Den kom­plet­te gu­i­de til hus­dyr

Næ­sten alle dyr kan hjæl­pe dig med mad og res­sour­cer. Der­for er det vig­tigt at vi­de, hvor­dan du tæm­mer og av­ler de for­skel­li­ge dyr. Sådan fun­ger det!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

GRI­SE

Gri­se kan duk­ke op, hvor som helst, så læn­ge der er græs­blok­ke med nok plads og lys til, at de kan tri­ves. De gi­ver en til tre rå ko­te­let­ter, når de bli­ver dræbt – og ste­ger du én af dem, vil den gi­ve dig ot­te sult­po­int. God at ha­ve, hvis du er sul­ten!

Du kan pla­ce­re en sa­del på en hvil­ken som helst gris for at ri­de på den, men du har brug for en gu­lerod på pind for at sty­re, hvor den går hen. Vær dog op­mærk­som på, at gri­se er me­get lang­som­me­re end he­ste.

For at av­le en gris, skal du fodre den med gu­le­rød­der, kar­to­f­ler el­ler rød­be­der. Du kan og­så le­de en gris rundt med en gu­lerod på pind, når du ik­ke ri­der på den.

KA­NI­NER

Ka­ni­ner duk­ker op i ør­ke­ner, blom­ster­sko­ve, ta­j­ga­er, sto­re ta­j­ga­er, kol­de ta­j­ga­er og for­skel­li­ge is­om­rå­der. De kan ha­ve seks for­skel­li­ge slags pel­se, alt ef­ter hvor i spil­ver­de­nen de hol­der til.

Når du dræ­ber en ka­nin, gi­ver den ét ka­nin­skind og én rå ka­nin. Du kan craf­te fi­re ka­nin­skind til et styk­ke læ­der, mens den rå ka­nin gi­ver fem sult­po­int, når du til­be­re­der den. Hvis du la­der dem væ­re i fred, vil ka­ni­ner­ne fin­de gu­le­rød­der og spi­se dem.

I mod­sæt­ning til de fle­ste an­dre dyr i spil­let, har ka­ni­ner mu­lig­hed for at gi­ve dig no­get me­get sjæl­dent. Der er nem­lig en lil­le chan­ce for, at de gi­ver en ka­n­in­fod, når de dør. Den kan du bru­ge til at la­ve en tryl­ledrik, der la­der dig hop­pe hø­je­re end nor­malt.

Du skal i gen­nem­snit dræbe 30 ka­ni­ner for at få fin­gre­ne i en ka­n­in­fod.

Du kan av­le ka­ni­ner ved at gi­ve dem gu­le­rød­der, gyld­ne gu­le­rød­der el­ler mæl­kebøt­ter, og de nye ka­ni­nun­ger vil som re­gel ar­ve de­res for­æl­dres pels.en ud af 20 vil i ste­det få den pels, der hø­rer til ste­det, hvor den blev født.

FÅR

Får duk­ker op, hvor der er græs­blok­ke. De gi­ver én uld­blok, når de dør, men hvis du klip­per dem med en saks, kan du i ste­det få op til tre uld­blok­ke. På den må­de vok­ser de­res uld og­så ud igen, når de spi­ser græs.

Ud over uld gi­ver et får og­så en til to lam­me­ko­te­let­ter, når de dør. Til­be­re­der du, får du seks sult­po­int.

De fle­ste får er hvi­de, men de kan og­så væ­re na­tur­ligt grå, bru­ne el­ler sor­te – og én ud af 600 vil end­da væ­re pink!

Du kan av­le får og le­de dem rundt ved at gi­ve dem hve­de. De nye små lam vil sæd­van­lig­vis ha­ve en blan­ding af for­æl­dre­nes uld­far­ver – hvis de kan blan­des. El­lers vil lam­met få én af for­æl­dre­nes far­ver.

KØ­ER

Kø­er kan duk­ke op hvor som helst, så læn­ge der er nok lys og plads – dog bort­set fra ør­ke­ner. Når du dræ­ber en ko, får du op til to læ­der­blok­ke og en til tre rå bøf­fer. En til­be­redt bøf gi­ver ot­te sult­po­int.

Du kan og­så mal­ke ko­en. Span­den med mælk kan du bru­ge som in­gre­di­ens til en kage el­ler drik­ke den di­rek­te for at fjer­ne ne­ga­ti­ve bonus­ser.

Moos­hroo­mer er en va­ri­ant af kø­er, du kan mø­de på svam­peø­er. De gi­ver og­så bøf og læ­der, når de dør, men skal mal­kes med en skål i ste­det for en spand – og så gi­ver de til gen­gæld svam­pe­st­u­v­ning i ste­det for mælk. Du kan og­så klip­pe dem med en saks for at for­vand­le dem til al­min­de­li­ge kø­er og hap­se de­res svampe.

For at av­le kø­er skal du fodre et par af dem med hve­de.

KYL­LIN­GER

Kyl­lin­ger le­ver og­så der, hvor der er græs­blok­ke. Ved at dræbe en kyl­ling, sik­rer du dig op til to fjer og én rå kyl­ling. Ste­ger du kyl­lin­gen, får du seks sult­po­int, mens fje­re­ne kan sæt­tes sam­me med fl­int og pin­de for at la­ve pi­le. Du kan og­så craf­te en fjer sam­men med en bog og en po­se blæk for at an­skaf­fe dig en bog og en fjer­pen.

En vok­sen kyl­ling læg­ger ét æg hvert 5-10.mi­nut. Ka­ster du et æg ned i jor­den, er der en chan­ce for, at der kom­mer en nyud­klæk­ket kyl­ling ud. Det sker i ét ud af ot­te til­fæl­de, mens der i ét ud af 256 til­fæl­de kom­mer he­le fi­re kyl­lin­ger ud på én gang. El­lers kan du bru­ge æg til at la­ve græskar­tær­te og kage.

Du av­ler kyl­lin­ger­ne ved at fodre dem med rød­be­de­frø, me­lon­frø el­ler græskar­frø. I kon­so­lud­ga­ven kan du og­så gi­ve dem Nether-vor­ter. Kyl­lin­ger­ne vil føl­ge ef­ter dig, når du hol­der dis­se genstande.

De er ik­ke ag­gres­si­ve i sig selv, men kyl­lin­ger kan og­så duk­ke op som en kyl­lin­ge-rid­der - en zombie, der rid­der på en kyl­ling. Hvis du dræ­ber zom­bi­en, vil kyl­lin­gen op­fø­re sig nor­malt igen.

TIPS OG TRI­CKS

Mø­der du en fla­ger­mus el­ler blæks­p­rut­te er de ven­li­ge og neut­ra­le – men du kan ik­ke av­le dem.

Kød gi­ver fle­re sult­po­int end grønsa­ger, så det er me­re ef­fek­tivt at av­le kø­er og kyl­lin­ger end at spi­se hve­den, du fodrer dem med.

Un­ge dyr gi­ver in­gen genstande, når de dør, og kan hel­ler ik­ke av­les. Lam kan ik­ke klip­pes, men kal­ve kan godt mal­kes.

Hvis du dræ­ber et dyr ved at sæt­te ild til det, vil det gi­ve en stegt ver­sion af sit kød. Der er dog en ri­si­ko for at kø­det bræn­der op, hvis du ik­ke er hur­tig nok.

Stegt kød gi­ver fle­re sult­po­int end råt kød, så for­søg al­tid at til­be­re­de din mad.

Der vok­ser ny uld ud, når får spi­ser græs – er der in­tet græs i nær­he­den, for­bli­ver de uden pels.

Gri­se for­vand­ler sig til zom­bie­gri­se­mænd , hvis de bli­ver ramt af ly­net, så vær op­mærk­som i tor­den­vejr!

Ka­ni­ner har for­skel­li­ge pel­se Gri­se er me­get al­min­de­li­ge Du kan spi­se dem el­ler ri­de på dem!

Du kan far­ve få­re­ne for at sam­le far­vet uld Ka­ni­nens pels af­hæn­ger af, i hvil­ket om­rå­de den le­ver Får gi­ver uld og lam­me­kød, når de dør

Kø­er gi­ver læ­der og kød, men kan og­så mal­kes Kyl­lin­ger læg­ger æg med jæv­ne mel­lem­rum Malk en sær­lig moos­hroom for at få svam­pe­st­u­v­ning

Du kan av­le kyl­lin­ger ved at gi­ve dem frø Du kan ik­ke av­le blæks­p­rut­ter Un­ge dyr gi­ver in­gen­ting, hvis du dræ­ber dem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.