Gu­i­de til tøj og rust­nin­ger

Tøj og rust­nin­ger kan bru­ges bå­de som py­nt og be­skyt­tel­se. Men hvor­dan ud­nyt­ter du bedst de for­skel­li­ge mu­lig­he­der? Læs her!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

LAV DIT EGET TØJ

Du kan la­ve tøj ved at bru­ge læ­der i de al­min­de­li­ge rust­nings­op­skrif­ter. Når de er craf­tet, hed­der de dog no­get an­det: Hat i ste­det for hjelm, tu­ni­ka i ste­det for bryst­pla­de og buk­ser i ste­det for tights.

I prak­sis er tøj det sam­me som rust­ning, men de har lav slidstyr­ke og be­skyt­ter ik­ke li­ge så godt mod ska­der. Tøj er fak­tisk kun halvt så be­skyt­ten­de som en jer­n­rust­ning og hol­der ik­ke li­ge så læn­ge. Der­u­d­over er det ik­ke sær­lig let at få fat i: Du må dræbe man­ge he­ste og kø­er for at kun­ne craf­te et kom­plet sæt tøj.

Til gen­gæld er det let at for­hek­se tø­jet, og du får som re­gel en rig­tig god og kraf­tig for­tryl­lel­se. Gul­d­rust­nin­ger er de let­te­ste at for­hek­se, mens læ­der­tøj kom­mer på en an­den­plads.

FIND TØJ

Ud over at la­ve dit tøj, kan du og­så væ­re hel­dig at fin­de det. Beska­di­ge­de læ­der­støv­ler kan fi­skes op af sø­er, hvor­ef­ter du kan re­pa­re­re dem – en­ten ved at bru­ge læ­der på en am­bolt el­ler ved at craf­te dem sam­men med et an­det par øde­lag­te støv­ler.

Læ­der­ma­ge­re i lands­by­er vil sæl­ge dig læ­der­buk­ser for to til fi­re sma­rag­der og for­tryl­le­de læ­dertu­ni­ka­er for syv til tolv sma­rag­der.

Nog­le mobs – som ske­let­ter og zom­bi­er – bli­ver født med læ­der­hat­te, -tu­ni­ka­er, -buk­ser og -støv­ler, og der er en chan­ce på 12 pro­cent for at de gi­ver dis­se genstande fra sig, når de dør. De er som re­gel slid­te, men kan for­hek­ses. Det er mest al­min­de­ligt, at mobs bli­ver født med guldtøj og læ­der er det næst­mest al­min­de­li­ge.

FAR­VE­STOF­FER

Læ­der­tøj er mest nyt­tigt til py­nt, da du kan far­ve det i li­ge den far­ve, du øn­sker. På de må­de kan du skif­te ud­se­en­de uden at ty til skins!

De fle­ste blomster kan for­vand­les til far­ve­stof, som der­ef­ter kan bru­ges til at æn­dre ud­se­en­det på dit tøj (og an­dre ting som uld, glas og ler).

Nog­le genstande, som rø­de svampe og kak­tus­ser, kan smel­tes om til far­ve­stof­fer, mens an­dre genstande som po­ser med blæk, ben­mel og ka­ka­obøn­ner kan far­ve tø­jet uden at skul­le craf­tes først.

Hvis du craf­ter et styk­ke tøj sam­men med et far­ve­stof, vil tø­jet skif­te far­ve øje­blik­ke­ligt. I mod­sæt­ning til an­dre genstande kan tøj far­ves om igen og igen, så du og­så kan kom­bi­ne­re for­skel­li­ge far­ver. Det be­ty­der, at du kan far­ve din læ­der­rust­ning i 12.326.391 far­ver!

Har du lyst til at fjer­ne far­ven fra dit tøj igen? Så skal du ba­re va­ske det i en ke­del fyldt med vand. På den må­de ven­der det til­ba­ge til sit ori­gi­na­le ud­se­en­de. I Po­ck­et Edi­tion kan du og­så læg­ge far­ve­stof i van­det for at bru­ge ked­len til at far­ve tø­jet di­rek­te.

Nog­le far­ve­stof­fer kan blan­des, mens fi­re skal blan­des. Det gæl­der cy­an (kak­tus­grøn + la­sur­sten), lilla (ro­sen­rød + la­sur­sten), grå (po­se med blæk + ben­mel) og li­me (kak­tus + ben­mel).

RUST­NIN­GER

Hvis du la­ver tøj af di­a­man­ter, guld el­ler jern bli­ver det i ste­det kaldt en rust­ning. I mod­sæt­ning til tøj kan du ik­ke skif­te far­ve på rust­nin­ger. Til gen­gæld be­skyt­ter de dig me­get bed­re.

Der fin­des i alt fi­re rust­nings­de­le: hjel­me, bryst­pla­der, tights og støv­ler.

Alle kan la­ves af jern, guld, di­a­mant el­ler ring­brynje – men du kan kun selv craf­te de første tre slags.

JER­N­RUST­NING

Jer­n­rust­nin­gen er me­get al­min­de­lig – bå­de i byt­te­hand­ler og skat­teki­ster, og er for­holds­vis let at craf­te. En kom­plet jer­n­rust­ning gi­ver dig 15 be­skyt­tel­ses­po­int, som gør den me­get stærk og me­get hold­bar. Sam­ti­dig er det og­så den rust­nings­ty­pe, der er svæ­rest at for­hek­se.

GULDRUSTNI­NG

Rust­nin­gen af guld er lidt sva­ge­re end jer­n­rust­nin­gen og gi­ver kun 11 be­skyt­tel­ses­po­int. Dog er gul­d­rust­nin­gen let­test at for­hek­se og den rust­nings­ty­pe, der of­test duk­ker op sam­men med mobs.

RINGBRYNJE­RUSTNING

Selv om de er sva­ge­re end al­min­de­li­ge jer­n­rust­nin­ger, bli­ver ring­brynjerust­nin­ger an­set som spe­ci­el­le, for­di de er så sjæld­ne. Du kan ik­ke la­ve dem selv, så du må en­ten kø­be dem af en smed el­ler stjæ­le dem fra en mob. En fuld rust­ning gi­ver 12 be­skyt­tel­ses­po­int.

Selv om du ik­ke kan la­ve rust­nin­gen selv, kan du fak­tisk godt re­pa­re­re den ved hjælp af jer­n­bar­rer og en am­bolt.

DIAMANTRUS­TNING

Di­a­mant er det stær­ke­ste og mest slidstær­ke ma­te­ri­a­le, du kan la­ve en rust­ning af. Alle de­le af rust­nin­gen er cir­ka dob­belt så hold­ba­re som jern – og lidt me­re be­skyt­ten­de og­så. Men det er svært at byg­ge en fuld rust­ning. Du har brug for he­le 24 di­a­man­ter.

HESTERUSTN­ING

Det er og­så mu­ligt for he­ste og muldyr at bæ­re rust­ning, men det er næ­sten umu­ligt at craf­te en hesterustn­ing på egen hånd. I Po­ck­et Edi­tion kan du for ek­sem­pel kun la­ve en hesterustn­ing af læ­der – ik­ke af de an­dre ty­per.

Hesterust­nin­ger­ne ad­skil­ler sig og­så ved, at guld­ver­sio­nen er stær­ke­re end jern­ver­sio­nen. Læ­der-, jern-, guld- og diamantrus­tning gi­ver he­ste hen­holds­vis tre, fem, syv og 11 be­skyt­tel­ses­po­int.

TIPS OG TRI­CKS

For­tryl­lel­ses­gra­den går som føl­ger: Jern (9), di­a­mant (10), ring­brynje (12), læ­der (15) og guld (25).

En fuld diamantrus­tning vil be­skyt­te dig mod 80 pro­cent af den ska­de, du el­lers vil­le ha­ve få­et. Til sam­men­lig­ning be­skyt­ter jern dig fra 60 pro­cent, mens læ­der/tøj kun be­skyt­ter 28 pro­cent.

I nog­le ud­ga­ver af spil­let kan du få Iron Man-ud­mær­kel­sen ved at væ­re iført en hel jer­n­rust­ning på én gang.

Zom­bi­er og ske­let­ter kan og­så duk­ke op med rust­nin­ger på. Hver an­den gang vil den væ­re af guld – el­lers vil det væ­re læ­der, ring­brynje, jern og di­a­mant. Sidst­nævn­te duk­ker dog kun op i fi­re ud af 100 til­fæl­de.

Zom­bie­gri­se­mænd og wit­her-ske­let­ter kan op­sam­le rust­nin­ger, du har ka­stet væk, og ifø­re sig dem.

Du kan fan­ge støv­ler, når du fisker Du kan kø­be tøj af læ­der­ma­ge­re i lands­by­er

Når du har rust­ning på, duk­ker der en rust­nings­må­ler op rust­nings­må­ler opp Du kan far­ve læ­der i man­ge for­skel­li­ge far­ver En ke­del kan va­ske far­ve ud af dit tøj

Jer­n­rust­nin­ger er kraf­ti­ge og sam­ti­dig let­te at la­ve Guld ser pænt ud, men tå­ler ik­ke sær­lig me­get Ring­brynjerust­nin­gen er sjæl­den og utæt De fle­ste blomster i spil­let kan for­vand­les til far­ve­stof

Di­a­man­trust­nin­gen er den stær­ke­ste Gul­d­rust­nin­ger til he­ste er kraf­ti­ge­re end jer­n­rust­nin­ger til he­ste Gul­d­rust­nin­ger er let­te at for­hek­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.