Her finder du de bedst mi­ne­ra­ler

Der fin­des tons­vis af res­sour­cer i Mi­necraft, og mens det er let at fin­de kul og jern, er de an­dre ty­per lidt sva­e­re­re at lo­ka­li­se­re. Lad os le­de dig i den rig­ti­ge ret­ning!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

GULD

Guld er me­get sja­eld­ne­re end de fle­ste an­dre res­sour­cer. Du kan kun ud­gra­ve det med en jern- el­ler di­a­mant­hak­ke, og må (li­ge­som med jern) smel­te det om til bar­rer, før du kan bru­ge det.

Guld er blø­de­re end jern, så det har dår­li­ge­re slidstyr­ke, når det bru­ges til va­er­k­tøj og rust­nin­ger. Til gen­ga­eld er guld me­get let­te­re at for­hek­se end an­dre mi­ne­ra­ler. Det duk­ker op i årer på fi­re-ot­te blok­ke og kan kun op­da­ges i de 32 ne­der­ste lag i ho­ved­ver­de­nen (und­ta­gen i mesa-om­rå­der, hvor gul­det lig­ger li­ge un­der over­fla­den).

DI­A­MAN­TER

Di­a­man­ter er en yderst va­er­di­fuld res­sour­ce, som kan bru­ges til at la­ve slidsta­er­kt va­er­k­tøj, sta­er­ke vå­ben og ut­ro­lig sta­er­ke rust­nin­ger. Du kan kun fin­de di­a­man­ter i de 15 ne­der­ste lag i ho­ved­ver­de­nen og de er som re­gel nem­me at spot­te i sto­re grot­ter og i na­er­he­den af la­va­sø­er. Du har brug for en jern- el­ler di­a­mant­hak­ke for at gra­ve ef­ter di­a­man­ter, og du får kun én di­a­mant per blok.

SMA­RAG­DER

Sma­rag­der er det mest sja­eld­ne mi­ne­ral i spil­let og ek­si­ste­rer kun i ek­stre­me bjerg­om­rå­der. Det er va­luta­en, der ga­el­der for alle byt­te­hand­ler i Mi­necraft, og du finder dem i sam­me dyb­de som guld. Grun­den til at sma­rag­der er så sja­eld­ne er, at de kun duk­ker op én og én.

LA­SUR­STEN

La­sur­sten kan bru­ges som blåt far­ve­stof, men er og­så en vig­tig in­gre­di­ens i for­tryl­lel­ser. Mi­ne­ra­let hol­der til un­der jor­den og er mest al­min­de­ligt mel­lem lag 13 og 16. Du kan ud­gra­ve la­sur­sten med en sten-, jern- el­ler di­a­mant­hak­ke.

RØD­STEN

Rød­sten bru­ges til at la­ve rød­stens­led­nin­ger og er Mi­necrafts svar på elek­tri­ske kredsløb. Mi­ne­ra­let fin­des et sted blandt de 16 ne­der­ste lag i ho­ved­ver­de­nen og duk­ker op i årer på fi­re-ot­te blok­ke. Ud­grav dis­se blok­ke med en jern- el­ler di­a­mant­hak­ke og se, hvor­dan de gi­ver et svagt lys, hver gang du ram­mer. Rød­stens­støv er og­så en vig­tig in­gre­di­ens i man­ge tek­ni­ske hja­el­pe­mid­ler som ure og kompas.

NETHER-KVARTS

Dis­se fin­des kun i Nether, men er re­la­tivt let­te at fin­de. Nether-kvarts duk­ker op i årer på 4-10 blok­ke, og er som re­gel i na­er­he­den af Nether-sten. Det er den ene­ste mi­ne­ral­ty­pe, som fin­des i Nether, og kan ud­gra­ves med en tra­e­hak­ke el­ler bed­re. Nether-kvarts bru­ges mest i rød­stens­me­ka­nis­mer, men kan og­så bru­ge til at la­ve gra­nit-, di­o­rit- og kvarts­blok­ke.

TIPS OG TRI­CKS

Alle res­sour­cer, du graver ud af en mi­ne­ral­blok, kan du craf­te til­ba­ge til den sam­me blok ved at pla­ce­re ni styk­ker af den på en ar­bejds­ba­enk. Det kan gø­re det let­te­re at gem­me mi­ne­ra­ler­ne, og kan og­så la­de dig bru­ge dem til py­nt, hvis du har lyst.

Du kan og­så sam­le he­le mi­ne­ral­blok­ke på én gang, hvis ba­re du bru­ger en hak­ke med en Silk Touch-for­tryl­lel­se.

Den hur­tig­ste må­de at fin­de mi­ne­ra­ler på er ved at ud­for­ske Sma­rag­der er me­get sja­eld­ne Mi­ne­ra­ler duk­ker of­te op ved si­den af hin­an­den

Mesa-om­rå­der har guld i over­fla­den! Snup he­le mi­ne­ral­blok­ken ved at bru­ge en hak­ke med Silk Touch Nether-kvarts er den ene­ste mi­ne­ral­ty­pe, som fin­des i Nether

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.