Her er det bedst at fin­de mad

Når du spil­ler Mi­necraft, er du al­tid på ud­kig ef­ter mad. Her er nog­le af de bed­ste ste­der, du kan le­de!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

TAM­ME DYR

Kø­er, gri­se, får, kyl­lin­ger og ka­ni­ner er de mest op­lag­te kil­der til mad i Mi­necraft, og de er som re­gel og­så ret let­te at fin­de. De duk­ker op i de fle­ste om­rå­der, og selv et al­min­de­ligt træs­værd kan gø­re det af med dem. Dy­re­nes kød fyl­der hur­tigt din sult­må­ler op, men det er be­græn­set, hvor man­ge du kan fin­de. Når du først har dræbt et dyr, duk­ker det ik­ke op igen, så pas på, du ik­ke lø­ber tør.

ÆBLER

Æbler gi­ver kun nog­le få sult­po­int. Du finder dem i top­pen af ege­træ­er el­ler på jor­den, hvis du fæl­der træ­er­ne.

Hver gang du smadrer en blok med ege­bla­de, er der 0,5 pro­cent chan­ce for, at der fal­der et æb­le ud. Er du på jagt ef­ter mad, skal du alt­så i gen­nem­snit smadre 200 ege­blads­blok­ke for at fin­de ét æb­le! Hel­dig­vis er de nem­me at smadre ...

MELONER

I om­rå­der med jung­le kan du fin­de meloner, der vok­ser på jor­den. Når du knu­ser dem, fal­der de fra hin­an­den i 3-8 me­lonstyk­ker, som du kan spi­se med det sam­me.

Hvert styk­ke gi­ver to sult­po­int. Det er og­så smart at pas­se på mindst én me­lon, så du kan bru­ge dens frø til at plan­te di­ne eg­ne meloner i din ha­ve.

Græskar lig­ner meloner lidt, men kan ik­ke spi­ses uden at skul­le til­be­re­des.

SVAMPE

Det er let at fin­de svampe i sum­pe – de kan og­så duk­ke op i fug­ti­ge hu­ler el­ler i skyg­gen un­der træ­er. Nog­le ste­der vil du fin­de kæm­pe­sto­re svampe, som ef­ter­la­der op til to svam­pe­blok­ke, når du øde­læg­ger dem.

Du kan kom­bi­ne­re rø­de og bru­ne svampe med en sim­pel træskål for at la­ve en svam­pe­st­u­v­ning, som gi­ver dig seks sult­po­int

LANDSBYMAD

Er du hel­dig nok til at fin­de en landsby, kan du al­tid for­sy­ne dig med mad fra dens går­de, der by­der på lan­ge ræk­ker med gu­le­rød­der, hve­de, rød­be­der og kar­to­f­ler. Hve­de skal craf­tes for at kun­ne spi­ses, så den er ik­ke så nyt­tig i star­ten af spil­let, men alle de an­dre mad­gen­stan­de kan spi­ses, som de er.

En gu­lerod gi­ver tre sult­po­int, men en rå kar­to­fel og en rød­be­de beg­ge gi­ver ét po­int. Har du en ovn, kan du la­ve en bagt kar­to­fel – den gi­ver fem sult­po­int!

TIPS OG TRI­CKS

Hvis du har ben­mel, kan du strø det på små svampe for at for­vand­le dem til kæm­pe­sto­re svampe – så læn­ge for­hol­de­ne til­la­der det. Sørg for, at der er nok plads, og at de be­fin­der sig i mør­ke. Så får du mas­ser af svampe!

Om­rin­ger du et æb­le med ot­te guld­ba­rer på din ar­bejds­bænk, la­ver du et gul­dæb­le. Det gi­ver dig fi­re sult­po­int, men og­så bonus i form af Ab­sor­p­tion and Re­ge­ne­ra­tion II. Du kan og­så væ­re hel­dig at fin­de et gul­dæb­le i ki­ster i ig­lo­er, mi­ne­vog­ne, fan­gekæl­dre og ør­ken­temp­ler.

Et får er et let byt­te El­ler må­ske skal du pluk­ke nog­le æbler? Jung­len er fuld af meloner

Beg­ge ty­per af svampe vok­ser i sum­pe Det er al­tid mu­ligt at stjæ­le fra en gård Kæm­pe­sto­re svampe by­der på mas­ser af mad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.