pi­le kra­e­ver, at du har Luck-tryl­ledrik­ken (som ik­ke kan craf­tes end­nu). Den­ne effekt gi­ver pi­lens mål en lyk­ke­bonus, som gør det me­re sand­syn­ligt for en spil­ler at fin­de sja­eld­ne skat­te i ki­ster. Ef­fek­ten er alt­så ik­ke helt så nyt­tig i pile­form.

Splas­hing-pi­le kan te­o­re­tisk la­ves ved at craf­te en dva­e­len­de vand­fla­ske med en pil, men det er ik­ke mu­ligt i skri­ven­de stund. Pi­len har in­gen spe­ci­el­le ef­fek­ter, og vil må­ske al­drig duk­ke op i spil­let. Du kan al­li­ge­vel få fat i den ved at gå ind i ko­den. Der vil du og­så fin­de Po­tion of Glowing.

Du har brug for dvæ­len­de tryl­ledrik­ke for at la­ve dyp­pe­de pi­le Dyp­pe­de pi­le gør bu­er end­nu me­re død­brin­gen­de Der fin­des man­ge for­skel­li­ge dyp­pe­de pi­le, du kan la­ve

Dyp­pe­de pi­le på­vir­ker alt, hvad de ram­mer Spø­gel­se­spi­le har en ly­sen­de effekt Du kan la­ve spø­gel­se­spi­le ved at bru­ge glø­de­stens­støv Ly­s­ef­fek­ten kan ses gen­nem blok­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.