Den bed­ste mad du kan craf­te

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Det er let at fin­de og stjæ­le mad, men med en ek­stra ind­sats kan du la­ve mad, der er me­get bed­re end den, du kan fin­de i na­tu­ren. Her er nog­le af de bed­ste op­skrif­ter.

KAGE

Kage er den ene­ste blok, en spil­ler kan spi­se. Du la­ver den ved at sam­men­sæt­te mælk, suk­ker, hve­de og et æg. Du må og­så pla­ce­re ka­gen i din ver­den, før du kan spi­se den – det er godt, hvis du kun har lidt in­ven­tar­plads og be­ty­der og­så, at du let kan de­le din kage med an­dre.

Når du spi­ser et styk­ke kage, vil et styk­ke og­så for­svin­de fra blok­ken. Hvert styk­ke gi­ver to sult­po­int, og en kage be­står i alt af syv styk­ker. En hel kage er der­med en af de aller bed­ste mad­gen­stan­de i spil­let.

CHOKOLADEK­IKS

Du kan la­ve ot­te chokoladek­iks ved at sæt­te hve­de på hver sin si­de af ka­ka­obøn­ner. Hver kiks gi­ver to sult­po­int, og for­de­len ved den­ne mad er, at du sjæl­dent bli­ver over­mæt af at spi­se den. En du ba­re lidt sul­ten, er en god kiks det bed­ste al­ter­na­tiv.

GRÆSKAR-TÆRTE

Ved at slå et græskar sam­men med et æg og lidt suk­ker, kan du la­ve en græskar­tær­te, der gi­ver fi­re sult­po­int. Du kan fin­de in­gre­di­en­ser­ne i det fri, og du be­hø­ver ik­ke at ven­te med at spi­se.

SVAM­PE­ST­U­V­NING

Det er let at fin­de svampe, men de kan ik­ke spi­ses, uden at du til­be­re­der dem. Til gen­gæld kan du slå en rød og en brun svamp sam­men med en træskål for at la­ve en svam­pe­st­u­v­ning. Den gi­ver tre sult­po­int og la­der dig sam­ti­dig be­hol­de skå­len til en an­den gang.

Svampe er og­så den ene­ste mad, du vil kun­ne fin­de i Nether, så tag en skål med, når du dra­ger af sted.

Du kan og­så mal­ke moos­hroo­mer (kø­er i nær­he­den af svampe) med en skål for at fyl­de den med st­u­v­ning!

KA­NIN­ST­U­V­NING

Ka­nin­st­u­v­ning er den bed­ste mad­gen­stand i spil­let. Den gi­ver 10 sult­po­int (som er me­re end en­hver en­kelt­stå­en­de madret – bort­set fra kage) og 12 mæt­heds­po­int, som kun slås af bøf og ko­te­let(12,8 po­int) og en gyl­den gu­lerod (14,4 po­int).

Du la­ver ka­nin­st­u­v­ning ved at craf­te en skål, en bagt kar­tof­fel, en gu­lerod, en kogt ka­nin og en svamp (uan­set far­ve). Hvis du spi­ser dem se­pa­rat, vil in­gre­di­en­ser­ne i en ka­nin­st­u­v­ning gi­ve dig fle­re sult­og mæt­heds­po­int, men en st­u­v­ning fyl­der min­dre i dit in­ven­tar og er hur­ti­ge­re at spi­se, så den er be­stemt det he­le værd.

TIPS & TRI­CKS

Du kan ik­ke spi­se i Cre­a­ti­ve mo­de!

Selv om de er spi­se­li­ge, kan du ik­ke spi­se ka­ka­obøn­ner, æg, svampe, græskar, suk­ker el­ler hve­de uden at craf­te dem om til en an­den gen­stand først.

Drik­ker du mælk ale­ne kan det fjer­ne en ne­ga­tiv sta­tus hos dig, men gi­ver ik­ke no­gen hel­breds- el­ler sult­po­int.

Du kan pla­ce­re en kage i spil­let og de­le den med an­dre Pluk ka­ka­o­bæl­ge for at la­ve chokoladek­iks

Svampe vok­ser overalt – end­da og­så un­der jor­den Du kan ik­ke spi­se util­be­red­te græskar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.