Han­del

En me­to­de til at bli­ve fri for ek­stra genstande (og få fat i de sjæld­ne) er at hand­le med lands­by­bo­er­ne med sma­rag­der som va­lu­ta. Sådan kom­mer du i gang!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Du kan hand­le med en­hver lands­by­bo, du ik­ke har an­gre­bet. Og jo me­re du hand­ler, jo bed­re ryg­te får du – og der­med ad­gang til bed­re og bil­li­ge­re genstande. For at hand­le skal du bru­ge sma­rag­der, som du kan fin­de i skat­teki­ster og ek­stre­me bjerg­om­rå­der, el­ler byt­te dig til.

For at la­ve en byt­te­han­del med en lands­by­bo skal du ba­re gå hen til per­so­nen og tryk­ke på brug-knap­pen. Nu duk­ker byt­teskær­men op, og du kan til­by­de for­skel­li­ge genstande. Hvis dit til­bud bli­ver god­kendt, vil du der­ef­ter se, hvad du kan få i byt­te. Du kan en­ten god­ta­ge el­ler tak­ke nej ved at ta­ge gen­stan­de­ne el­ler sma­rag­der­ne el­ler la­de væ­re.

LANDSBYBOE­RE

Lands­by­bo­er­ne har 11 for­skel­li­ge er­hverv for­delt på fem for­skel­li­ge far­ver tøj. På byt­teskær­men kan du se, hvil­ken ty­pe lands­by­bo, du byt­ter med.

BØNDER (BRUN KAPPE)

Den al­min­de­li­ge bon­de er ude ef­ter råva­rer som hve­de, kar­to­f­ler og gu­le­rød­der og vil ger­ne sæl­ge til­be­redt mad til dig.

Fi­ske­re sæl­ger for­tryl­le­de fi­ske­stæn­ger og kø­ber snø­rer og kul. Gi­ver du dem en fisk og en sma­ragd, får du en stegt fisk re­tur.

Hyr­der kø­ber uld og sæl­ger sak­se og far­vet uld.

Bu­e­ma­ge­re kø­ber snø­rer og sæl­ger bu­er og pi­le. Du kan gi­ve dem grus og en sma­ragd for at få fl­in­te­sten, du kan bru­ge som pi­le­spid­ser.

BIBLIOTEKA­RER (HVID KAPPE)

Den al­min­de­li­ge bi­bli­o­te­kar kø­ber pa­pir og bø­ger – og sæl­ger for­tryl­le­de bø­ger, kompas, bog­hyl­der og me­get an­det. Er dit ryg­te godt nok, kan du og­så kø­be nav­ne­mær­ker.

Kar­to­gra­fer kan kø­be og sæl­ge genstande, der har til­knyt­ning til kort, og det er den ene­ste må­de, du kan få fat i kort, som la­der dig fin­de hav­monu­men­ter og sko­v­her­re­går­de.

SMEDE (BRUN KAPPE MED SORT FORKLÆDE)

Alle smede vil byt­te sig til kul, jer­n­bar­re og di­a­man­ter, men gen­stan­de­ne de til­by­der re­tur af­hæn­ger af de­res spe­ci­a­le.

Rust­nings­sme­de sæl­ger rust­nin­ger, in­klu­siv ring­brynjer, som du ik­ke kan la­ve selv.

Vå­bens­me­de sæl­ger for­tryl­le­de øk­ser og sværd – de kan og­så væ­re la­vet af di­a­mant, hvis dit ryg­te er godt nok.

Værk­tøjs­me­de sæl­ger for­tryl­le­de jerns­pa­der og hak­ker, og er dit ryg­te godt nok, sæl­ger de og­så di­a­mant­hak­ker.

SLAGTERE (BRUN KAPPE MED HVIDT FORKLÆDE)

Al­min­de­li­ge slagtere kø­ber råt kød og kul og sæl­ger til­be­redt gris og kyl­ling.

Læ­der­ma­ge­re kø­ber læ­der og sæl­ger læ­der­rust­nin­ger og sad­ler.

PRÆSTER (LILLA KAPPE)

Der er kun ét er­hverv for lands­by­præ­ster: vis­mand. Dis­se kan kø­be alt li­ge fra rå­d­dent kød til guld. De sæl­ger rød­stens­støv, smyk­ke­sten og glø­de­sten. De kan og­så sæl­ge end-per­ler og den ek­stremt sjæld­ne tryl­ledrik, der gi­ver dig er­fa­rings­po­int.

TOSSER (GRØN KAPPE)

Lands­bytos­ser­ne har in­tet er­hverv og in­tet at byt­te med.

Sma­rag­der er ek­stremt sjæld­ne Du kan byt­te til dig al­min­de­li­ge og sjæld­ne genstande Va­luta­en er sma­rag­der Brun kappe

Hvid kappe Vis­mand Hvidt forklæde Lands­bytos­se Sort forklæde

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.