Lands­by­bo­er­nes hemmelighe­der

Lands­by­bo­er­ne er først og frem­mest til at hand­le med, men de har fak­tisk me­re at bi­dra­ge med, end du må­ske tror! Her er nog­le in­ter­es­san­te fak­ta.

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

LANDS­BY­BO­ER­NE DUK­KER OP

I mod­sa­et­ning til de fle­ste an­dre mobs vil land­by­bo­er­ne ik­ke for­svin­de over tid (selv om de kan dra­e­bes). Du kan fak­tisk på en ny ind­byg­ger til at duk­ke op, hvis du byg­ger et hus i na­er­he­den af lands­by­ens cen­trum. Hu­set skal ba­re ha­ve en dør og et fri­om­rå­de i bag­går­den. Hvis der er fle­re brug­ba­re hu­se, end der er landsbyboe­re, vil to ek­si­ste­ren­de landsbyboe­re la­ve en ny. Det sam­me sker, hvis en lands­by­bo dør og ef­ter­la­der sig et hus.

ZOMBIE-OPFØRSEL

Fem pro­cent af alle zom­bi­er er zom­bi­elands­by­bo­e­re og i nog­le sva­er­heds­gra­der af spil­let kan en lands­by­bo in­fi­ce­res af en zombie. På Ea­sy, Nor­mal og Hard er chan­cen hen­holds­vis 0,50 og 100 pro­cent. Zom­bi­eland­by­bo­er­ne fast­hol­der de­res job og kan sta­dig iden­ti­fi­ce­res ud fra far­ven på de­res tøj.

HEL­BRED ZOMBIERNE

Det er mu­ligt at hel­bre­de zom­bie­in­fi­ce­re­de landsbyboe­re, og du finder alt, hvad du har brug for, i en ig­lo­ka­el­der – her kan du og­så fin­de en zom­bie­pra­est og en al­min­de­lig lands­by­bo. Først skal du ka­ste en Po­tion of We­ak­ness på zom­bi­en og der­ef­ter fodre den med et gul­da­e­b­le. 2-5 mi­nut­ter se­ne­re vil den for­vand­le sig til­ba­ge til en al­min­de­lig lands­by­bo. Hur­ra!

LAND­BRUG

Landsbyboe­re har ot­te hem­me­li­ge in­ven­tar­lom­mer, som du ik­ke har ad­gang til. Du kan dog fyl­de lom­mer­ne op ved at pla­ce­re genstande for­an lands­by­bo­en. De ta­ger kun imod brød, gu­le­rød­der, kar­to­f­ler, hve­de og frø, men kan til gen­ga­eld hol­de ut­ro­lig man­ge af dis­se genstande.

En­hver lands­by­bo med brun kappe vil pas­se på de af­grø­der, der er plan­tet in­de i lands­by­en. Lø­ber de tør for mad, hø­ster de af­grø­de­r­ne og plan­ter nye, og hvis de har for me­get mad, de­ler de de­res res­sour­cer med de an­dre landsbyboe­re. Des­u­den par­rer de sig kun, hvis de har mad nok.

HEKSEFORVA­NDLINGER

På sam­me må­de som et lyn­nedslag kan for­vand­le cre­e­pe­re og gri­se til an­dre ver­sio­ner af sig selv, kan et lyn­nedslag in­den for tre-fi­re blok­ke for­vand­le en lands­by­bo til en heks. Der er in­gen må­de at for­vand­le hek­sen til­ba­ge på, så dra­eb hen­de, før det er for sent!

TIPS OG TRI­CKS

Landsbyboe­re lø­ber i sik­ker­hed i de­res hu­se om nat­ten – de vil ik­ke ri­si­ke­re at mø­de fjendt­li­ge mobs.

Landsbyboe­re kan se usyn­li­ge spil­le­re, så tro ik­ke, at du kan sni­ge dig for­bi dem ved hja­elp af en tryl­ledrik.

I mod­sa­et­ning til de fle­ste an­dre mobs er lands­by­bo­er­ne klo­ge nok til at åb­ne og luk­ke dø­re. Vil du hol­de dem va­ek, må du bru­ge en stå­l­dør.

Det ene­ste sted, du kan fin­de en al­min­de­lig lands­by­bo uden for en landsby, er i en ig­lo­ka­el­der – her kan en pra­est va­e­re ta­get til fan­ge.

Landsbyboe­re kan kom­me til­ba­ge, hvis de dør Du kan hel­bre­de zom­bie­in­fi­ce­re­de landsbyboe­re Hold zom­bi­er va­ek fra landsbyboe­re for at und­gå, at de bli­ver in­fi­ce­ret

Landsbyboe­re hø­ster af­grø­der af sig selv Landsbyboe­re lø­ber ind i de­res hu­se om nat­ten De kan og­så par­re sig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.