Ud­forsk

Mi­necrafts ver­de­ner er nær­mest uen­de­li­ge, så det er vig­tigt at vi­de, hvor­dan du skal navi­ge­re for at und­gå at fa­re vild. Her er nog­le nyt­ti­ge råd, der kan hjæl­pe dig!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

KOMPAS

Kom­pas­set er en Mi­necraft-spil­lers vig­tig­ste navi­ge­rings­hjælp. Den rø­de vi­ser pe­ger al­tid mod det sted, hvor du kom ind i ver­de­nen for første gang. Der­for er det smart at byg­ge en ba­se i det­te om­rå­de. Du kan ik­ke al­tid fin­de et spe­ci­fikt sted med kom­pas­set, men du kan al­tid fin­de til­ba­ge til et kendt om­rå­de.

Kom­pas­set vir­ker bå­de, når du hol­der det i hån­den og hvis det lig­ger i din ryg­sæk – og det vir­ker, uan­set hvor du be­fin­der dig.

UR

Ure vi­ser tids­punk­tet på døg­net, ef­ter­hån­den som vi­se­ren be­væ­ger sig rundt. Sel­ve uret er delt i to halv­de­le, som re­præ­sen­te­rer dag og nat, mens mid­ten vi­ser, hvil­ken tid på døg­net, det er li­ge nu. Vi­ser uret for ek­sem­pel kun dag, be­ty­der det, at det er mid­dag.

Ure er sær­lig nyt­ti­ge, når du be­fin­der dig un­der jor­den, og vil vi­de, om det er nat på over­fla­den. Er du i en hu­le el­ler i en mørk skov, er det smart at vi­de, om nat­ten nær­mer sig, så du kan be­slut­te, om du skal skyn­de dig hjem­me el­ler li­ge kan ud­for­ske lidt me­re. Du kan og­så pla­ce­re et ur i en gen­stands­ram­me for at la­ve et smart vægur.

KORT

Kort hjæl­per dig med at ori­en­te­re dig og la­der dig se, hvad der be­fin­der sig i nær­he­den. Du kan hol­de et kort i høj­re el­ler ven­stre hånd – el­ler ram­me det ind og hæn­ge det på væg­gen.

Til at be­gyn­de med er alle kort blan­ke. For at ud­fyl­de dem, er du nødt til at se på dem. Når du gør det, vil om­rå­det om­kring dig duk­ke op på kor­tet. Der­ef­ter må du van­dre rundt om­kring for at fort­sæt­te med at fyl­de me­re in­for­ma­tion om om­ver­de­nen på.

Det første kort, du la­ver, er la­vet sådan, at én pixel ( ét punkt) sva­rer til én blok, men det er som re­gel for lidt til at væ­re nyt­tigt. Du kan der­for ud­vi­de dit kort ved at pla­ce­re ot­te pa­pirark rundt om det på ar­bejds­bæn­ken. Det­te kan du gø­re fle­re gan­ge, så du til sidst har et kort, hvor én pixel sva­rer til 16 blok­ke.

TIPS OG TRI­CKS

Ure og kompas fun­ge­rer ik­ke i End og Nether – vi­ser­ne snur­rer ba­re vildt rundt, da der ik­ke er no­gen døgn­ryt­me der. Kort vir­ker hel­ler ik­ke i Nether, men du kan godt bru­ge dem i End.

I Po­ck­et Edi­tion la­ver du et al­min­de­ligt kort ved at sæt­te ni pa­pirark sam­men. Dis­se kort vi­ser dog ik­ke, hvor du selv er, med min­dre du slår dem sam­men med et kompas.

Du kan kø­be ud­for­sker-kort af kar­to­gra­fer i lands­by­er. Dis­se kort vi­ser no­gen­lun­de, hvor sko­v­her­re­går­de el­ler hav­monu­men­ter be­fin­der sig, og bli­ver fyldt ud ef­ter­hån­den, som du nær­mer dig.

Kompas Hold et kompas i en af di­ne hæn­der – el­ler beg­ge! Et ur hjæl­per dig med at hol­de styr på din døgn­ryt­me Ur

Et kort vi­ser som ud­gangs­punkt kun små om­rå­der Men du kan ud­vi­de kor­tet Kort Tag kor­tet i din ven­stre hånd – så kan du he­le ti­den se det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.