Tra­e­er og plan­ter

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

I Mi­necraft vrim­ler det med træ­er og plan­ter i alle far­ver, stør­rel­ser og for­mer. Find ud af, hvor­dan du får di­ne eg­ne til at gro – uan­set om det er af de­ko­ra­ti­ve el­ler prak­ti­ske grun­de.

TRÆ­ER

Træ­er be­står af træ- og løvblok­ke og er al­min­de­li­ge i de fle­ste om­rå­der. Når du fæl­der et træ, vil bla­de­ne i nær­he­den be­gyn­de at vis­ne – når det sker, er der en chan­ce for, at lø­vet gi­ver et ung­træ, som kan plan­tes og bli­ve til et nyt, stort træ.

PLANT ET TRÆ

Det er nemt at få et træ til at vok­se: Du skal ba­re plan­te ung­træ­et i en jord- el­ler græs­blok. Alle træ­er vok­ser med ujæv­ne mel­lem­rum – og ger­ne fle­re gan­ge i mi­nut­tet. Det ta­ger 30 mi­nut­ter for et ung­træ at vok­se sig stort med­min­dre du hjæl­per til med lidt ben­mel.

Du kan frag­te et hvil­ket som helst træ fra hvil­ket som helst om­rå­de og plan­te det, hvor du vil. De kan og­så la­ve et gi­gan­tisk træ ved at pla­ce­re fi­re ung­træ­er i en fir­kant og hæl­de ben­mel over dem.

TIPS OG TRI­CKS

Der fin­des seks slags træ­er: Eg, birk, aka­cie, gran, jung­le og mørk eg. De tre første har in­gen sto­re va­ri­a­tio­ner, men det har de an­dre! Un­ge mør­ke ege­træ­er kan ik­ke vok­se til et stort træ på egen hånd – du har brug for fi­re små for at lav et nor­malt træ. Jung­le­træ­er gi­ver kun ung­træ­er halvt så of­te som de an­dre træ­er.

BLOMSTER

Der fin­des el­le­ve for­skel­li­ge blomster i Mi­necraft – alle kan plan­tes i jor­den, i pot­ter el­ler bru­ges til at la­ve far­ve­stof­fer.

Mæl­kebøt­te: Gu­le blomster som kan fin­des i alle blom­ste­r­om­rå­der (und­ta­gen sum­pe).

Val­mue: Smuk­ke, rø­de blomster som kan fin­des i alle blom­ste­r­om­rå­der (und­ta­gen sum­pe).

Blå or­kidé: Sto­re, blå blomster som kun vok­ser i sum­pe.

Pryd­løg: Mør­kerosa blomster som vok­ser i blom­ster­sko­ve og kan fin­des i sko­v­her­re­går­de.

Hou­sto­nia, tuli­pan og præ­ste­kra­ve: Tre blomster som kun vok­ser på slet­ter, solsik­kes­let­ter og i blom­ster­sko­ve. Tuli­pa­ner kan væ­re rø­de, hvi­de, pink og or­an­ge.

Solsik­ke: Hø­je, gu­le blomster som kun vok­ser på solsik­kes­let­ter.

Sy­ren, ro­sen­busk og pæ­on: Tre blomster som kun vok­ser i sko­ve og blom­ster­sko­ve.

PLANT EN BLOMST

Du kan plan­te alle blomster, der er min­dre end én blok hø­je. Du kan og­så bru­ge ben­mel på en græs­plæ­ne for at få ræk­ke al­min­de­li­ge blomster til at vok­se op. Du kan ik­ke få de stør­re blomster til at gro på den­ne må­de, men hvis du finder én i na­tu­ren, kan du bru­ge ben­mel på den for at få den til at gi­ve en afart.

TIPS OG TRI­CKS

Jer­ngo­le­mer gi­ver op til to val­mu­er, når de dør – det­te er en af få må­der, du kan få fat i blomster på uden at pluk­ke dem.

Mæl­kebøt­te kan bru­ges til at le­de og til­træk­ke ka­ni­ner, men in­gen an­dre blomster kan på­vir­ke mobs. Kron­bla­de­ne på en solsik­ke vil al­tid ven­de sig mod so­len – selv hvis den be­fin­der sig un­der jor­den!

Fi­re ung­træ­er kan bli­ve til ét stort træ De fle­ste sko­ve be­står kun af én træ­ty­pe Mør­ke ege­træ­er kan kun vok­se frem fra fi­re ung­træ­er

Mæl­kebøt­te Val­mue Blå or­kidé Pryd­løg Hou­sto­nia Or­an­ge tuli­pan Pink tuli­pan Rød tuli­pan Hvid tuli­pan En al­min­de­lig eg ved si­den af mør­ke ege­træ­er Der fin­des 11 for­skel­li­ge blomster i Mi­necraft Nog­le blomster er stør­re end an­dre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.