Tips og tri­cks til at over­le­ve

Det svæ­re­ste i Mi­necraft er som re­gel at hol­de sig i li­ve. Hel­dig­vis er der me­get, du kan gø­re, for at over­le­ve – dis­se tips vil red­de dig mindst én gang!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Hø­bal­ler er den ene­ste blok, som kan spi­ses af mobs. De hel­bre­der en mob med op til 10 hjer­ter, hvis du gi­ver dem til en he­st, et æsel el­ler muldyr, og er der­for den mest ef­fek­ti­ve må­de at gen­vin­de de­res hel­bred på.

Hvis din sult­må­ler er fuld, kan du som re­gel ik­ke spi­se me­re. Der fin­des dog tre und­ta­gel­ser.

Du kan nem­lig spi­se chorus-frugt, gul­dæb­ler og mælk på fuld ma­ve – og de kan alle tre på­vir­ke dig po­si­tivt uden at fyl­de på din sult­må­ler.

Når du la­ver en kage, be­hø­ver du ik­ke at be­kym­re dig om at lø­be tør for mæl­kes­pan­de – du får dem til­ba­ge bag­ef­ter.

He­ste har syv for­skel­li­ge grund­far­ver og kan ha­ve fem for­skel­li­ge ken­de­tegn - så i alt fin­des der 35 for­skel­li­ge slags he­ste.

Bøf­fer og ko­te­let­ter er de me­ste ef­fek­ti­ve må­der at gen­vin­de hel­bredspo­int på – til dels for­di de ik­ke fyl­der ret me­get i din ryg­sæk. Ka­nin­st­u­v­ning og ka­ger gi­ver fle­re hel­bredspo­int, men du kan kun bæ­re én af hver.

Vand, der be­fin­der sig la­ve­re end land­brugs­jord, vil ik­ke hol­de di­ne af­grø­der fug­ti­ge. Van­det skal væ­re i sam­me høj­de el­ler li­ge over af­grø­de­r­ne.

Di­ne af­grø­der vok­ser ik­ke, når du sover – el­ler hvis du be­væ­ger dig for langt væk fra, hvor du har plan­tet dem.

Du kan craf­te et gul­dæb­le el­ler en gyl­den gu­lerod ved at om­rin­ge et æb­le med guld­bar­rer el­ler en gu­lerod med guld­klum­per.

Som i vir­ke­lig­he­den kan muldyr ik­ke par­re sig med he­ste.

De fle­ste ty­per frø, in­klu­siv ka­ka­obøn­ner, kan du fin­de i skat­teki­ster.

Hver gang du plan­ter 50 kar­to­f­ler, vil én af dem væ­re gif­tig. Den vil væ­re grøn­lig og kan hver­ken plan­tes el­ler ba­ges. Hvis du spi­ser en gif­tig kar­tof­fel, er der 60 pro­cent ri­si­ko for, at du bli­ver ud­sat for Poi­son-ef­fek­ten, så du mi­ster tre hel­bredspo­int.

Du kan hur­tigt hø­ste en mas­se af­grø­der ved at over­svøm­me di­ne mar­ker. Van­det hi­ver af­grø­de­r­ne op, og du spa­rer en mas­se ar­bej­de.

Øn­sker du, at di­ne af­grø­der skal vok­se end­nu hur­ti­ge­re? Så skal du plan­te dem lidt fra hin­an­den – ger­ne i hver an­den ræk­ke. Af­grø­der af sam­me ty­pe vok­ser nem­lig lang­som­me­re, hvis de står ved si­den af hin­an­den.

Du kan ud­gra­ve græskar og meloner med alle slags værk­tøj – selv di­ne hæn­der. En hak­ke er dog det hur­tig­ste.

Sukkerrør kan nog­le gan­ge bli­ve he­le fi­re blok­ke hø­je – i ste­det for de sæd­van­li­ge tre.

Zom­bi­er kan og­så gi­ve kar­to­f­ler og gu­le­rød­der fra sig, når de bli­ver dræbt.

En ring­brynje ser gen­nem­sig­tig ud, når du har den på – og ring­brynje­hjel­me ser helt an­der­le­des ud end an­dre hjel­me.

Heste­rid­ning er den hur­tig­ste må­de at be­væ­ge sig på land, så tag en­de­lig en fir­be­net ven med dig, hvis du skal langt væk.

He­ste kan spi­se hø­bal­ler Du får di­ne span­de til­ba­ge Sukkerrør kan vok­se sig fi­re blok­ke hø­je

Plant af­grø­der i ræk­ker for at få dem til at vok­se hur­ti­ge­re He­ste­ne i spil­let kan se ud på 35 for­skel­li­ge må­der Di­ne af­grø­der vok­ser ik­ke, mens du sover

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.