Magi­ske tips og tri­cks

Der er stor for­skel på at va­e­re en ny­be­gyn­der­magi­ker og en mester­trold­mand! Her får du de bed­ste tips til at bru­ge magi på alle mu­li­ge må­der.

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Du kan bru­ge tryl­ledrik­ke for at fyl­de op med hel­bredspo­int midt i en kamp. Men husk! Det sam­me kan hek­se. Fo­ku­ser ik­ke på at hel­bre­de dig selv, imens du ka­em­per – så mi­ster du ba­re dit over­tag.

Hvis du bru­ger Men­ding-for­tryl­lel­sen på en fi­ske­stang, kan den bru­ges for evigt. Hver gang du fan­ger no­get med den, vil det nem­lig re­pa­re­re stan­gen mindst li­ge så me­get, som den er ble­vet slidt.

Det er nor­malt umu­ligt at få fat i en Vex’s jernsva­erd, men Loo­ting-for­tryl­lel­sen gi­ver dig en stør­re chan­ce for at fin­de sja­eld­ne genstande. Med den­ne for­tryl­lel­se kan du der­for va­e­re hel­dig (me­get, me­get hel­dig) at en Vex gi­ver sit sva­erd fra sig, når du dra­e­ber en.

Ét styk­ke bla­ze­pul­ver kan dri­ve cir­ka 20 bryg­ge­ri­pro­ces­ser sam­ti­dig, så du har ik­ke brug for sa­er­lig me­get for at la­ve tryl­ledrik­ke. Men blaze-ma­te­ri­a­ler er sja­eld­ne og va­er­di­ful­de, så saml så me­get du kan.

Du be­hø­ver ik­ke at craf­te glas­fla­sker – i ste­det kan du få fat i dem ved at dra­e­be hek­se. Fak­tisk gi­ver hek­se dig det me­ste, du har brug for, for at bryg­ge sta­er­ke tryl­ledrik­ke!

Va­er for­sig­tig med di­ne sa­ger. Ved at slå nyt­ti­ge in­gre­di­en­ser sam­men med en vand­fla­ske, vil du og­så kun­ne la­ve en ke­de­lig el­ler tyk tryl­ledrik – og beg­ge er ubru­ge­li­ge!

Du kan bru­ge en ke­del til at fyl­de vand­fla­sker i Nether, hvor der el­lers ik­ke fin­des an­dre vand­kil­der.

Hvis en landsby har me­re end 10 ind­byg­ge­re og mindst 21 dø­re, kan det ske, at en jerngolem au­to­ma­tisk duk­ker op for at be­skyt­te ind­byg­ger­ne. Va­er der­for på vagt, når du er i na­er­he­den af lands­by­er – skul­le du kom­me til at bum­pe ind i en lands­by­bo, kan du kom­me til at slås mod hans el­ler hen­des be­skyt­ter.

Du kan fjer­ne gra­eskar­ret fra en sne­go­lems ho­ved med en saks.

Sne- og jer­ngo­lem­mer kan la­en­kes fast til en stol­pe for at hol­de dem i ro.

Sne­go­lem­mer vil ig­no­re­re fjendt­li­ge ul­ve, men vil al­tid an­gri­be zom­bie­gri­se­ma­end.

Hvis du dra­e­ber en stor sli­me og alle de min­dre sli­me-fjen­der, der kom­mer ud af den, kan du få 12-28 er­fa­rings­po­int – det kom­mer an på, hvor man­ge små sli­me­skab­nin­ger, der duk­ker op.

De sta­er­ke­ste for­tryl­lel­ser i spil­let kra­e­ver, at du op­gi­ver he­le 30 er­fa­rings­ni­veau­er, mens de mest om­fat­ten­de ting, du kan fo­re­ta­ge dig på en am­bolt til­la­der dig at bru­ge op til 39 ni­veau­er. Har du fle­re ni­veau­er end det­te, er det smart at bru­ge dem så hur­tigt som mu­ligt. Hvert ni­veau kra­e­ver nem­lig fle­re er­fa­rings­po­int end det for­ri­ge, så jo hø­je­re ni­veau, du er på, jo me­re ko­ster det dig at kom­me vi­de­re.

Hvis du ik­ke har en di­a­mant­hak­ke til at ud­gra­ve obsi­di­an, kan du al­li­ge­vel la­ve en Nether-po­r­tal ved at bru­ge jord til at rum­me la­va, og der­ef­ter smi­de vand på la­va­en for at for­vand­le den til obsi­di­an i form som en po­r­tal­ram­me.

Men­ding­for­tryl­lel­sen la­der din fi­ske­stang fun­ge­re for evigt Det er vig­tigt at sam­le blaze-sta­en­ger Hek­se bru­ger og­så tryl­ledrik­ke

Jer­ngo­lem­mer er sø­de ved landsbyboe­re Du kan få op til 28 er­fa­rings­po­int ved at dra­e­be en sli­me En snegolem uden sin ma­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.