Nat og søvn

Når so­len går ned i Mi­necraft, må du ta­ge di­ne for­holds­reg­ler for at hol­de dig i li­ve. Her for­kla­rer vi, hvor­for det er sådan!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

NAT I MI­NECRAFT

De fle­ste spil­le­re fryg­ter nat­ten, for her duk­ker mob­se­ne op. Når so­len går ned, sæn­kes lys­ni­veau­et i he­le spil­ver­de­nen til ni­veau fi­re, hvil­ket gør det mu­ligt for mon­stre­ne at kom­me til li­ve. Fak­tisk kan der duk­ke mobs op, li­ge så snart lys­ni­veau­et er un­der syv. Der­for er det vig­tigt at ha­ve fak­ler og lam­per, hvis du skal over­le­ve nat­te­mør­ket.

Nat­ten be­gyn­der for al­vor, når so­len er for­s­vun­det bag ho­ri­son­ten – det er og­så her, du får lov til at sove i en seng. En fuld­stæn­dig døgn­cy­klus i Mi­necraft ta­ger 20 mi­nut­ter. Da­gen va­rer 10 mi­nut­ter, so­l­op­gang og -ned­gang va­rer 90 se­kun­der hver, og sel­ve nat­ten va­rer syv mi­nut­ter.

MÅNEN OG MOBS

Månen er kun syn­lig om nat­ten og æn­drer fa­se hver ene­ste nat. Som i vir­ke­lig­he­den er der i alt ot­te må­ne­fa­ser, og dis­se går igen i en gen­ta­gen­de cy­klus.

De for­skel­li­ge må­ne­fa­ser har en ræk­ke funk­tio­ner og på­vir­ker blandt an­det, hvor­dan mobs op­fø­rer sig. Nor­malt er det sådan, at jo >>ful­de­re<< månen er, de­sto me­re på­vir­ker den spillets mon­stre, men det af­hæn­ger og­så af spillets svær­heds­grad.

For ek­sem­pel vil en >>ful­de­re<< må­ne med­fø­re, at der duk­ker me­re slim op i sum­p­om­rå­der. Må­ne­fa­ser­ne på­vir­ker og­så chan­cen for at mobs kan kom­me til li­ve med bonu­s­ef­fek­ter som kraf­ti­ge rust­nin­ger og vå­ben.

SEN­GE OG SØVN

En af de bed­ste må­der at ta­ck­le en lang nat på, er sim­pelt­hen at sove igen­nem. Hvis du la­ver en seng, kan du sove i den én gang per nat for at sprin­ge mør­ke­ti­den fuld­stæn­dig over. Det er en smart må­de at und­gå mon­stre på, men du skal sta­dig væ­re op­mærk­som!

For det første: Når du sover i en seng, er det som om dit spil er sat på pau­se. Di­ne af­grø­der vok­ser ik­ke, di­ne ov­ne smel­ter el­ler ko­ger ik­ke ting, og selv vand og la­va stop­per helt op. Når du våg­ner, bli­ver alt nor­malt igen, og du har net­op und­gå­et ri­si­ko­en for at mø­de et mon­ster.

Det næste du må vi­de, er, at du hur­tigt kan bli­ve an­gre­bet i søv­ne, hvis din seng ik­ke er or­dent­lig sik­ret. Du mær­ker det med det sam­me, for du våg­ner, hvis en mob an­gri­ber dig. For at sik­re din seng, skal du pla­ce­re den i et luk­ket rum med en mas­se lyskil­der. Even­tu­el­le dø­re skal luk­kes el­ler blo­ke­res, før du læg­ger dig til at sove.

Husk og­så på, at alle spil­le­re må læg­ge sig sam­ti­dig, hvis du vil sove i en fle­re­spil­lers-ver­den. I kan ko­or­di­ne­re, hvor­når det er so­ve­tid ved hjælp af chat­ten.

Der er kun ét an­det tids­punkt, bort­set fra om nat­ten, hvor du kan sove i en seng – og det er un­der stormvejr. Når du våg­ner igen, vil stormen væ­re pas­se­ret – en smart må­de at und­gå at lyn og tor­den ska­der di­ne byg­nin­ger.

Mobs duk­ker ik­ke op, før him­len er helt mørk Er det fuld­må­ne? Så er der stør­re chan­ce for at fin­de slim Månen hjæl­per dig med at hol­de styr på nat­ten

Når so­len nær­mer sig ho­ri­son­ten, er det på ti­de at gå til køjs Du kan og­så sove un­der en storm Sen­ge skal væ­re in­den­dørs,for at du kan væ­re tryg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.