Fi­ske­ri

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Er du et sted med vand, kan du al­tid ka­ste en snø­re ud og se, om du kan fan­ge mad el­ler no­get an­det. Du kan al­tid fi­ske – uan­set om du er stran­det på en øde ø el­ler fan­get un­der jor­den.

LAV EN FI­SKE­STANG

Du kan hur­tigt og nemt la­ve en fi­ske­stang ved at kom­bi­ne­re tre pin­de og to sno­re.

SÅDAN FISKER DU

Du kan fi­ske i alle stil­le­stå­en­de vand­blok­ke, du stø­der på. For at fi­ske ka­ster du din snø­re i van­det, hvor­ef­ter du må hol­de øje med den rø­de og hvi­de dut. Hvis du ser et spor i van­det, og dut­ten bli­ver truk­ket ned, gæl­der det om at hi­ve snø­ren ind så hur­tigt som mu­ligt (du har cir­ka et halvt se­kund!. Så vil det, du har fan­get, fly­ve op af van­det og hen i mod dig.

Du får et til tre er­fa­rings­po­int for hver vel­lyk­ke­de fangst, sam­ti­dig med at fi­ske­stan­gen mi­ster et hold­bar­heds­po­int. Hvis du hi­ver snø­ren ind for tid­ligt el­ler for sent, vil du in­tet fan­ge.

FISK OG GENSTANDE

Når du fisker, kan du fan­ge tre for­skel­li­ge ting: fisk, skrot el­ler en skat. Hi­ver du 20 ting ind, vil 17 væ­re fisk, to vil væ­re skrot og én vil væ­re en skat. 10-11 af fi­ske­ne vil væ­re al­min­de­li­ge fisk, fi­re-fem vil væ­re laks og to-tre vil væ­re kug­le­fisk. Klov­ne­fisk er der­i­mod me­get sjæld­ne. I gen­nem­snit vil du fin­de én klov­ne­fisk for hver 50 al­min­de­li­ge fisk.

Skrot kan væ­re en skål, en fi­ske­stang, læ­der, læ­der­støv­ler, rå­d­dent kød, en pind, snor, en vand­fla­ske, et ben, 10 po­ser blæk el­ler en snuble­t­rå­dskrog.

Skat­ter­ne kan der­i­mod væ­re en for­tryl­let bue, en for­tryl­let bog, en for­tryl­let fi­ske­stand, et nav­neskilt, en sa­del el­ler et åkan­de­blad.

VENTETID

Fisker du un­der nor­ma­le for­hold vil det ta­ge et sted mel­lem fem og 45 se­kun­der at få bid. En Lu­re-for­tryl­lel­se kan re­du­ce­re ven­te­ti­den med fem se­kun­der for hvert ni­veau (op til 15 se­kun­der).

Di­ne om­gi­vel­ser spil­ler og­så ind på, hvor lang tid det ta­ger at fi­ske. Hvis du fisker i vand, som ik­ke er ud­sat for sol- el­ler må­ne­lys, ta­ger det cir­ka dob­belt så lang tid, mens ven­te­ti­den bli­ver re­du­ce­ret med cir­ka 20 pro­cent, hvis det reg­ner. Så kan du fan­ge fem fisk på sam­me tid, som du nor­malt vil­le ha­ve fan­get fi­re.

Hvis der er an­dre mobs in­den for en ra­di­us på 10 blok­ke, bli­ver fi­ske­ne skræmt, og det en­der med in­gen­ting.

TIPS OG TRI­CKS

The Luck of the Sea-for­tryl­lel­sen øger sand­syn­lig­he­den for, at du fan­ger en skat i ste­det for skrot el­ler fisk – men det er en lil­le­bit­te stig­ning!

Du kan fan­ge no­get med en al­min­de­lig fi­ske­stang 65 gan­ge, før den går i styk­ker – den mi­ster ét hold­bar­heds­po­int for hver fangst. Ka­ster du snø­ren på jor­den og får fat i en mob, vil fi­ske­stan­gen mi­ste fem po­int.

Hvis du end­nu ik­ke har få­et Cow Tip­per­ud­mær­kel­sen, kan du få den ved at ha­le et styk­ke læ­der ind.

Den mest sjæld­ne gen­stand, du kan få fat i, når du fisker, er en an­den fi­ske­stang. I gen­nem­snit vil du kun fan­ge sådan én for hvert 500.for­søg. Den mest al­min­de­li­ge fangst er en al­min­de­lig fisk – den duk­ker op 51 ud af 100 gan­ge.

Du kan fi­ske i alle mu­li­ge vand­blok­ke Det er en en­kel må­de at fin­de mad på Du kan og­så fan­ge skat­te

Fi­ske­ne bi­der hur­ti­ge­re på i regn­vejr Du kan og­så fi­ske un­der jor­den, men det er svæ­re­re Luck of the Sea-for­tryl­lel­sen gør det let­te­re at fan­ge skat­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.