Er­fa­ring

Næ­sten alt, hvad du fo­re­ta­ger dig i Mi­necraft, gi­ver dig mu­lig­hed for at ind­sam­le er­fa­rings­po­int – og tro mig, det vil du ger­ne.

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

HVAD ER ER­FA­RING?

Er­fa­rings­må­le­ren er helt tom til at be­gyn­de med, men bli­ver ef­ter­hån­den fyldt op med grøn­ne blok­ke for at in­di­ke­re, at du er på vej til et nyt ni­veau. Hvert ni­veau er svæ­re­re at nå end det for­ri­ge, hvil­ket be­ty­der, at du må ind­sam­le fle­re og fle­re er­fa­rings­po­int for at kom­me vi­de­re.

Er­fa­ring duk­ker op i form af blin­ken­de grøn­ne og gu­le kug­ler, som du kan sam­le op – og så kom­mer der en lil­le bjæl­de­klang.

I mod­sæt­ning til an­dre com­pu­ter­spil vil er­fa­ring ik­ke gø­re dig hver­ken stær­ke­re el­ler hur­ti­ge­re i Mi­necraft. I ste­det la­der de nye ni­veau­er dig gø­re nye ting. Du bru­ger dit er­fa­rings­ni­veau, når du re­pa­re­rer el­ler for­hek­ser ting – er dit ni­veau ik­ke højt nok, vil du ik­ke kun­ne for­hek­se spe­ci­fik­ke genstande el­ler re­pa­re­re dem.

AT DRÆBE EN MOB

Den let­te­ste må­de at sam­le er­fa­rings­po­int på er ved at dræbe mon­stre. De fle­ste fjendt­li­ge mobs gi­ver 5-10 er­fa­rings­po­int, når du dræ­ber dem, mens tam­me mobs gi­ver 1-3 po­int. Du sam­ler og­så er­fa­ring, hvis en tam ulv el­ler oze­lot dræ­ber no­get for dig.

For­sø­ger du at sam­le er­fa­rings­po­int ved at slås, er det smart at gå ef­ter mobs med ek­straud­styr – de gi­ver nem­lig yder­li­ge­re 1-3 po­int ek­stra per gen­stand, de har på sig.

Til sidst: Hvis du finder en mon­ster-til­kal­der i en grot­te el­ler fan­gekæl­der, kan du få 15-43 er­fa­rings­po­int ved at smadre den med en hak­ke.

AN­DRE MÅ­DER AT FÅ ER­FA­RING PÅ

Ved at ud­gra­ve spe­ci­fik­ke ma­te­ri­a­ler kan du få op til 7 po­int (0-2 po­int for kul og op til 7 po­int for di­a­man­ter og sma­rag­der). Smel­ter du sten, Nether-sten, sand og mur­sten, får du 0,1 po­int per blok, men du får 0,7 po­int per blok for at smel­te jern.

Det er og­så mu­ligt at sam­le er­fa­rings­po­int fra mobs uden at dræbe dem. Hvis du av­ler ven­li­ge dyr, vil det gi­ve dig op til 7 po­int. Fi­ske­ri gi­ver dig 1-3 er­fa­rings­po­int, hver gang du får no­get på kro­gen – og­så selv­om det er no­get skram­mel. Til­be­re­der du mad – kar­to­f­ler, bøf, kyl­ling, fisk, lam, gris, ka­nin og laks – får du 0,35 po­int per gen­stand.

En­de­lig kan du og­så sam­le er­fa­rings­po­int ved at la­ve byt­te­hand­ler med lands­by­bo­er­ne. En vel­lyk­ket byt­te­han­del gi­ver dig 3-11 po­int alt ef­ter, hvor glad lands­by­bo­en bli­ver.

TIPS OG TRI­CKS

Én af de ne­ga­ti­ve si­der ved at dø i Mi­necraft er, at du mi­ster al din er­fa­ring. Så vær for­sig­tig!

Er­fa­rin­gen be­stem­mer og­så po­intsum­men, som står på skær­men, når du dør. Sum­men vi­ser, hvor me­get er­fa­ring, du har ind­sam­let, si­den du dø­de sidst (in­klu­siv den er­fa­ring, du har byt­tet væk).

Fra vis­mænd i lands­by­er­ne kan du byt­te dig til en sjæl­den tryl­le­fla­ske, som gi­ver dig ek­stra er­fa­ring. Når du ka­ster tryl­le­fla­sken mod en so­lid blok, vil den gå itu og gi­ve dig 3-11 er­fa­rings­po­int.

Du kan se den grøn­ne er­fa­rings­må­ler over dit in­ven­tar Du be­ta­ler med er­fa­rings­po­int, når du for­hek­ser De fle­ste mobs ef­ter­la­der er­fa­rings­po­int, når de dør

Fi­ske­ri er én må­de at sam­le er­fa­rings­po­int på At av­le dyr gi­ver dig og­så er­fa­ring Di­ne dyr kan ge­ne­re­re po­int, men ik­ke ind­sam­le dem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.