Land­brug

Der fin­des for­skel­li­ge af­grø­der i Mi­necraft, som du kan plan­te for at få mad og an­dre res­sour­cer. Det er slet ik­ke svært – ba­re følg dis­se enk­le trin.

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

TRIN 1: PLØJ JOR­DEN

De fle­ste af­grø­der skal plan­tes i land­brugs­jord. Du kan for­vand­le al­min­de­li­ge jord- og græs­blok­ke til land­brugs­jord ved at plø­je dem med en hak­ke.

For at ved­li­ge­hol­de din land­brugs­jord, må du for­hin­dre, at den tør­rer ud. Sørg der­for for, at der al­tid er en vand­kil­de højst fi­re blok­ke væk.

Hvis du hop­per el­ler tram­per på land­brugs­jord, kan du øde­læg­ge af­grø­de­r­ne, så du må be­gyn­de for­fra. Det gæl­der og­så alle an­dre, der tram­per på din jord, så pas godt på di­ne mar­ker.

TRIN 2: PLANT AF­GRØ­DER

Nog­le af­grø­der som hve­de, græskar, rød­be­der og meloner vok­ser fra frø, som du kan ind­sam­le, når du hø­ster di­ne mar­ker el­ler ved at craf­te frø­e­ne fra af­grø­de­r­ne selv. An­dre af­grø­der som kar­to­f­ler og gu­le­rød­der kan plan­tes di­rek­te i land­brugs­jor­den.

Hve­de, rød­be­der, gu­le­rød­der og kar­to­f­ler kan du fin­de i nær­he­den af land­by­er. Ik­ke alle bon­de­går­de har alle slags af­grø­der – det er helt til­fæl­digt.

Hve­de­frø (nog­le gan­ge kal­des de ba­re frø) kan og­så sam­les ind, når du øde­læg­ger højt græs.

Når de først er plan­tet, vil alle af­grø­der vok­se fra små og sø­de til sto­re og mod­ne grønsa­ger.

TRIN 3: VOKS HUR­TI­GE­RE!

For at di­ne af­grø­der kan vok­se, skal der væ­re et lys­ni­veau på ni el­ler der­over. Om nat­ten må du der­for sør­ge for, at om­rå­det er godt op­lyst!

Du kan og­så craf­te ben og til ben­mel – det kan bru­ges til at få umod­ne plan­ter til lyn­hur­tigt at sprin­ge fle­re trin over i pro­ces­sen.

Du kan hø­ste di­ne af­grø­der når som helst, men hvis du vil ha­ve så me­get ud af din plan­te som mu­ligt, må du ven­te, til den er fuld­vok­sen. Så får du bå­de no­get at spi­se og no­get du kan plan­te på ny – præ­cis om i vir­ke­lig­he­den!

MELONER OG GRÆSKAR

Meloner duk­ker op i jung­len, mens græskar duk­ker op i græ­s­om­rå­der. Plan­ter du et af dis­se frø i land­brugs­jord, vil den vok­se an­der­le­des end an­dre af­grø­der: Først dan­ner frø­e­ne en stilk, og når stil­ken er fuld­vok­sen, vil den lang­somt men sik­kert la­ve en me­lon el­ler et græskar i en af de ot­te blok­ke rundt om den. Pluk­ker du frug­ten, vil stik­len straks la­ve en ny me­lon el­ler et nyt græskar.

Det er kun den blok, hvor stil­ken hol­der til, der be­hø­ver at væ­re land­brugs­jord, men vær op­mærk­som på, at den har plads nok til at vok­se. Hvis det ik­ke lyk­kes stil­ken at ska­be en me­lon el­ler et græskar, for­di der er no­get i vejen, må du ven­te en rum tid, før den for­sø­ger igen.

KA­KA­O­BÆL­GE

Ka­ka­o­bæl­ge hol­der til i jung­len – på jung­le­træ­er­nes stam­mer.

Ka­ka­obøn­ner er den ene­ste af­grø­de i spil­let, som ik­ke vok­ser i jor­den. I ste­det må du plan­te dem på si­den af træb­lok­ke, hvor de kan vok­se til fuld­mod­ne ka­ka­o­bæl­ge. En fuld­vok­sen vælg gi­ver ad­skil­li­ge ka­ka­obøn­ner, når du knu­ser den.

SUKKERRØR

Sukkerrør kan plan­tes di­rek­te i græs, jord, sand, po­d­sol­jord, grov jord el­ler rødt sand – så læn­ge de be­fin­der sig li­ge ved si­den af en vand­blok. Suk­ker­rø­re­ne vil vok­se, ind­til de er tre blok­ke hø­je.

For at pluk­ke sukkerrør er det smart at øde­læg­ge den mid­ter­ste blok. På den må­de får du mest ud af plan­ter­ne uden at fjer­ne ro­den – og så vil end­nu fle­re vok­se frem bag­ef­ter. Sukkerrør kan ik­ke spi­ses ale­ne, men kan la­ves om til bå­de suk­ker og pa­pir.

Pløj jor­den med en hak­ke Plant di­ne af­grø­der og se, hvor­dan de vok­ser Vand, ben­mel og lys får di­ne af­grø­der til at vok­se hur­ti­ge­re

Meloner og græskar vok­ser på en stilk – og kun én af gan­gen Sukkerrør skal plan­tes ved si­den af vand Ka­ka­obøn­ner kan plan­tes på si­den af jung­le­træ­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.