Am­bol­te og re­pa­ra­tio­ner

Når værk­tøj, rust­nin­ger og an­dre genstande mi­ster slidstyr­ke, vil du som re­gel byt­te dem med nye. Men vid­ste du, at du i ste­det selv kan re­pa­re­re dem? Læs hvor­dan!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

ENK­LE RE­PA­RA­TIO­NER

Du kan ud­fø­re enk­le re­pa­ra­tio­ner ved hjælp af craf­ting-værk­tø­jet i din ryg­sæk el­ler en på din ar­bejds­bænk.

For at re­pa­re­re på den­ne må­de, skal du ba­re bru­ge to ek­sem­pla­rer af sam­me gen­stand med min­dre end fuld hold­bar­hed.

Når du pla­ce­rer dem beg­ge i værk­tø­jet, bli­ver de au­to­ma­tisk til én re­pa­re­ret gen­stand med fem pro­cent ek­stra slidstyr­ke – så de kan godt be­ta­le sig at re­pa­re­re genstande. Det ko­ster hel­ler in­gen er­fa­rings­po­int at re­pa­re­re på den­ne må­de.

Me­to­den fjer­ner en­hver for­tryl­lel­se fra gen­stan­den, og­så selv om beg­ge genstande har sam­me for­tryl­lel­se. Så det er en smart må­de at fjer­ne uøn­ske­de for­tryl­lel­ser på!

Værk­tøj la­vet af for­skel­li­ge ma­te­ri­a­ler el­ler for­skel­li­ge ty­per kan ik­ke kom­bi­ne­res. Du kan for ek­sem­pel re­pa­re­re en ste­nøk­se ved at kom­bi­ne­re den med en an­den ste­nøk­se – men ik­ke ved at slå den sam­men med et stens­værd el­ler en jer­nøk­se.

AMBOLTREPA­RATIONER

Hvis du øn­sker at re­pa­re­re genstande med lidt me­re præ­ci­sion, børn du craf­te en am­bolt.

Am­bol­te be­står af fi­re jer­n­bar­rer og tre jer­n­blok­ke, så du skal alt­så bru­ge 31 jer­n­bar­rer for at byg­ge én. Am­bol­te bli­ver og­så på­vir­ket af tyng­de­kraf­ten, så du kan bru­ge dem i fæl­der og an­dre me­ka­nis­mer.

Det bed­ste ved en am­bolt er, at de be­va­rer de­res for­tryl­lel­ser, når du re­pa­re­rer ting – du kan end­da bru­ge am­bol­ten til at kom­bi­ne­re for­skel­li­ge for­tryl­lel­ser! Det ko­ster dog en del er­fa­rings­po­int, og en am­bolt kan kun bru­ges 24 gan­ge, før den går i styk­ker og skal er­stat­tes.

For at fik­se en gen­stand kan du en­ten kom­bi­ne­re to slid­te genstande el­ler bru­ge råmaterial­er (di­a­man­ter el­ler guld­bar­rer) til at re­pa­re­re en gen­stand, der er la­vet af det sam­me ma­te­ri­a­le. Én en­hed af ma­te­ri­a­let vil gen­dan­ne 25% af den mak­si­ma­le slidstyr­ke.

TIPS OG TRI­CKS

Ud over at re­pa­re­re genstande kan du bru­ge am­bol­te til at kom­bi­ne­re for­tryl­lel­ser. Hvis du re­pa­re­rer en gen­stand med en for­tryl­let bog, vil bo­gen bli­ve øde­lagt, men for­tryl­lel­sen bli­ver lagt på gen­stan­den. Hvis du kom­bi­ne­rer to for­tryl­le­de genstande, vil for­tryl­lel­ser­ne bli­ve over­ført til én gen­stand.

Hvis de to for­tryl­lel­ser er af den sam­me ty­pe, vil de nå et hø­je­re ni­veau til­sam­men (to Le­vel Ii-for­tryl­lel­ser vil bli­ve til én Le­vel Iii-for­tryl­lel­se og så vi­de­re).

Du kan og­så gi­ve genstande nye nav­ne, når du re­pa­re­rer dem med en am­bolt.

Kom­binér værk­tøj for at re­pa­re­re det En en­kel am­bol­tre­pa­ra­tion ko­ster to ni­veau­er Sådan la­ver du en am­bolt

In­dret et re­pa­ra­tions­om­rå­de i din ba­se Am­bol­te la­der dig re­pa­re­re genstande uden at fjer­ne for­tryl­lel­ser Am­bol­te la­der dig og­så gi­ve ting nye nav­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.