Golemmer

Golemmer er ven­li­ge mobs, som du kan ska­be ved at pla­ce­re blok­ke på en be­stemt må­de. Find ud af hvor­dan!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

I mod­sæt­ning til an­dre mobs vil golemmer væ­re loy­a­le over dig fra det øje­blik de ska­bes. Der fin­des to ty­per golemmer i Mi­necraft: sne­go­lem­mer og jer­ngo­lem­mer.

Go­lem­mer­ne bru­ges ho­ved­sa­ge­ligt til be­skyt­tel­se – de an­gri­ber fjendt­li­ge mobs og kan og­så for­hin­dre dem i at an­gri­be dig. Det gi­ver dig me­re tid til at gå til an­greb (el­ler stik­ke af).

BYG EN SNEGOLEM

For at byg­ge en snegolem har du brug for to sne­blok­ke og et græskar.

Det er let at fin­de sne­blok­ke, så læn­ge du be­fin­der dig i nær­he­den af et sne­om­rå­de el­ler et bjerg, der er højt nok til at ha­ve sne på top­pen. Brug en spa­de til at gra­ve et lag sne el­ler to og craft der­ef­ter sne­bol­de om til sne­blok­ke. Du skal ba­re ha­ve ot­te sne­bol­de for at la­ve to sne­blok­ke.

At få fat i et græskar er straks svæ­re­re – først og frem­mest for­di de er vildt sjæld­ne. Du kan dyr­ke dem selv ud fra frø, du har fun­det i ki­ster, el­ler fin­de dem ude i det fri, men i beg­ge til­fæl­de er det en lang­som og tids­kræ­ven­de pro­ces, så du må væb­ne dig med tå­l­mo­dig­hed.

For at ska­be sne­go­lem­men, skal du pla­ce­re de to sne­blok­ke oven på hin­an­den og der­ef­ter sæt­te græskar­ret på top­pen. Den vil øje­blik­ke­ligt kom­me til li­ve som en lil­le, af­sky­e­lig sne­mand!

Sne­go­lem­mer har kun fi­re hel­bredspo­int og er ik­ke spe­ci­elt stær­ke. De kan imid­ler­tid ka­ste sne­bold på fjendt­li­ge mobs, som er min­dre end 10 blok­ke væk – det får fjen­den til at an­gri­be dem, men de kan kun selv ska­de blaze-mobs.

BYG EN JERNGOLEM

Det er en tak svæ­re­re at byg­ge en jerngolem end en snegolem. For at la­ve jer­nud­ga­ven skal du bru­ge fi­re jer­n­blok­ke og et græskar.

Re­ne jer­n­blok­ker duk­ker fo­re­lø­big ik­ke op no­get sted i spil­let, så den ene­ste må­de, du kan la­ve dem på, er at slå ni jer­n­bar­rer sam­men til én blok. I alt har du alt­så brug for 36 jer­n­bar­rer.

For at få jer­ngo­lem­men skal du pla­ce­re de fi­re jer­n­blok­ke i en T-form, før du sæt­ter græskar­ret på top­pen. Den­ne go­lem kom­mer og­så til li­ve med det sam­me.

Vær dog op­mærk­som på, at blok­ke­ne ved si­den af fød­der­ne og ho­ve­d­et skal væ­re frie. Selv et lag sne på jor­den ved si­den af fød­der­ne, kan for­hin­dre go­lem­men i at bli­ve ak­ti­ve­ret.

Jer­ngo­lem­mer er me­get stær­ke­re end sne­go­lem­mer: De har 100 hel­bredspo­int og an­gri­ber med en styr­ke på mel­lem fi­re og 31 po­int. De kan ik­ke druk­ne og ta­ger hel­ler ik­ke ska­de af at fal­de. De kan dog bli­ve kvalt, hvis de om­rin­ges af blok­ke – og bli­ver ska­det af bå­de la­va og ild. Jer­ngo­lem­mer an­gri­ber fjendt­li­ge mobs in­den for 16 blok­ke – und­ta­gen ul­ve og cre­e­pe­re.

TIPS OG TRI­CKS

Når du la­ver en go­lem, skal du al­tid sæt­te ho­ve­d­et på som det sid­ste. Gør du det i for­kert ræk­ke­føl­ge, våg­ner go­lem­men ik­ke op til dåd.

Hvis sne­go­lem­mer dra­ger til et varm sted som ør­ke­ner, sa­va­ner el­ler Nether, op­hol­der sig i regn­vejr el­ler fal­der i vand /la­va, smel­ter de!

Du må først sam­le sne­bol­de for at byg­ge en snegolem Så byg­ger du sådan én Og så du har din egen snegolem!

Sådan byg­ger du en jerngolem Blok­ke i nær­he­den kan for­hin­dre golemmer i at duk­ke op Jer­ngo­lem­mer har 100 hel­bredspo­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.