Lands­by­er

Find ud af alt, hvad du har brug for at vi­de om Mi­necrafts man­ge, nyt­ti­ge lands­by­er!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Lands­by­er er en sam­ling af fle­re byg­nin­ger, som fin­des på slet­ter, sa­van­ner og i ør­ke­ner. De er som re­gel kon­stru­e­ret af lo­ka­le ma­te­ri­a­ler som trae og sand­sten.

Lands­by­er be­står af man­ge for­skel­li­ge byg­nin­ger: Brøn­de er i mid­ten af lands­by­en. Du vil fin­de én i hver ene­ste landsby.

Hyt­ter har run­de tag og jord­gul­ve. Der bor nor­malt én lands­by­bo i en hyt­te, men de kan og­så stå tom­me.

Små hu­se har et fladt tag (af og til med bal­kon) og stengul­ve. Det kan ta­en­kes, at en ind­byg­ger hol­der til her, men si­den de ik­ke har en or­dent­lig dør, an­ses de ik­ke som or­dent­li­ge hjem.

Sto­re hu­se har tre­kan­te­de tag og be­står af ét stort L-for­met rum. Her bor al­tid to ind­byg­ge­re. Slag­ter­bu­tik­ker har en disk la­vet af bja­el­ker og en ind­heg­net ha­ve på bag­si­den af byg­nin­gen. Bu­tik­ken vil al­tid duk­ke op sam­men med en slag­ter.

Bi­bli­o­te­ker er lan­ge, smal­le byg­nin­ger med sto­re vin­du­er. De in­de­hol­der bor­de, bog­re­o­ler og en ar­bejds­ba­enk. Byg­nin­gen vil al­tid va­e­re op­ta­get af en bi­bli­o­te­kar og én an­den ind­byg­ger.

Smed­jer har bja­el­ket­ag og en stor åben ve­ran­da på for­si­den. Her står et lil­le bas­sin fyldt med la­va samt to ov­ne. Du vil og­så fin­de en ki­ste med ra­ek­ke al­min­de­li­ge genstande in­de­ni. En smed duk­ker al­tid op sam­men med byg­nin­gen, men han bor her ik­ke.

Kir­ker er sto­re, hø­je struk­tu­rer i tre eta­ger. På første eta­ge finder du et al­ter la­vet af trap­pe­trin og på de an­dre eta­ger finder du en uden­dørs­bal­kon. Der hø­rer én pra­est til en kir­ke.

TIPS OG TRI­CKS

En landsby skal ha­ve mindst én brønd, ét hus og én lands­by­bo, men kan og­så va­e­re me­get stør­re.

I Po­ck­et Edi­tion kan du of­te fin­de en fa­est­ning ved at gra­ve di­rek­te ned un­der en lands­bys brønd. Hvis den ik­ke er duk­ket op, ef­ter du har gra­vet 20 blok­ke ned, vil du højst sand­syn­ligt ik­ke kun­ne fin­de én i lands­by­en.

Du kan byg­ge et nyt hus i en landsby. Så la­en­ge ind­gangs­dø­ren er in­den for en ra­di­us på 60 blok­ke fra lands­by­ens cen­trum, reg­nes den som en del af lands­by­en. Det kan end­da va­e­re, at der duk­ker en ny ind­byg­ger op i hu­set!

Mobs kan kom­me til li­ve in­de i sto­re hu­se, så brug så man­ge fak­ler du kan for at be­skyt­te lands­by­bo­er­ne. De kan ik­ke hja­el­pe dig, hvis de er dø­de.

Selv om lands­by­bo­er­ne nor­malt er ven­li­ge, kan du ren­de ind i de­res hid­si­ge jer­ngo­lem­mer, hvis du skul­le kom­me til at an­gri­be dem. Så va­er sød mod di­ne na­bo­er.

Kløf­ter og grot­ter kan nog­le gan­ge ae­de sig ind i byg­nin­ger­ne, så der­for vil du kun­ne mø­de halv­fa­er­di­ge hu­se i en­kel­te lands­by­er.

En landsby er et per­fekt sted at la­ve en ba­se, for­di du al­tid har et so­lidt mad­la­ger i na­er­he­den.

Des­u­den har du ad­gang til sja­eld­ne blok­ke som for ek­sem­pel bog­re­o­ler.

Så hvis du finder en land­by tid­ligt i spil­let, skal du en­de­lig ba­re be­nyt­te dig af den.

Lands­by­bo­er­ne hø­ster og plan­ter nye af­grø­der, så sørg for ik­ke at stja­e­le alt fra de­res mar­ker.

Lands­by­er er la­vet af lo­ka­le ma­te­ri­a­ler Den­ne landsby har ut­ro­lig man­ge byg­nin­ger Der er en brønd i mid­ten af hver landsby

Lands­by­er­ne har til­pas­set sig om­gi­vel­ser­ne Af og til duk­ker lands­by­er op med halv­fa­er­di­ge byg­nin­ger Lands­by­bo­er­ne vil hø­ste og plan­te nye af­grø­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.