Besejr alle mobs

Du vil mø­de man­ge fjen­der i spil­let, så det er smart at vi­de, hvor­dan du skal ta­ck­le de for­skel­li­ge bæ­ster. Her får du de grund­læg­gen­de stra­te­gi­er.

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

BLAZE

Brug pil og bue for at ram­me blaze-fjen­der, mens de er i luf­ten. Ide­elt set bør du og­så ha­ve et skjold for at blo­ke­re de­res ild­kug­ler. Du kan og­så spi­se et for­tryl­let gul­dæb­le, som be­skyt­ter dig mod ild i fem mi­nut­ter.

GROT­TE-EDDERKOP

De er sva­ge­re end al­min­de­li­ge ed­der­kop­per, men kan sta­dig for­gif­te dig med ét bid. Med pi­le fra en flam­me­for­tryl­let bue kan du be­kæm­pe dem på af­stand. Ram­mer du for­bi, vil pi­len for­hå­bent­ligt bræn­de de­res spin­del­væv væk.

KYLLINGERI­DDER

Den nem­me­ste må­de at dræbe dis­se på, er ved at hop­pe ud fra en kant og an­gri­be dem i luf­ten. Brug et sværd!

CREEPER

En en­kel tak­tik: Løb frem, slå cre­e­pe­ren med dit sværd, så den fly­ver ba­g­over, og løb væk igen. Den vil en­ten bli­ve ska­det og ik­ke eks­plo­de­re – el­ler du vil væ­re nå­et langt nok væk til, at eks­plo­sio­nen ik­ke ska­der dig.

ENDERMAN

Den bed­ste må­de at be­kæm­pe en enderman på er ved at sæt­te et græskar på dit ho­ved, så du kan kom­me tæt på, uden at de be­væ­ger sig væk.

Brug ik­ke lang­di­stan­ce­vå­ben – dem und­går de let. De ig­no­re­rer og­så tam­me ul­ve, så en hund kan væ­re li­ge præ­cis det, du har brug for.

ENDERMITE

De er ret sva­ge, så et par slag med et sværd bur­de væ­re nok til, at de buk­ker un­der. Kast ik­ke tryl­ledrik­ke el­ler an­dre lækre ting ef­ter dem, da de ik­ke ef­ter­la­der sig nog­le vær­di­ful­de skat­te.

EVOKER

Skyd dem med bue og pil, og brug et skjold til at blo­ke­re de­res vex-an­greb. Kom ik­ke for tæt på – de­res bi­dan­greb er ek­stremt far­li­ge, men ram­mer dig ik­ke på af­stand.

GHAST

Gha­ster­ne sky­der ild­kug­ler over ek­stre­me af­stan­de, så pas på! Du kan slå ild­kug­ler­ne til­ba­ge mod dem for at gi­ve eks­plo­sions­ska­der. Det er og­så smart at gem­me sig bag sten, når du an­gri­ber – de kan nem­lig ik­ke se igen­nem.

GUARDIAN

Det er svært at slås mod gu­ar­di­ans. De er stær­ke, de har la­se­ran­greb og de bor un­der van­det. Hvis du kan spær­re dem in­den og bru­ge en svamp til at tør­læg­ge de­res sø, vil det gø­re det me­get let­te­re for dig at få ram på dem. El­lers er det bedst at an­gri­be fra si­den med for­tryl­let rust­ning og hel­bred­se­lik­si­rer.

ILLUSIONER

Il­lu­sio­ne­re kan gø­re dig blind, mens de selv kan bli­ve usyn­li­ge. Der­ef­ter kan de la­ve fi­re klo­ner af sig selv for at di­stra­he­re dig. Læg mær­ke til, hvil­ken én, der rent fak­tisk sky­der med pi­le – og an­grib den.

MAGMAKUBE

Det sik­re­ste er at brug en bue, når du kæm­per mod stør­re ku­ber, mens min­dre kan an­gri­bes med sværd. Mag­maku­ber an­gri­ber hur­tigt, så sørg for at hol­de dig på god af­stand.

ISBJØRN

Is­b­jør­nen an­gri­ber dig ik­ke, med­min­dre du kom­mer for tæt på dens un­ger. Er uhel­det ude, gæl­der det ba­re om at kla­tre højt op og hol­de dig væk fra vand – de svøm­mer nem­lig ek­stremt hur­tigt.

SHULKER

Vent på, at den åb­ner sig – de er nem­lig usår­li­ge, når de er luk­ke­de. Vær og­så for­sig­tig, hvis der er fle­re i nær­he­den. An­gri­ber du én skul­ker, kom­mer de an­dre nem­lig til und­sæt­ning. Et godt råd er at stå med ryg­gen mod en væg, så du ik­ke bli­ver over­ra­sket bag­fra.

SØLVFISK

Ska­der du en sølvfisk, vil an­dre i om­rå­det kom­me frem og an­gri­be dig – med­min­dre du dræ­ber sølv­fi­sken med ét slag. Den bed­ste må­de at kæm­pe mod dem er med et for­tryl­let di­a­mants­værd.

SKELET

Når du kæm­per mod ske­let­ter, er det bedst at blo­ke­re de­res pi­le med et skjold – og så an­gri­be mel­lem skud­de­ne. Har du ik­ke et skjold, kan du cirk­le rundt om mon­stret og sør­ge for, at det ik­ke ram­mer dig.

SKELETRIDD­ER

Det er for­holds­vist let at dræbe dis­se ske­let­ter til he­st: Brug bue og pil. Dræ­ber du rid­der­ne, kan du stik­ke af med he­sten bag­ef­ter. Smart!

SLIM

Slim-mon­stre kan de­le sig selv op i min­dre styk­ker, så for­søg ik­ke at la­de det over­væl­de dig. Dræb al­tid den mind­ste først. Kæm­per du mod dem i en sump, kan du lok­ke dem ud i van­det for at for­sin­ke dem.

EDDERKOP

Den bed­ste må­de at an­gri­be ed­der­kop­per på er at la­de dem ja­ge dig, mens du svin­ger dit sværd. Når de hop­per på dig, vil de bli­ve ska­det og ka­stet ba­g­over. Bliv ved, ind­til de ik­ke kan me­re.

EDDERKOPRI­DDER

Når du kæm­per mod en edderkop-rid­der, er det bedst at an­gri­be ske­let­tet først. Dis­se mon­stre er sjæld­ne, men ek­stremt far­li­ge, da det er to mon­stre i én.

VINDICATOR

Li­ge me­get hvad du gør – brug ik­ke et skjold! Kast i ste­det en tryl­ledrik, som gør dem lang­som­me, så de hol­der sig i ro. Og så er det ba­re om at hug­ge løs!

HEKS

Hek­se bru­ger tryl­ledrik­ke til at svæk­ke dig. Hav al­tid en spand mælk i nær­he­den, så du kan hel­bre­de dig selv. Brug og­så vå­ben, der gør va­rig ska­de, som ild- el­ler gift­pi­le, og an­grib dem kon­stant, så de ik­ke får tid til at hel­bre­de sig selv.

WIT­HER-SKELET

Wit­her-ef­fek­ten kan væ­re dø­de­lig, så lad al­drig et wit­her-skelet kom­me i nær­he­den af dig. An­grib dem med bue og pil, og kast tryl­ledrik­ke som for­år­sa­ger ska­de. Dis­se ske­let­ter har sværd og ik­ke bu­er, så du er al­tid i sik­ker­hed på af­stand.

ULV

En grup­pe ul­ve an­gri­ber dig ik­ke, med­min­dre du pro­vo­ke­rer dem. I så fald er den bed­ste be­skyt­tel­se at kla­tre op i et træ – kæmp en­de­lig ik­ke mod fle­re på én gang.

ZOMBIE

Zom­bi­er er lang­som­me og sva­ge og der­for og­så de let­te­ste mon­stre at be­kæm­pe. Hold dig til et al­min­de­ligt sværd, og gem di­ne bed­re vå­ben til stær­ke­re mon­stre. Bli­ver du an­gre­bet af fle­re zom­bi­er på én gang, kan en vel­pla­ce­ret tryl­ledrik ska­de dem alle sam­ti­dig.

ZOMBIEGRIS­EMAND

Da de bæ­rer sværd, er zom­bie­gri­se­mænd i stand til at for­år­sa­ge me­gen ska­de. De an­gri­ber sam­men, så det bed­ste er at kla­tre op på en søj­le og slå til oven­fra. Gri­se­mænd kan ik­ke kla­tre, så her er du i sik­ker­hed.

Blaze Kyllingeri­dder Grot­te­ed­der­kop Creeper Endermite Enderman

Ghast Guardian Evoker Shulker Magmakube

Sølvfisk Skeletridd­er Edderkop Skelet Slim Edderkopri­dder

Vindicator Wit­her-skelet Heks Zom­bi­elands­by­bo Ulv Zombiegris­emand Zombie

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.