Ta­em vil­de dyr

Ik­ke alle dyr i Mi­necraft kan tæm­mes li­ge så let som al­min­de­li­ge hus­dyr. Men det er mu­ligt at tæm­me og av­le fle­re af dem. Sådan gør du!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

HE­STE, ÆSLER OG MULDYR

He­ste og æsler duk­ker op på slet­ter og sa­van­ner. For at tæm­me dem må du al­ler­først ta­ge kon­trol over dy­ret. Det gør du ved at nær­me dig det med en tom hånd og der­ef­ter ri­de på dets ryg. He­sten vil ka­ste dig af, men hvis du gen­ta­ger den­ne pro­ces nok gan­ge, vil du om­si­der kun­ne gi­ve den en sa­del el­ler rust­ning på. Husk, at he­ste kan ik­ke bæ­re ki­ster, og æsler kan ik­ke ik­læ­des rust­ning.

Når de først er tam­me, kan du av­le he­ste og æsler ved at gi­ve dem en gyl­den gu­lerod el­ler et gyl­dent æb­le. Du kan og­så få de for­skel­li­ge dyr til at par­re sig og der­med ska­be et muldyr. Muldyr er hur­ti­ge og stær­ke som en he­st og kan bæ­re en ki­ste som et æsel.

He­ste, muldyr og æsler gi­ver alle op til to læ­der­blok­ke, når de dør – samt alle de genstande de har på sig.

PAPEGØJER

Papegøjer le­ver i jung­len og fin­des i fem for­skel­li­ge far­ver. Hvis du dræ­ber en, gi­ver den en til to fjer. Det er mu­ligt at tæm­me to papegøjer på én gang ved at fodre dem med chokoladek­iks. Så vil de fly­ve ef­ter dig og sæt­te sig på din skul­der, hvis du stand­ser.

Papegøjer kan ik­ke av­les, og vil ik­ke føl­ge ef­ter dig, hvis du ik­ke tæm­mer dem. Bå­de vil­de og tam­me papegøjer vil dog dan­se, hvis de hø­rer mu­sik fra en juke­boks. De kan og­så ef­ter­lig­ne ly­de fra mobs i nær­he­den!

LAMAER

Lamaer duk­ker op på sa­van­ne­p­la­teau­er og i ek­stre­me bjerg­om­rå­der og har fi­re for­skel­li­ge slags pels.

De kan tæm­mes på sam­me må­de som he­ste, og når de først er tam­me, kan de ud­sty­res med en ki­ste til at bæ­re ting el­ler et tæp­pe til py­nt. Du kan og­så godt ri­de på dem, men de er svæ­re at sty­re – og­så selv­om, du har tæm­met dem.

En la­ma kan bæ­re mel­lem tre og 15 genstande. De vil spyt­te på ul­ve el­ler an­dre, der an­gri­ber dem (og­så dig!), og det for­år­sa­ger ét ska­despo­int. Du kan av­le lamaer ved at fodre dem med hø­bal­ler.

OZELOTTER

Dis­se vild­kat­te duk­ker kun op i jung­len og er svæ­re at tæm­me. For at vin­de de­res til­lid, må du hol­de en rå fisk frem og ven­te til oze­lot­ten kom­mer nær­me­re. Lav ik­ke no­gen hur­ti­ge be­væ­gel­ser og kig al­drig væk!

Når den er in­den for tre blok­ke, kan du fodre den, men det er sta­dig ik­ke sik­kert, at den vil tæm­mes.

Lyk­ke­des det dig at tæm­me den, skif­ter den pels til en af tre unik­ke kat­tepel­se. De kan av­les ved at du gi­ver dem rå fisk, og vil (præ­cis som vil­de ozelotter) skræm­me cre­e­pe­re væk.

UL­VE

Ul­ve bor kun i sko­ve og ta­j­ga­er. De kan tæm­mes ved at du fodrer dem med ben. Når den er ble­vet tam, får ul­ven et hals­bånd, som du kan far­ve, som du øn­sker.

Du kan av­le ul­ve­ne ved at fodre dem med råt kød. Hvis en tam ulv får en hvalp, vil hval­pen og­så væ­re tro­fast mod dig.

He­ste kan sad­les Æsler og muldyr kan bæ­re ki­ster Papegøjer sæt­ter sig på din skul­der

Du kan la­ve et la­ma­tog ved at læn­ke fle­re sam­men Ozelotter kan tæm­mes til hu­skat­te ... ...og skif­ter der­med pels! Giv ben til ul­ve for at tæm­me dem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.