Livsvig­ti­ge tips og tri­cks

Det er svært at kom­me i gang med Mi­necraft, hvis du ik­ke er ru­ti­ne­ret spil­ler. Der­for af­slø­rer vi her en ræk­ke tips og tri­cks, som du el­lers skal væ­re eks­pert for at ken­de.

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Løb tap­per din sult­må­ler hur­ti­ge­re end gang, så løb kun, hvis du vir­ke­lig skal skyn­de dig væk – el­ler hvis du har mas­ser af mad ved hån­den!

Trap­per er ik­ke ba­re flot­te de­ko­ra­tio­ner. Når du går op og ned ad trap­per i ste­det for at hop­pe, mi­ster du fær­re sult­po­int.

I skri­ven­de stund er det ik­ke mu­ligt at fin­de ure i na­tu­ren. Men hvis du ik­ke vil la­vet dit eget, kan du kø­be det hos en bi­bli­o­te­kar.

Du kan blan­de for­skel­li­ge træ­ty­per i en op­skrift. Nog­le gan­ge på­vir­ker det far­ven på den gen­stand, du craf­ter – som med dø­re og bå­de. An­dre gan­ge har det in­gen be­tyd­ning – som med sen­ge.

I svær­heds­gra­den Hardco­re ser hjer­ter­ne an­der­le­des ud – det er for at vi­se, at hvis du dør her, er det for al­tid!

Hver gang du dør, duk­ker der en be­sked op, som for­kla­rer hvor­dan. Der fin­des me­re end 40 for­skel­li­ge be­ske­der – hvor man­ge har du set?

Nord er al­tid øverst på kor­te­ne i spil­let.

Li­ge som i vir­ke­lig­he­den sti­ger Mi­necraft­so­len op i øst og går ned i vest. Så hvis du er usik­ker på, hvor du er, kan du ori­en­te­re dig ef­ter so­len.

En spand la­va er 12 gan­ge bed­re end et styk­ke kul, når du skal bru­ge en ovn. Har du ik­ke så me­get kul, er det der­for en god ide at bru­ge la­va i ste­det.

Du kan øde­læg­ge over­flø­di­ge blok­ke ved at ka­ste dem ud i la­va, ind i et ild­sted el­ler oven på en kak­tus.

Det er smart at ha­ve en seng med dig, så du kan sove igen­nem hår­de næt­ter. Men husk: Hvis du dør, og sen­gen, du sov i se­ne­st, ik­ke er der, hvor den var, vil du bli­ve sendt til­ba­ge til, hvor du be­gynd­te i star­ten af spil­let.

Lad væ­re med at craf­te alt mu­ligt på én gang. Nog­le res­sour­cer fyl­der min­dre, end den gen­stand de bli­ver til, så ven­ter du med at craf­te, kan du bæ­re me­re.

Selv om fak­ler ik­ke fun­ge­rer un­der vand, er der fle­re må­der at skaf­fe lys un­der over­fla­den: Brug en græskar­lyg­te, en glø­de­sten el­ler sølan­ter­ne.

Hvis du fal­der, så for­søg at lan­de på vand, da det for­hin­drer dig i at ta­ge ska­de. Du kan og­så lan­de på slim­blok­ke og i høstak­ke for at mind­ske ska­der­ne

Bun­ny hop­ping (sprint og gen­ta­get hop) er hur­ti­ge­re end al­min­de­lig sprint.

Når du li­ster af sted, er det umu­ligt at fal­de ned fra klip­per. Så hvis du er i tvivl, skal du al­tid li­ste.

Grav al­drig di­rek­te nedad. Du kan ik­ke væ­re sik­ker på, at du ik­ke be­fin­der dig li­ge over en dyb la­va­sø.

Grav hel­ler al­drig di­rek­te opad! Selv om du ik­ke kan se la­va el­ler vand­drå­ber i nær­he­den, kan det sag­tens tæn­kes, at en flok mobs ven­ter på dig li­ge over dit ho­ved.

Und­gå så vidt mu­ligt at gra­ve un­der vand. Det ska­ber nem­lig en lil­le hvir­vel­strøm, der gør det svært at svøm­me op til over­fla­den igen.

Du kan sprin­te di­rek­te over et hul, der er én blok stort, uden at fal­de ned.

Trap­per på­vir­ker ik­ke din sult li­ge så me­get Den­ne skærm har du ik­ke lyst til at se, når du spil­ler i Hardco­re ... Mi­necraft-so­len står op i øst og går ned i vest

Den­ne la­vapøl kan op­slu­ge uøn­ske­de genstande på et split­se­kund! Du kan la­ve bå­de i for­skel­li­ge træ­far­ver List, når du er i nær­he­den af la­va

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.