Por­ta­ler

Der fin­des fi­re for­skel­li­ge por­ta­ler i Mi­necraft. De trans­por­te­rer dig alle langt, langt væk, så gå al­drig gen­nem én uden at væ­re for­be­redt!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

NETHER-POR­TA­LER

Det­te er den ene­ste po­r­tal, som du kan byg­ge, hvor du vil. Den ska­ber en vej mel­lem ho­ved­ver­de­nen og un­der­ver­de­nen (kendt som Nether), og be­står af obsi­di­an. Nether-por­ta­ler ak­ti­ve­res med ild – så en fl­in­te­sten er god at ha­ve!

END-POR­TA­LER

End-por­ta­ler fin­des kun i fæst­nin­ger og le­der til den mør­ke og for det me­ste tom­me ver­den, vi ken­der som End. End er hjem for en­der-dra­gen og kan kun nås via End-por­ta­ler. Du ak­ti­ve­rer po­r­ta­len ved at fyl­de ram­men med en­der-øj­ne. Du har brug for 12 i alt, men de fle­ste ram­mer har som re­gel et el­ler to øj­ne i for­vej­en.

END-PORTE

End-porte duk­ker op, når du be­sej­rer en­der-dra­gen. Dis­se por­ta­ler er for små til at kla­tre igen­nem, men du kan al­li­ge­vel bru­ge dem ved at ka­ste en en­der­per­le de­r­ind. Når du bru­ger sådan en po­r­tal, bli­ver du frag­tet til (el­ler fra) Ends yder­ste øer.

UDGANGSPOR­TALER

Udgangspor­taler er det mod­sat­te af End-por­ta­ler. End-po­r­ta­ler­ne frag­ter dig fra ho­ved­ver­de­nen til End, men ud­gangs­por­ta­ler­ne frag­ter dig re­tur, fra End til ho­ved­ver­de­nen. Desvær­re er der kun én må­de, du kan få den­ne po­r­tal til at duk­ke op på: ved at be­sej­re en­der-dra­gen. Hel­dig­vis vil du al­tid bli­ve sendt til­ba­ge til ho­ved­ver­de­nen, hvis du dør i End, så du kan ik­ke kom­me til at sid­de fast.

TIPS OG TRI­CKS

Når du går gen­nem en Nether-po­r­tal i ho­ved­ver­de­nen, vil spil­let au­to­ma­tisk la­ve en til­sva­ren­de ud­gangs­por­tal i Nether. Og om­vendt!

Husk, at du skal med­brin­ge de ma­te­ri­a­ler, du skal bru­ge, hvis du vil byg­ge en po­r­tal i Nether – der fin­des ik­ke na­tur­lig obsi­di­an der­ne­de, og vand for­dam­per li­ge så hur­tigt, som du bru­ger det.

Når Nether-por­ta­ler bli­ver til, va­el­ger de det na­er­me­ste, brug­ba­re sted – det be­ty­der, at de kan duk­ke op, hvor du mindst ven­ter det i ho­ved­ver­de­nen, som i top­pen af et trae el­ler langt un­der jor­den. De vil der­i­mod al­drig duk­ke på, hvor der er far­ligt (for ek­sem­pel un­der vand el­ler in­den i et bjerg).

Hvis der ab­so­lut ik­ke er no­get trygt sted at la­ve en po­r­tal, vil spil­let pla­ce­re fi­re obsi­di­an­blok­ke på hver si­de af po­r­ta­len for at gi­ve dig en slags plat­form at stå på.

Po­r­ta­ler­ne kan bru­ges af na­e­sten alle mobs. Du kan for ek­sem­pel ta­ge tam­me dyr med ind i Nether. Sam­ti­dig er det og­så mu­ligt for mobs at kom­me ud fra Nether, så hvis du byg­ger en po­r­tal i ho­ved­ver­de­nen, vil zom­bie­gri­se­ma­end af og til kom­me ud – med min­dre du har valgt Pea­ce­ful som sva­er­heds­grad.

En stan­dard­por­tal le­der til og fra Nether En End-po­r­tal En End-po­rt

En ud­gangs­por­tal Nether-por­ta­ler kan duk­ke op over og un­der jor­den Husk! Du skal bru­ge obsi­di­an til at byg­ge en po­r­tal!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.