I dyb­den med bannere

Bannere er de­ko­ra­ti­ve flag, du kan ha­en­ge rundt om­kring i din ver­den for at mar­ke­re dit ter­ri­to­ri­um – el­ler ba­re for at gi­ve et cool look! Sådan kom­mer du i gang.

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

LAV ET BANNER

For at la­ve et banner skal du pla­ce­re seks uld­blok­ke (i hvil­ken som helst far­ve – dog den sam­me) på top­pen af en pind. Det gi­ver dig et blankt banner i den far­ve, du brug­te, som be­ty­der, at du kan la­ve 16 grund­ban­ne­re i alt.

BANNERDETA­LJER

Al­min­de­li­ge bannere kan ha­ve op til seks lag oven på hin­an­den. Du la­ver fle­re lag ved at slå ban­ne­ret sam­men med et far­ve­stof og/el­ler en gen­stand. Det øver­ste lag på et banner kan fjer­nes ved at va­ske det i en ke­del.

Du kan øde­la­eg­ge et banner med alle slags va­er­k­tøj, men en øk­se er hur­tigst. Ban­ne­ret vil og­så fal­de ned, hvis den blok, det står på, bli­ver øde­lagt.

Du kan ko­pi­e­re et banner ved at pla­ce­re to bannere med sam­me grund­far­ve på en ar­bejds­ba­enk. De vil nu få sam­me møn­ster.

HER FIN­DES BANNERE

Bannere duk­ker na­tur­ligt to for­skel­li­ge ste­der i Mi­necraft: I sko­v­her­re­går­de og i End-by­er. I sko­v­her­re­går­de kan du fin­de to slags bannere: Et ens­far­vet, gråt banner, der duk­ker op i sam­me rum som in­de­hol­der et un­der­ligt bro­stensal­ter. Der­u­d­over er der tre ly­se­grå bannere i sove­va­e­rel­set.

I End-by­er ha­en­ger sor­te og ma­gen­ta­far­ve­de bannere på yder­si­den af tår­ne.

VAELG FOR­MER

Far­ve­stof (el­ler genstande, der vir­ker som far­ve­stof, som ka­ka­obøn­ner) kan bru­ges til at gi­ve ban­ne­ret en far­vet form. Du pla­ce­rer ba­re far­ve­stof­fer­ne på din ar­bejds­ba­enk i et be­stemt møn­ster. Du kan for ek­sem­pel la­ve en stri­be ved at la­eg­ge tre far­ve­stof­fer ved si­den af hin­an­den el­ler la­ve et kryds ved craf­te fem far­ve­stof­fer i en X- el­ler +-form.

Du kan og­så far­vela­eg­ge et halvt banner (van­dret, lodret el­ler di­a­go­nalt), du kan la­ve unik­ke for­mer (fir­kan­ter og tre­kan­ter) og du kan la­ve en ram­me. Ved at pla­ce­re fi­re far­ve­stof­fer i et al­min­de­ligt el­ler om­vendt Y, kan du til­fø­je nog­le cool ef­fek­ter.

TILFØJ MØNSTRE

Du kan og­så til­fø­je genstande for at la­ve for­skel­li­ge mønstre på dit banner:

1 x slyng­plan­te gi­ver en vink­let ram­me

1 x mur­sten gi­ver he­le ban­ne­ret et mur­stenslo­ok

1 x creeper-ho­ved gi­ver et cre­e­pe­ran­sigt

1 x wit­her-ske­let­kra­ni­um gi­ver et død­nin­ge­ho­ved

1 x pra­este­kra­ve gi­ver en blomst

1 x for­tryl­let gul­da­e­b­le gi­ver et Mo­jang-logo

Bru­ger du et far­ve­stof sam­men med dis­se genstande, vil du aen­dre far­ven på møn­ste­ret.

AN­DRE BRUGSOMRÅD­ER

Du kan bru­ge et banner til at gi­ve et skjold et møn­ster. Du må sim­pelt­hen la­ve møn­ste­ret på et banner for der­ef­ter at craf­te det med et skjold.

Va­er op­ma­er­k­som på, at et skjold er min­dre end bannere, så møn­ste­ret kan se lidt an­der­le­des ud. Når først det er på­ført et skjold, kan ban­ne­ret ik­ke fjer­nes.

Som man­ge an­dre tra­e­gen­stan­de kan bannere og­så bru­ges som bra­end­stof til ov­ne.

Banner Bannere kan bru­ges til at mar­ke­re ejer­skab El­ler som py­nt Du kan ko­pi­e­re et banner fle­re gan­ge

Det­te banner har to lag: en ram­me og et X-møn­ster Dis­se bannere duk­ker op i End-by­er Kom­bi­ner to far­ver for at ska­be en cool effekt!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.