Mob-tri­cks

Alle mobs i Mi­necraft har en hem­me­lig egen­skab, som du må­ske ik­ke ken­der. Vi har sam­let hem­me­lig­he­der­ne i en lil­le oversigt.

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Bla­zer er den ene­ste mob i spil­let, der kan kom­me til ska­de af sne­bol­de.

Grot­te­ed­der­kop­per er de ene­ste mobs, som kan for­gif­te dig.

Cre­e­pe­re bli­ver til la­de­de cre­e­pe­re, når de bli­ver ramt af ly­net – så bli­ver de­res eks­plo­sion og­så stør­re.

En­der­men er den ene­ste mob, som kan flyt­te blok­ke. Des­u­den er det den ene­ste mob, der duk­ker op i alle di­men­sio­ner: ho­ved­ver­de­nen, Nether og End.

En­der­mi­tes duk­ker af og til på, når du te­lepor­te­rer med en en­der-per­le (cir­ka hver 20. gang).

Ghast har den la­eng­ste ra­ek­ke­vid­de af alle mobs – de kan ram­me dig over 100 blok­ke va­ek.

Guardian-fjen­der­nes la­ser­strå­ler kan ik­ke und­gås – den ene­ste må­de ik­ke at bli­ve skudt på er ved at gå i da­ek­ning bag en blok!

Elder guardian-fjen­der vil på­vir­ke dig med Mi­ning Fa­ti­gue – den gør det na­er­mest umu­ligt for dig at knu­se blok­ke, mens de er i na­er­he­den. Evoker vil ka­ste for­ban­del­ser på blå får, så de får rødt uld i ste­det.

Illusioner vil ik­ke ka­ste Blind­ness-for­ban­del­sen på den sam­me fi­gur to gan­ge i tra­ek.

Mag­maku­ber kan duk­ke op hvor som helst i Nether, men er mest al­min­de­li­ge i Nether-fa­est­nin­ger.

Shul­ke­re har 20 for­svar­spo­int, når de er luk­ket, og vil te­lepor­te­re sig op til 17 blok­ke va­ek, hvis de bli­ver an­gre­bet.

Sølvfisk gem­mer sig i blok­ke, der hed­der monste­ra­eg – de lig­ner mur­sten el­ler sten, og hvis sølv­fi­sken bli­ver ska­det, kan den ven­de til­ba­ge til sit aeg for at gen­vin­de sit hel­bred. Ske­let­ter kan sam­le de vå­ben og rust­nin­ger op, du la­eg­ger fra dig. Hvis de har hjelm på, vil de ik­ke bra­en­de op i sol­lys, som de el­lers gør. Stray-fjen­der duk­ker op i ste­det for ske­let­ter på is­slet­ter – og sky­der Slow­ness-pi­le i ste­det for al­min­de­li­ge pi­le.

Sli­me duk­ker ik­ke op i na­er­he­den af dig – for at fin­de én må du va­e­re for­be­redt på at rej­se et styk­ke. Ed­der­kop­per kan kla­tre på va­eg­ge, men stop­per, hvis de stø­der på is el­ler et over­ha­eng.

Ed­der­kop­rid­de­re kan bli­ve tvun­get fra hin­an­den, hvis du skub­ber dem ud i vand.

Vindicator føl­ger ik­ke ef­ter dig, hvis du går gen­nem en jern­dør.

Hek­se er be­skyt­tet mod 85 pro­cent af al magi (alt­så ska­de fra for­tryl­lel­ser og tryl­ledrik­ke).

Wit­her-ske­let­tet er den ene­ste mob, som kan gi­ve sit ho­ved fra sig, når du dra­e­ber det.

Zom­bi­er vil klyn­ge sig sam­men om­kring dø­re og kan end­da ned­bry­de tra­e­dø­re i Nor­mal og Hard. Ba­by-zom­bi­er er hur­ti­ge­re end al­min­de­li­ge zom­bi­er og bra­en­der ik­ke i sol­lys.

Zombie-landsbyboe­re kan hel­bre­des med en splash-po­tion of We­ak­ness og et gul­da­e­b­le. Husk-fjen­der op­fø­rer sig som zom­bi­er, men bra­en­der ik­ke i sol­lys. De på­vir­ker dig og­så med Hun­ger-sta­tus­sen, når de an­gri­ber. Zom­bie­gri­se­ma­end vil byt­te si­ne guldsva­erd med et bed­re vå­ben, hvis de finder et på jor­den.

Selv den mind­ste grot­te­ed­der­kop kan for­gif­te dig En la­det creeper En shulker er godt be­skyt­tet in­den i sin skal

Én sølvfisk er ik­ke no­get pro­blem. Fle­re ad gan­gen der­i­mod ... Et Wit­her-skelet kan gi­ve sit ho­ved fra sig Husk-fjen­der bra­en­der ik­ke i sol­lys

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.